طراحی و سنتز مشتقات 1-بنزیل-3-((2،3-دی اکسوایندولین-1-ایل) متیل) پیریدینیم برمید و بررسی اثرات مهار آنزیم استیل کولین استراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی آلی، دانشکده علوم، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

2 دانشیار شیمی آلی، دانشکده علوم، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

چکیده

در این مقاله، سنتز مشتقات جدید 1-بنزیل-3-((2،3-دی اکسوایندولین-1-ایل) متیل) پیریدینیم گزارش شده است. سنتز این ترکیبات، طی دو مرحله از ایساتین و مشتقات 3-(کلرومتیل) پیریدین و 4-(کلرومتیل) پیریدین در شرایط بازی انجام شد. فعالیت ترکیبات سنتز شده در مهار آنزیم‌های استیل و بوتیریل‌کولین‌استراز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که ترکیبات سری 4-پریدین، اثر بهتری از سری 3-پیریدین دارند و همچنین بهترین اثر مربوط به ترکیبات 5g ،5c ،5b ،5a و 5h بود که در میان آن‌ها ترکیب 5b با توانایی مهارکنندگی IC50 برابر  با µM 00/1، قوی‌ترین اثر را از خود بروز داد که می‌تواند در درمان بیماری آلزایمر مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Tramutola, A.C.; Lanzillotta, M.P.; Allan B. Brain research bulletin 133, 88-96, 2017.
[2] Hong, S.; Victoria F.; Beja G.; Bianca M.; Nfonoyim, A.F.; Shaomin L.; Saranya R.; Katherine M.; Merry, A.; Science 352, 712-716, 2016.
[3] Parsons, C.G.; Danysz, W.; Dekundy, A.; Pulte, I.; Neurotoxicity research 24, 358-369, 2013.
[4] Han, K.; Zhou, Y.; Liu, F.; Guo, Q.; Wang, P.; Yang, Y.; Bioorg Med Chem Lett. 24, 591-594, 2014.
[5] Zapata-Sudo, G.; Pontes, L.B.; Gabriel, D.; Mendes, T.; Ribeiro, N.M.; Pinto, A.C. Pharmacol Biochem Behavior. 86, 678-685, 2007.
[6] Liang, C.; Xia, J.; Lei, D.; Li, X.; Yao, Q.; Gao, J. Eur J Med Chem. 74, 742-750, 2014.
[7] Nisha, K.K.; Bhargava, G.; Land, K.M.; Chang, K.H.; Arora, R. Eur J Med Chem. 74, 657-663, 2014.
[8] Medvedev, A.E.; Clow, A.; Sandler, M.; Glover, V.; Biochem pharmacol. 52, 385-391, 1996.
[9] Anand, P.; Baldev, S.; Archives of pharmacal research 36, 375-399, 2013.
[10] Singh, M.; Kaur, M.; Kukreja, H.; Chugh, R.; Silakari, O.; Singh, D.; European Journal of Medicinal Chemistry 70, 165-188, 2013.
[11] Darreh-Shori, T., Soininen. H.; Current Alzheimer Research 7, 67-73, 2010.
[12] Ashraf, M.A.; Rusli, I.; Tan, S.C.; Yeong, K.Y.; Ang, C.W.; Suresh, P.; Raju S.K.; Hasnah, O.; Elumalai, M. Bioorganic & medicinal chemistry letters 20, 7064-7066, 2010.
[13] Kia, Y.; Hasnah, O.; Raju, S.; Kumar, V.M.; Basiri, A.; Perumal, S.; Wahab, H.A.; Choi S.B.; Bioorganic & medicinal chemistry 21, 1696-1707, 2013.
[14] Kong, D.L.; Guo, P.L.; Ming, S.W.; Zai, F.S.; Qiang, L.; ACS Sustainable Chemistry & Engineering 5, 3465-3470, 2017.