سنتز و شناسایی نانوذرات وانادیم اکساید بهینه شده با نقره و بررسی اثر ضد باکتری آن بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد شیمی معدنی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 دانشیار شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات نقره-وانادیم اکساید با روش سل-ژل به‌عنوان ترکیب ضد باکتری تهیه شد. برای تهیه نمونه از وانادیم پنتاکسید به‌عنوان منبع وانادیم و از نقره نیترات به‌عنوان منبع نقره استفاده شد. نانوذرات تهیه‌شده به‌وسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به سامانه تجزیه عنصری (EDX) شناسایی شدند. نتیجه‌های به‌دست آمده ساختار مونوکلینیک را برای این نمونه تأیید کرد. آزمون ضد باکتری نمونه سنتز شده به دو روش انتشار دیسک و تعیین کمترین غلظت مهار رشد بر روی باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک اشرشیاکلی (ATCC25922) به‌عنوان یک باکتری گرم منفی و استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC6538) به‌عنوان یک باکتری گرم مثبت انجام شد. نتیجه‌های به‌دست آمده نشان داد که ترکیب نانوذره نقره-وانادیم اکساید سنتز شده در هر دو روش، ویژگی ضد باکتری بالایی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Stebounova, L.V.; Guio, E.; Grassian, V.H.J. Nanopart. Res. 13, 233–244, 2011.
[2] AshaRani, P.V.; Prakash Hande, M.; Valiyaveettil, S. BMC Cell Biol. 10, doi:10.1186/1471-2121-10-65, 2009.
[3] Dawson, K.A.; Anguissola, S.; Lynch, I. Nanotoxicology, 7, 1–4, 2012.
[4] Bleeker, A.J.; Cassee, F.R.; Geertsma, R.E.; de Jong, W.H.; Heugens, E.H.W.; Koers-Jacquemijns, M.; van de Meent, D.; Oomen, A.G.; Popma, J.; Rietveld, A.G.; et al: Bilthoven, The Netherlands, 2012.
[5] EU. Commission Recommendation of 18 October 2011 on the Definition of Nanomaterial (Text with Eea Relevance); 2011/696/EU; Avaliable online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:EN:PDF (aceessed on 20 October 2011).
[6] Lindén, G. The european commission tries to define nanomaterials. Ann. Occup. Hyg, 55,1–5, 2011.
[7] Khan, S.; Mukherjee, A.; Chandrasekaran, N J. Environ. Sci. 23, 346–352, 2011.
[8] Pal, S.; Tak, Y.K.; Song, J.M. Appl. Environ. Microb.73, 1712–1720, 2007.
[9] Radziuk, D.; Skirtach, A.; Sukhorukov, G.; Shchukin, D.; Möhwald, H. Macromol. Rapid. Commun. 28, 848–855, 2007.
[10] Suresh, A.K.; Pelletier, D.; Wang, W.; Morrell-Falvey, J.L.; Gu, B.; Doktycz, M.J. Langmuir 28, 2727–2735, 2012.
[11] W.C.W. Chan, S. Nie, Science 281, 2016, 1998.
[12] A.P. Alivisatos, Science 271, 933, 1996.
[13] W.C.W. Chan, D.J. Maxwell, X. Gao, R.E. Bailey, M. Han, S. Nie,
Curr. Opin. Biotechnol. 13,40, 2002.
[14] X. Wu, H. Liu, J. Liu, K.N. Haley, J.A. Treadway, J.P. Larson, E. Ge,
F. Peale, M.P. Bruchez, Nat. Biotechnol. 21, 41, 1993.
[15] J. Livage, Chem. Mater. 3,578, 1991.
[16] N. Pinna, U. Wild, J. Urban, R. Schlogl, Adv. Mater. 15, 329, 2003.
[17] N. Magg, J.B. Giorgi, M.M. Frank, B. Immaraporn, T. Schroeder, M. Baumer, H.-J. Freund, J. Am. Chem. Soc. 126, 3616, 2004.
[18] K. Takahashi, S.J. Limmer, Y. Wang, G. Cao, J. Phys. Chem. B. 108, 9795, 2004.
[19] P.K. Stoimenov, R.L. Klinger, G.L. Marchin, K.J. Klabunde, Langmuir 18, 6679, 2002.
[20] Espinal MA, Laszlo A, Simonsen L, Boulahbal F, Williams R, Raviglione MC. New Engl J Med. 344, 1294-1303, 2001.
[21]Yi Liu, Yuanguang Zhang, Meng Zhang, Yitai Qian. Journal of Crystal Growth 289, 197–201, 2006.