سنتز سریع و زیست سازگار نانوذرات نقره با استفاده از برگ آویشن تالشی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

 شیمی سبز با بهره‌وری از عصاره گیاهان یکی از ارزان‌ترین روش‌های طبیعی برای سنتز نانوذرات است که می‌تواند در کنار دیگر روش‌های فیزیکی و شیمیایی موردتوجه و استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، برای سنتز نانوذرات نقره از عصاره آبی برگ آویشن به‌عنوان عامل کاهنده استفاده شد. با افزودن نمک نقره نیترات با غلظت 1 میلی مولار به عصاره، واکنش در دمای اتاق انجام گرفت که تغییر رنگ محلول از زرد کم‌رنگ به قهوه‌ای تیره، نخستین علامت قابل‌مشاهده سنتز نانوذرات نقره بود. مشخصات نانوذرات نقره سنتز شده با روش‌های طیف‌سنجی فرابنفش/مرئی، پراش پرتو ایکس، طیف‌سنجی فروسرخ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (SEMFE)، بررسی شدند. طیف UV-Vis پیکی را در طول‌موج 470 نانومتر مربوط به جذب پلاسمون AgNPs نشان داد. الگوی پراش پرتو ایکس، تشکیل ساختار بلوری نانوذرات نقره را تأیید کرد. نتایج طیف‌سنجی فروسرخ نیز نقش گروه‌های عاملی موجود در عصاره گیاه را بر فرایند سنتز مشخص کرد. تجزیه‌وتحلیل تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نمونه‌ها نشان می‌دهند که نانوذرات تولیدشده بیشتر کروی شکل و میانگین اندازه آن‌ها کمتر از 50 نانومتر هستند. همچنین، خاصیت ضد باکتری نانوذرات در مقابل باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی با روش انتشار دیسک در آگار مورد ارزیابی قرار گرفت که اثر بازدارندگی خوبی بر روی فعالیت این باکتری‌ها داشت. روش سنتزی پیشنهادی دوستدار محیط‌زیست بوده و قابلیت استفاده برای تولید نانوذرات نقره در مقیاس بزرگ را دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Hu, J.; Cai W.; Li Y.; Zeng, H.; J. Phys. Condens. Matter. 17, 5349-5354, 2005.
[2] Choi, B.; Lee, H.; Jin, S.; Chun, S.; Kim, S.; Nanotechnology 18, 1-5, 2007.
[3] Lu, Y.; Spyra, P.; Mei, Y.; Ballauff, M.; Pich, A.; Macromol. Chem. Phys. 208, 254-261, 2007.
[4] Song, H.Y.; Ko, K.K.; Oh, I.H.; Lee, B.T.; Eur. Cells & Mater. 11, 58, 2006.
[5] Homaunfar, V.; Tohidi,S. H.; Grigoryan, G.; Iran. J. Chem. Chem. Eng., 32, 37-44, 2013.
[6] Veerasamy, R.; Xin, T.Z.; Gunasagaran, S.; Xiang, T.F.W.; Yang, E.F.C.; Jeyakumar, N.;
J. Saudi. Chem. Soc. 15, 113-120, 2011.
[7] Mohasseli, T.; Pourseyyedi,Sh.; Biotechnol. Tarbiat Modares Uni. 1,10-20, 2015.
[8] Ahmad, N.; Sharma, S.; Alam, M.K.; Singh, V.N.; Shamsi, S.F.; Mehta, B.R.; Coll. Surf. Bio. Interfaces 8, 81- 86, 2010.
[9] Ashiri. S.; Safari, J.; Nanotechnology 186, 12-15, 2010.
[10] Huang, J.; Li, Q.; Sun, D.; Nanotechnology 18, 104-114, 2007.
[11] Suresh, G.; Gunasekar, P.; Kokila, D.; Prabhu, D.; Dinesh, D.; Siva, G.; Spectrochim Acta A 127, 61-66, 2014.
[12] Rao, Y.; Kotakadi, V.; Prasad, T.; Reddy, A.; Gopal, D.; Spectrochim Acta A, 103, 156-159, 2013.
[13] Shankar, S.; Ahmad, A.; Sastry, M.; Biotechnol. Progr. 19, 1627-1631, 2003.
[14] Sadeghi, B.; Gholamhoseinpoor, F.; Spectrochim Acta A 134, 310-315, 2015.
[15] Ashokkumar, S.; avi, S.; Velmurugan, S.; Spectrochim Acta A 115, 388-392, 2013.
[16] Dinesh, S.; Karthikeyan, S.; Arumugam, P.; Arch. Appl. Sci. Res. 4(1),178-187, 2012.
[17] Chandran, S.P.; Chaudhary, M.; Pasricha, R.; Ahmad, A.; Sastry, M.; Biotechnol. Prog. 22, 577-583, 2006.
[18] Sun, Q.; Gai, X.; Li, J.; Zheng, M.; Chen, Z.; Yu, C.; Colloid. Surface A 444, 226-231, 2014.
[19] Karimi, J.; Mohsenzadeh, S.; Razi J. Med. Sci. 20(111), 64-69, 2013.
[20] Kaviya, S.; Santhanalakshmi, J.; Viswanathan, B.; Muthumary, J.; Srinivasan, K.; Spectrochim. Acta. Mol.Biomol. Spe., 79,594-98, 2011.
[21] Marambiojones, C.; Hoek, EMV.; J. Nanoparticle Res. 5,1531-1551, 2010.
[22] Iravani, S.; Zolfaghari, B.; Biomed Res. Int. 78, 1-5, 2013.
[23] Vonwhite, G.; Kerscher, P.; Brown, R.D.; Morella, J.; Mcallister,W.; Dean, D.;
J. Nanomate. 26, 1-12, 2012.
[24] Chahardooli. M.; Khodadadi. E.; J. Ilam Uni. Med. Sci. 22, 27-33, 2014.
[25] Sefidkon, F.; Askari, F.; Iran. Med. Arom. Plant. Res.,12, 29-51, 2002.
[26] Asghari, J.H.; Gorganli Doji, T.; Ghaemi, A.; Eco –phytochem. J. Med. Plant. 1(5), 28-35, 2014.
[27] Bankar, A.; Joshi, B.; Ravi Kumar, A.; Zinjarde, S., Colloid. Surface A.,368, 58–63, 2010.
[28] Yilmaz, M.; Turkdemir, H.M.; Akif Kilic, M.; Bayram, E.; Cicek, A.; Metef, A.; Ulug, B.; Mater. Chem. Phyis. 130, 1195–1202, 2011.
[29] Vankar, P.S.; Shukla, D.; Applied Nanoscience 2, 163-168, 2012.
[30] Song, J.V.; Bio. Syst. Eng. 3, 59-164, 2010.
[31] Lin, D.H.; Xing, B.S.; Environ. Polluti. 150, 243-250, 2007.