بررسی حلالیت مواد جامد درحلال‌های فوق بحرانی با استفاده از معادله حالت حجم انتقالی پنگ-رابینسون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این پژوهش، مدل حجم انتقالی معادله حالت پنگ-رابینسون (VTPR EoS) برای سامانه‌های جامد-سیال فوق بحرانی به‌منظور تخمین حلالیت مواد جامد در محدوده وسیع از ترکیب و فشار، توسعه داده شده است. جامدات بررسی شده 2 و 3- دی‌متیل نفتالن، 2 و 6- دی‌متیل نفتالن، آنتراسن، ایندول، سینامیک اسید، تری فینلین، کرایزین، کلسترول، فنن‌ترین و نفتالین و سیالات فوق بحرانی کربن‌دی‌اکسید، اتیلن و اتان هستند. نتیجه‌های به‌دست آمده از شبیه‌سازی نشان داد، معادله VTPR تطابق بهتری با داده‌های تجربی نسبت به معادله PR دارد. کمترین درصد خطای مطلق میانگین (AAPD) برای معادله VTPR و سامانه آنتراسن-اتان (72/3%) و بیشترین مقدار AAPD برای معادله PR و سامانه کلسترول- کربن‌دی‌اکسید (44/20%) بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Prausnitz, J. M., Lichtenthaler, R. N., de Azevedo, E. G; Molecular Thermodynamics of Fluid-phase Equilibria Prentice-Hall PTR, 178-454; 1999
[2] Danesh, A; PVT and Phase Behaviour of Petroleum Reservoir Fluids Elsevie Science, Amsterdam; 174-318; 1998
[3] Smith, J. M., Van Ness, H. C.; Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics McGraw-Hill, New York; 400-601; 1975
[4] Beckman, E. J.; J. Supercrit. Fluids.; 28, 121-191; 2004.
[5] Saito, M; J. Bioeng.; 115, 590-599; 2013.
[6] حمیدرضا باقری چاروک (1392) “ پیش‌بینی حلالیت مواد جامد در کربن‌دی‌اکسید فوق بحرانی “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
[7] Knez, Z. Markocic, E. Leitgeb, M. Primozic, M. Hrncic, M. K. Skerget, M.; Energy; 77, 235-243; 2014.
[8] Yazdizadeh, M. Eslamimanesh, A. Esmaeilzadeh, F.; J. Supercrit. Fluids.; 55, 861-875; 2011.
[9] Espinosa, S. Diaz, S. Fornari, T.; Fluid Phase Equilibr.; 231, 197-210; 2005.
[10] Perrut, M; J. Supercrit. Fluids.; 66, 359-371; 2012.
[11] Kikic. I, Vecchione. F.; J. Supercrit. Fluids.; 37, 399-405; 2003.
[12] Sima, S. Feroiu, V. Geana, D.; Fluid Phase Equilibr.; 325, 45-52; 2012.
[13] Housaindokht, M. R. Bozorgmehr, M. R.; J. Supercrit. Fluids.; 43, 390-397; 2008.
[14] عروج، رضا. وطنی، ضحی. ابوالقاسمی، حسین. مهدویان، محمد.؛ مجله مهندسی شیمی ایران؛ 40؛ 23-12؛ 1388.
[15] Yang, H. Zhong, H.; J. Supercrit. Fluids.; 33, 99-106; 2005.
[16] Gregorowicz, J; J. Supercrit. Fluids.; 26, 95-113; 2003.
[17] Bagheri, H. Shariati, A.; Int. J. Chem. Mater. Sci. & Eng.; 8, 72-74; 2014.
[18] Abudour, A. M. Mohammad, S. A. Robinson Jr., R. L. Gasem, K. A. M.; Fluid Phase Equilibr.; 349, 37-55; 2013.
[19] Baled, H. Enick, R. M. Wu, Y. McHugh, M. R. Burgess, W. Tapriyal, D. Morreale, B. D.; Fluid Phase Equilibr.; 317, 65-76; 2012.
[20] Nazarzadeh, M. Moshfeghian, M.; Fluid Phase Equilibr.; 337, 214-223; 2013.
[21] Tsai, J. Ch. Chen, Y. P.; Fluid Phase Equilibr.; 145, 193-215; 1998.
[22] Sheikhi-Kouhsar, M. Bagheri, H. Raeissi, S.; Fluid Phase Equilibr.; 395, 51-57; 2015.
[23] Perry, R. H. Green, D. W.; Perry’s Chemical Engineering Handbook McGraw -Hill, New York; 2008
[24] http://webbook.nist.gov/.
[25] Sako, S. Ohgaki, K. Katayama, T.; J. Supercrit. Fluids.; 1, 1-6; 1988.
[26] Kurnlk, R. T. Holla, S. J. Reid, R. C.; J. Chem. Eng. Data.; 26, 47-51; 1981.
[27] Huang, Z. Kawi, S. Chiew, Y. C.; J. Supercrit. Fluids.; 30, 25-39; 2004.
[28] Johnston, K. P. Zlger, D. H. Eckert, Ch. A.; Ind. Eng. Chem. Fundam.; 21, 191-197; 150-875; 1982.
[29] Chen, Y. P. Chen, Y. M. Tang, M.; Fluid Phase Equilibr.; 275, 33-38; 2009.
[30] Barna, L. Blanchard, J. M. Rauzy, E. Berro, Ch.; Fluid Phase Equilibr.; 41, 1466-1469; 1996.
[31] McHugh, M. Paulaitis, M. E.; J. Chem. Eng. Data.; 25, 326-329; 1980.