روش انتخابی جدید جهت استخراج و تعیین طیف‌نورسنجی سریم موجود در فروسیلیکو منیزیم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

3 استاد شیمی آلی، گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4 استاد شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

5 استادیار مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

6 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از بهترین روش‌ها برای استخراج سریم از فروسیلیکومنیزیم، استفاده از حلال‌های آلی است. در این مطالعه، از یک روش سریع، حساس و انتخاب پذیر طیف‌نورسنجی برای تعیین مقدار بسیار کم سریم موجود در فروسیلیکومنیزیم، استفاده شده است. بر این اساس، چندین حلال آلی مورد بررسی قرار گرفته و معرف کلروفرم به‌عنوان بهترین حلال برای استخراج سریم موجود در فروسیلیکومنیزیم انتخاب شده و درصد استخراج 95/5% گزارش شده است. عامل‌های تاثیر گذار بر استخراج، شامل حجم حلال، مدت تماس فاز آبی و آلی و pH مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط بهینه استخراج شامل 11 میلی لیتر معرف کلروفرم، مدت 3 دقیقه و pH برابر با 10/7 به‌دست آمده است. به منظور بررسی دقت روش مذکور، نتایج روش با نتایج مواد استاندارد تایید شده با استفاده از دستگاه پلاسمای جفت شده القایی (ICP) و فلورسانس پرتو ایکس (XRF) مورد مقایسه قرار گرفت و تفاوت بسیار کمی به‌دست آمد. بنابراین، روش پیشنهاد شده با صحت و دقت بالا برای تعیین سریم به‌کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Chumakova, N.L.; Smimova, E.V.; Inorg. Mater. 1522-1528, 2011.
[2] Berman, S.; Geochim. Cosmochim. Acta. 271-272, 1957.
[3] El-Faramawy, H.; Eissa, M.; Mattar, T.; Fathy, A.; Ghali, S.; Scand. J. Metall. 37-46, 2003.
[4] Earnshaw, A.; Greenwood, N.; “Chemistry of the Elements”, Second ed., Oxford, U.K. 1997.
[5] Jain, V.K.; Handa, A.; Sait., S.S.; Shrivastav, P.; Anal. Chim. Acta. 237-246, 2001.
[6] Lalrecque, J.J.; Beusen, J.M.; Van Grieken.; X-Ray Spectrom. 13-18, 1986.
[7] Jingmei, LI.; WEI, Wentao.; J. Rare Earths. 28, 387-390, 2010.
[8] Gowda, H.S.; Gowda, A.T.; Gowda, N.M.M.; Microchem. J. 385-391, 1985.
[9] Liao, H.M.; Long, S.Y.; Guo, C.B.; Zhu, Z.B.; Trans. Nonferrous Met. Soc. 18, s44-s49, 2008.
[10] Palmer, P.E.; Burkholder, H.R.; Beaudry, B.J.; Gschneidner, K.A.; J. Less-Common. Met. 87, 135-148, 1982.
[11] Tran, N.E.; Lambrakos, S.G.; Ashraf Imam, M.; J. Alloys Compd. 240-248, 2006.
[12] Wood, L-R; Us Patent, US3383294 A. 1968.
[13]. Kenawy, M.A.; Abdel-Fattah, A.M.; Egypt. J. Sol. 24, 15-159, 2001.
[14] Vatolin, N.A.; Zavialov, A.L.; Zhuchkov, V.I.; J. Less-Common. Met. 1117, 91-95, 1986.
[15] Sripriya, R.; Murty, VG.K.; Int. J. Miner. Process. 123-134, 2005.
[16] Young, R.S.; Talanta. 561-565, 1986.
[17] Kutsin, V.S.; Oishanskiy, V.I.; Dedov, U.B.; Philipov, I.; Gasik, M.I.; Efficient technologies in Ferro alloy industry, Almaty, Kazakhstan. 17-24, 2013.
[18] Shengting, K.; Zhifeng, Z.; Yanling, Li.; Guolong, Wu.; Hydrometallurgy. 107-114, 2017.
[19] Aly, M.I.; Masry, B.A.;Gasser, M.S.; Khlifa, N.A.; Daoud, J.A.; Int. J. Miner. Process. 350-363, 2016.
[20] Sujata, M.; Sushanta, K.; Hydrometallurgy. 166, 252-259, 2016.
[21] Hui, T.; Yanliang, W.; Wuping, L.; Deqian, L.; Sep. Purif. Technol. 487-491, 2013.
[22] Vernon, F.; J. Inorg. Nucl. Chem. 1005-1010, 1970.