تهیه فیلم بسپاری کیتوسان برای بررسی سرعت رهایش داروی پودوفیلوتوکسین

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 سامانه‌های دارورسان از نوع فیلم‌های بسپاری می‌توانند اثرات جانبی برخی از داروها مانند پودوفیلوتوکسین را کاهش داده و غلظت مناسبی از دارو را در محل درمان فراهم کنند. بسپارهای طبیعی، مانند کیتوسان، به‌دلیل ویژگی زیست تخریبی و زیست‌سازگاری بیشتر موردتوجه هستند. در این مطالعه از فیلم بسپاری کیتوسان برای تهیه سامانه دارورسان استفاده شد. فیلم بسپاری کیتوسان به روش محلول تهیه و بارگذاری شد. ویژگی‌های کاربردی آن مانند یکنواختی، تورم‌پذیری و زمان ازهم‌پاشیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که ویژگی تورم در آب ژل با تغییرات قدرت اسیدی همراه است. سرعت رهایش دارو از فیلم بسپاری، از سینتیک مرتبه اول پیروی می‌کند. برای بهبود فرایند رهایش، هم‌بسپار کیتوسان - آکریل آمید تهیه شد. بررسی‌ها در این فیلم هم‌بسپار نشان داد که سرعت نفوذ آب به درون شبکه بسپاری با سرعت آزادسازی دارو متناسب است و ساختار شبکه‌ای آب ژل در تعیین سرعت نفوذ و مقدار تورم مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


[1] Bhattari, N.; Gunn, J.; Zhang, M.; Advanced Drug Delivery Reviews 62, 83-99, 2010.
[2] Khoee, S.; Kardani, M.; Polymerization Quarterly 2(4), 16-27, 2013.
[3] Abdollahipaynavandi, M.; Ebrahimi R.; Amiri A.; Iranian Journal of Polymer Science and Technology 28(3), 225-232, 2015.
[4] Ganji, F.; Hobakht, F.; Ghasemi, F.; Vashghani, E.; Iranian Journal of Biomedical Engineering 8(3), 249-260, 2014.
[5] Mahdavi, H.; Naghizadeh, M.; Mivehchi, H.; Khanbeighi, F.; Iranian Journal of Polymer Science and Technology 19(3), 225-232, 2006.
[6] Elmizadeh, H.; Khanmohammadi-Khorami, M.R.; Journal of Applied Research in Chemistry 7(2), 59-66, 2013.
[7] Semwal, A.; Ramandeep, S.; Marmara pharmaceutical Journal,18,36-42, 2014.
[8] Hoseinzadeh, H.; Journal of Applied Chemistry 6, 21-27, 2011.
[9] Taghizadeh, M.; Davari, G.; Iranian Journal of Polymer Science and Technology 20(6), 515-519, 2008.
[10] Friedman, A.J.; Phan, J.; Schairer, D.O.; Champer, J.; Qin, M.; Pirouz, A.; Blecher-Paz, K.; Oren, A.; Liu, P.T.; Modlin, R.L.; Kim, J.; Journal of Investigative Dermatology 133, 1231–1239, 2013.
[11] Ferfera-Harra, H.; Aiouaz, N.; Dairi, N.; International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering 9(7), 849-856, 2015.
[12] Dash, M.; Chiellini, F.; Ottenbrite, R.M.; Chiellini, E.; Progress in Polymer Science 36, 981 -1014, 2011.
[13] Hejazi, R.; Amiji, M.; Journal of Controlled Release 89, 151 -165, 2003.
[14] Kumar Giri, T.; Thankur, A.; Alexander, A.; Badwaik, H.; Tripathi, D.; Acta pharmaceutic Sinica B, 2(5), 439-449, 2012.
[15] Fernandez, J.; longber, D.; Macromol. Mater. Eng. 299, 932 -938, 2014.
[16] Jalal Zohouriaan – Mehr, M.; Iranian Polymer Journal 14, 235-265, 2005.
[17] Mirzaie, E.; Ramazani, A.; Shafaiee, M.; Danaei, M.; International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 62, 605 -611, 2012.