تهیه و شناسایی نانوذرات Cu0.2ZnNi3.27O5.29 به روش هم‌رسوبی و کاربرد آن در پیل‌های سوختی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

نانوذرات Cu0.2ZnNi3.27O5.29 با روش هم‌رسوبی سنتز شد. فعالیت نانوکاتالیستی Cu0.2ZnNi3.27O5.29، به تنهایی و با افزودن نانولوله کربنی و با اضافه کردن نانوذرات پالادیم برای اکسایش الکتروشیمیایی متانول با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای با روش ولتاسنجی چرخه‌ای در محیط قلیایی مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر برخی عامل‌ها مانند غلظت متانول، غلظت الکترولیت و سرعت روبش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده از ولتاسنجی چرخه‌ای نشان می‌دهد که چگالی جریان و میزان بار به‌دست آمده از اکسایش الکتروشیمیایی متانول در سطح الکترود اصلاح شده با نانوذرات Cu0.2ZnNi3.27O5.29، نانولوله کربنی و پالادیم در غلظت‌های یک مولار سود و 0/96 مولار متانول با سرعت روبش 100 میلی ولت بر ثانیه بالاترین بازدهی را دارد. همچنین، ارتباط خطی بین چگالی جریان و جذر سرعت روبش نشان داد که کنترل فرایند انتقال جرم در اکسایش متانول از طریق نفوذ است.

کلیدواژه‌ها