کاربرد طیف‌بینی تشدید مغناطیس هسته‌ی هیدروژن در شناسایی‌ هیدروژن‌های تبادلی در ناجورحلقه‌های آروماتیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکتری نانوفناوری (شیمی آلی)، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

شیمی ناجورحلقه‌ها یکی از گسترده‌ترین شاخه‌ها در شیمی آلی است. ناجورحلقه‌ها، نشان‌دهنده‌ی طیف گسترده‌ای از ترکیب‌های آلی هستند. ساختار این ترکیب‌ها نه‌تنها در ترکیب‌های زیستی مهم هستند، بلکه در شیمی دارویی و شیمی زیستی نیز موردتوجه هستند. همچنین، ناجورحلقه‌ها به‌عنوان حدواسط‌های مهم در شیمی سنتزی استفاده می‌شوند. در میان انواع گوناگون ناجورحلقه‌ها، ایمیدازول‌ها، تیازول‌ها، کرومن‌ها، 3،4 ـ دی هیدرو پیریمیدین ـ 2(1H) ـ اون (تیون) ها و 1،4 ـ دی هیدرو پیریدین‌ها به‌عنوان گروهی از مهم‌ترین ترکیب‌های آلی در زمینه‌های متنوعی کاربرد دارند. هیدروژن‌های تبادلی در این ترکیب‌ها در شناسایی ساختار آن‌ها مهم است. در این پژوهش، هیدروژن‌های تبادلی در انواع ناجورحلقه‌های آروماتیک شامل ایمیدازول‌های سه استخلافی، 2 ـ ‌آمینو تیازول‌ها، کرومن‌ها، ناجورحلقه‌های بیجینلی و هانش به وسیله‌ی طیف‌سنجی تشدید مغناطیس هسته‌ی هیدروژن (1H NMR) مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در شناسایی دقیق‌تر ساختار این ترکیب‌ها کمک شایانی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Metzger, J.V.; “Thiazole and its derivatives, Wiley”, New York; 34th v,1979.
[2] Eicher, T.; Hauptmann, S.; Speicher, A.; “The chemistry of heterocycles: Structure, reactions, syntheses, and applications”, Wiley-VCH, Weinheim, Great Britain; 2003.
[3] Elwahy, A.H.M.; and Shaaban, M.R.; RSC Advances 5, 75659-75710, 2015.
[4] Frija, L.M.T.; Pombeiro Maximilian, A.J.L.; and Kopylovich, N.; Coordination Chemistry Reviews 308, 32-55, 2016.
[5] Tandel, R.C.; Research Journal of Pharmaceutical Sciences 1, 1-18, 2012.
[6] Karimi-Jaberi, Z.; Mehdi Reyazo Shams, M.; and Pooladian, B.; Acta Chimica Slovenica 60. 105-108, 2012.
[7] Tang, D.; Guo, X.; Wang, Y.; Wang, J.; Li, J.; Huang, Q.; and Chen, B.; Tetrahedron Letter 56, 5982-5985, 2015.
[8] Isambert, N.; del Mar Sanchez Duque, M.; Plaquevent, J.C.; Génisson, Y.; Rodriguez, J.; and Constantieux, T.; Chemical Society Reviews 40, 1347-1357, 2011.
[9] Swarnalatha, G.; Prasanthi, G.; Sirisha, N.; and Madhusudhana Chetty, C.; International Journal of ChemTech Research 3, 75-89, 2011.
[10] Costa, M.; Dias, T.A.; Brito, A.; and Proença. F.; European Journal of Medicinal Chemistry 123, 487-507, 2016.
[11] Das, D.; Sikdar, P.; and Bairagi, M.; European Journal of Medicinal Chemistry 109. 89-98, 2016.
[12] Pavia, D.L.; Lampman, G.M.; Kriz, G.S.; and Vyvyan, J.A.; “Introduction to Spectroscopy”, (5th Edition), CENGAGE Learning, USA, 2015.
[13] Safari, J.; and Zarnegar, Z.; Ultrasonics Sonochemistry 20, 740-746, 2013.
[14] Safari, J.; Zarnegar, Z.; and Heydarian, M.; Journal of Taibah University for Science 7, 17-25, 2014.
[15] Zarnegar, Z.; and Safari, J.; International Journal of Biological Macromolecules 75, 21-31, 2015.
[16] Zarnegar, Z.; and Safari, J.; RSC Advances 3, 17962-17967, 2013.
[17] Safari, J.; Abedi-Jazini, Z.; Zarnegar, Z.; and Sadeghi, M.; Catalysis Communications 77. 108-112, 2016.
[18] Ellames, G.J.; Gibson, J.S.; Herbert, J.M.; and McNeill, A.H.; Tetrahedron 57, 9487-9497, 2001.