بررسی برهم‌کنش کمپلکس ضدتومور 2 و'2- بی‌پیریدین‌هگزیل‌گلایسیناتوپالادیوم (II) نیترات با سرم آلبومین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادشیمی معدنی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد یار شیمی معدنی، مکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

4 دانشکده تکنولوژی نانو و مواد پیشرفته، مرکز تحقیقات انرژی مواد، کرج

چکیده

کمپلکس جدید "2 و'2- بی‌پیریدین‌هگزیل‌گلایسیناتوپالادیم (II) نیترات" از واکنش دی‌آکو 2 و'2- بی‌پیریدین‌پالادیوم (II) نیترات با محلول نمک سدیم هگزیل گلایسینات سنتز شد. این کمپلکس با روش‌های رسانایی‌سنجی، تجزیه عنصری و روش‌های طیف ‌سنجی UV-Vis،FT-IR و 1HNMR شناسایی شد. برهم‌کنش این کمپلکس با پروتئین سرم آلبومین گاوی با روش‌های طیف ‌سنجی UV-Vis در دو دمای 310 و 320 کلوین و همچنین، کالوریمتری در دمای 320 کلوین در محلول تریس بافر در pH برابر 7 بررسی شد. این کمپلکس قادر است پروتئین را با یک فرایند متعاون و مثبت (برهم‌کنش یک مولکول با BSA باعث تسهیل برهم‌کنش مولکول بعدی می‌شود) غیرطبیعی کند. مقادیر L1/2 (غلظت کمپلکس در نقطه میانی انتقال پروتئین از صورت‌بندی طبیعی به غیرطبیعی) در دو دمای 310 و 320 کلوین معادل 3/0 و 26/0 میلی‌مولار به‌دست آمد که بسیار پایین است. همچنین، در این مطالعه عامل‌های پیوندی g (تعداد جایگاه پیوندی)، K (ثابت تجمع پیوندی)، n (ضریب هیل که نشان‌دهنده تعاونی سامانه است) و m (مقدار توانایی کمپلکس فلزی برای غیرطبیعی کردن BSA) در دو دمای 310 و 320 کلوین هستند. همچنین، عامل‌های ترمودینامیکی (پایداری ساختار پروتئین در عدم حضور کمپلکس فلزی) و (گرمای لازم برای غیرطبیعی شدن پروتئین در عدم حضور کمپلکس فلزی) به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


[1] Rosenberg, B.; VanCamp, L.; Trosko, J. E.; Mansour, V. H.; Nature. 222, 385-386, 1969.
[2] Hollis, A. R.; Amundsen, E. W.; J. Med. Chem. 32, 128-136, 1989.
[3] Florea, A. M.; Büsselberg, D.; Cancers. 3, 1351-1371, 2011.
[4] Barton, J. K.; Lippard, S. J.; ” Metal Ions in Biology”, New York, USA. 31-114, 1980.
[5] Abu-Surrah, A. S.; Al-Sadoni, H. H.; Abdalla, M. Y.; JCT. 6, 1-10, 2008.
[6] Marques, M. P. M.; ISRN. Spectroscopy. 32, 1-29, 2013.
[7] Jin, V. X.; Ranford, J. D.; Inorg. Chim. Acta.. 304, 38-44, 2000.
[8] Anzellotti, A. I.; Sabat, M.; Farrell, N.; Inorg. Chem. 45, 1638-1345, 2006.
[9] Saboury, A. A.; Shamsaei, A. A.; Mosavi Movahedi, A. A.; Mansouri-Torshizi, H.; J.CHIN.CHEM.SOC. 46, 917-922, 1999.
[10] Agostinelli, E.; M. Marques, M. P.; Calheiros, R.; Gil, F. P. S. C.; Tempera, G.; Viceconte, N.; Battaglia, V.; Grancara, S.; Toninello, A.; Amino Acids. 38, 393-403, 2010.
[11] Mansouri-Torshizi, H.; Islami-Moghaddam, M.; Saboury, A. A.; Acta.Biochim.Biophys.Sinica. 35, 886-890, 2003.
[12] Abu-Surrah, A. S.; Kettunen, v.; Curr. Med. Chem. 13. 1337-1357, 2006.
[13] Mylonas, S.; Valavanidis, A.; Voukouvalidis, V.; Inorg. Chim. Acta. 55, 125-128, 1981.
[14] Lu, Y.; Feng, Q. Q.; Cui, F. L.; Xing, W.W.; Zhang, G. S.; Yao, X. J.; Bioorg. Med. Chem. Lett. 20, 6899-6904, 2010.
[15] Zunszain, P. A.; Ghuman, J.; Komatsu, T.; Tsuchida, E.; Curry, S.; BMC Struct. Biol. 3, 3-6, 2003.
[16] Peters, T. J.; Adv. Protein Chem. 37, 161-245, 1985.
[17] Tarushi, C.; Raptopoulou, P.; Psycharis, V.; Terzis, A.; Psomas, G.; Kessissoglou, D. P.; Bioorg. Med. Chem. 18, 2678-2685, 2010.
[18] Eslami-Moghadama, M.; Saidifarb, M.; Divsalarc, A.; Mansouri-Torshizid, H.; Sabourye, A. A.; Farhangiana, H.; Ghadamgahif, M.; J.Biomol.Struct.Dyn. 34, 206-222, 2016.
[19] Scatchard, G.; “The attractions of proteins for small molecules and ions”, Ann. N. Y. Acad. Sci. 51, 660-672, 1949.
[20] Hill A.V., Physil. 40, 4-7, 1910.
[21] Saboury, A. A.; Shamsaei, A. A Moosavi-movahedi.; Mansori-Torshizi, H.; J. Chem. Soc. 6, 917-922, 1999.
[22] Kieft, J.A.; Nakamoto, K.; J. Inorg.Nucl.Chem. 29, 2561-2565, 1967.
[23] Mansuri-Torshizi, H.; Srivastava, T.S.; J. Inorg. Biochem. 45, 135-148, 1992.
[24] Angelici, R.J.; “Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry”, Saunders, Philadelphia. 1991.
[25] سیلور اشتاین (مترجم مجید میر محمد صادقی و محمد رضا سعیدی)، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، 145، 1373.
[26] پاویا و دیگران (مترجم برهمن موثق علمی و فنی)، تهران، 106، 1366.
[27] Mansoori-Torshizi, H.; Islami-Moghadam, M.; Sabory, A. A.; Acta.Biochim.Biophys.Sinica. 35, 886-890, 2003.
[28] Greene, R.F.; Pace, C.N.; Biol. Chem. 249, 5388-5393, 1974.
[29] Mansouri-Torshizi, H.; Islami-Moghaddam, M.; Saboury, A.A.; Acta.Biochim.Biophys.Sinica. 35, 886-890, 2003.
[30] Barrow, G.M., “Physical Chemistry”. McGraw-Hill, New York. 1988.
[20] Liu, C., Liu, Z., Li, Y., Ya, J., E, L., An, L., Applied Surface Science, 257, 7041-7046, 2011.
[21] Lv, J., Wang, H., Gao, H., Xu, G., Wang, D., Chen, Z., Zhang, X., Zheng, Z., Wu, Y., Surface and Coatings Technology, 261, 356-363, 2015.
[22] Li, W., Cui, X., Wang, P., Shao, Y., Li, D., Teng, F., Materials Research Bulletin, 48, 3025-3031, 2013.
[23] Thirumala Rao, G., Babu, B., Joyce Stella, R., Pushpa Manjari, V., Venkata Reddy, C., Shim, J., Ravikumar, R.V.S.S.N., Journal of Molecular Structure, 1081, 254-259, 2015.
[24] Abbasi, Z., Haghighi, M., Fatehifar, E., Saedy, S., International Journal of Chemical Reactor Engineering, 9, 2011.
[25] Mahmoud, H.R., Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 392, 216-222, 2014.
[26] Rezaee, L., Haghighi, M., RSC Advances, 6, 34055-34065, 2016.
[27] Mohammadkhani, B., Haghighi, M., Sadeghpour, P., RSC Advances, 6, 25460-25471, 2016.
[28] Asghari, E., Haghighi, M., Rahmani, F., Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 418-419, 115-124, 2016.
[29] Ajamein, H., Haghighi, M., Energy Conversion and Management, 118, 231-242, 2016.
[30] Aghaei, E., Haghighi, M., Pazhohniya, Z., Aghamohammadi, S., Microporous and Mesoporous Materials, 226, 331-343, 2016.
[31] Spasiano, D., Marotta, R., Malato, S., Fernandez-Ibañez, P., Di Somma, I., Applied Catalysis B: Environmental, 170-171, 90-123, 2015.
[32] Senthilraja, A., Subash, B., Dhatshanamurthi, P., Swaminathan, M., Shanthi, M., Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 138, 31-37, 2015.
[33] Velmurugan, R., Swaminathan, M., Solar Energy Materials and Solar Cells, 95, 942-950, 2011.
[34] Sobana, N., Swaminathan, M., Separation and Purification Technology, 56, 101-107, 2007.