کاربرد نانوحسگر فلوئورسانس بر پایه نقاط کوانتومی کربنی برای سنجش مولیبدن در نمونه‌های آب و کشاورزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

  استفاده از نقاط کوانتومی کربنی به‌عنوان نانوحسگر برای اندازه‌گیری یون‌ها و مولکول‌هاروشی مؤثر، سریع، ارزان قیمت، بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و سازگار با محیط زیست است. در مطالعه حاضر، مولیبدن (VI) به وسیله نقاط کوانتومی کربنی با استفاده از طیف‌سنجی فلوئورسانس در نمونه‌های حقیقی مانند آب شیر، آب معدنی، آب رودخانه و گوجه فرنگی اندازه‌گیری شد. نقاط کوانتومی کربنی با کمک تابش مایکروویو سنتز شدند. به منظور تأیید ساختار نقاط کوانتومی کربنی جدید و تخمین اندازه آن‌ها، از روش‌های HRTEM و FT-IR استفاده شد. در شرایط بهینه (3=ph، طول موج تحریک 370 نانومتر، طول موج نشری 450 نانومتر) گستره خطی برابر 50-2/0 میکرو مولار و حد تشخیص برابر 24 نانومولار به‌دست آمد. فرایند خاموش کنندگی بسیار سریع بود که یک نقطه قوت برای این نانوحسگر به حساب می‌آید. اثر مزاحمت سایر یون‌ها بر اندازه‌گیری مولیبدن با نقاط کوانتومی کربنی در حضور غلظت ثابت 25 میکرومولار از مولیبدن (با انحراف استاندارد نسبی 072/0، سه بار تکرار) و غلظت‌های متفاوت گونه‌های دیگر بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Canfranc, E.; Abarca, A.; Sierra, I.; Marina, M. L.; J. Pharm. Biomed. Anal. 25(1), 103–108, 2001.
[2] Jiang, C.; Wang, J.; He, F.; Anal. Chim. Acta. 439(2), 307–313, 2001.
[3] Hidalgo, F.J.; Delgado, R.M.; Zamora, R.; Food. Chem. 122, 596–601, 2010.
[4] Gerion, D.F.; Pinaud, S.C.; Williams, W.J.; Parak, D.; Zanchet, S.; J. Phys. Chem B. 105, 8861-8871, 2001.
[5] Wakaizumi, M.; Yamamoto, H.; Fujimoto, N.; Food. Toxicol. 108, 391–393, 2009.
[6] Victor, D.; Barros, A, I.; Ferreira, E.; Gomes, J.; Neto, A.; Spectrochim. Acta. Part B. 130, 39–44, 2017.
[7] Schiavo, D.; Joaquim A.; Microchem. J. 133,567–571, 2017.
[8] Russ, W.; Anthony, J.; Ulrich, J.; Anal. Chim. Acta. 673, 1–25, 2010.
[9] Peihong, D.; Junjie, F.; Jun, Z.; Feng, Y.; Food. Chem. 124, 1231–1237, 2011.
[10] Arabinda, K.D.; Ruma, C.; Luisa, M.C.; Talanta. 71, 987–1000, 2007.
[11] Mansouri, A.; Mirzaei, M.; Afzali, D.; Arab. J. Chem. 9, 1105–1109, 2016.
[12] Wang, Q.; Liu, X.; Fang, H.; Int J. Fatigue. 102, 79–91, 2017.
[13] Jinwen, Y.; Qian, C.; Anrui, L.; J. Alloys. Compd. 718, 425-432, 2017.
[14] Bourlinos, A.B.; Trivizas, G.; Karakassides, M.A.; Baikousi, M.; Kouloumpis, A.; Papagiannouli, I.; Aloukos, P.; Carbon 83,173-179, 2015.
[15] Ensafi, A; Khaloo,S.; Talanta 65, 781–788, 2005.
[16] Zhang, X.; Ma, J.; Lu, X.; Huangfu, X.; Zou, J.; Hazard. Mater. 300, 823–829, 2015.
[17] Mohd Yazid, S. N. A.; Chin, S. F.; Sing, M,N.; Pang S. C.; Microchim. Acta. 180, 137–143, 2013.
[18] Yong, W.; Yongnian, N.J.; J. Am. Chem. Soc. 10, 145-149, 2014.
[19] Souissi, A.R.; Mimouni, M.; Amlouk, S.; Superlattices. Microstruct. 85, 707-715, 2015.
[20] Vasilescu, I.; Eremia, S.A.; Kusko, M., Radoi, A.; Biosens. Bioelectron. 75, 232-237, 2016.