مطالعه‌ی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن تثبیت‌شده بر سیلیکاژل نسبت به برخی از مواد شیمیایی مورداستفاده در صنعت لاستیک‌سازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن تثبیت‌شده بر سیلیکاژل (CSC[4]A-SiO2) سنتز و رفتار جذبی این ترکیب برای حذف برخی از افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک‌سازی مانند دی‌فنیل‌گوانیدین (DPG)،اN-سیکلوهگزیل-2-بنزوتیازول سولفنامید (CBS) و 2-مرکاپتوبنزوتیازول (MBT) بررسی شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن تثبیت‌شده بر سیلیکاژل توانایی جذب دی‌فنیل‌گوانیدین و N-سیکلوهگزیل-2-بنزوتیازول سولفنامید که به‌عنوان شتاب‌دهنده در تولید ترکیبات صنعت لاستیک‌سازی مورداستفاده قرار می‌گیرند را دارد و برای این ترکیبات به‌عنوان یک جاذب انتخاب‌گر عمل می‌کند. بیشترین مقدار جذب با این جاذب سنتز شده برای ترکیبات CBS و DPG به ترتیب 55% و 49% به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


[1] Dvorak, L.; Lederer, T.; Jirku, V.; Masak, J.; Novak, L.; Proc. Biochem. 49, 102-109, 2014.
[2] Zheng, L.; Su, Y.; Wang, L.; Jiang, Z.; Sep. Purif. Technol. 68, 244-249, 2009.
[3] Solangi, I.B.; Memon, S.; Bhanger, M.I.; Anal. Chim. Acta. 638, 146-153, 2009.
[4] Qureshi, I.; Memon, S.; Yilmaz, M.; J. Hazard. Mater. 164, 675-682, 2009.
[5] Erdemir, S.; Bahadir, M.; Yilmaz, M.; J. Hazard. Mater. 168, 1170-1176, 2009
[6] Mizani, F.; Majdi, M.; Taghvaei-Ganjali, S.; Anal. Bioanal. Electrochem. 4(5), 529-543, 2012.
[7] Hosseini, M.; Rahimi, M.; Sadeghi, H.; Taghvaei-Ganjali, S.; Abkenar, S.; Ganjali, M.R.; Int. J. Environ. Anal. Chem. 89(6), 407-422, 2009.
[8] Taghvaei-Ganjali, S.; Zadmard, R.; Zeyaei, M.; Rahnama, K.; Faridbod, F.; Ganjali, M.R.; Res. lett. Org. Chem. 2009, 1-5, 2009.
[9] Qureshi, I.; Memon, S.; Yilmaz, M.; C.R. Chim. 13(11), 1416-1423, 2010.
[10] Oshima, T.; Saisho, R.; Ohe, K.; Baba, Y.; Ohto, K.; React. Funct. Polym. 69, 105-110, 2009.
[11] Kamboh, M.A.; Solangi, I.B.; Sherazi, S.T.H.; Memon, S.; J. Hazard. Mater. 172, 234-239, 2009.
[12] Ludwig, R.; Fresenius J. Anal. Chem. 367, 103-128, 2000.
[13] Katz, A.; Coasta, P.; Lam, A.C.P.; Notestein, J.M.; J. Chem. Mater. 14, 3364-3368, 2002.
[14] Tabakci, M. J.; Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 61, 53-60, 2008.
[15] Gubbuk, I.H.; Hatay, I.; Coskun, A.; Ersoz, M.; J. Hazard. Mater., 172, 1532-1537, 2009.
[16] Huang, H.; Zhao, C.; Ji, Y.; Nie, R.; Zhou, P.; Zhang, H.; J. Hazard. Mater. 178, 680-685, 2010.
[17] Gutsche, C.D.; Iqbal, M.; Org. Synth. 8, 75-78, 1993.
[18] Coquiere, D.; Cadeau, H.; Rondelez, Y.; Giorgi, M.; Reinaud, O.; J. Org. Chem. 71, 4059-4065, 2006.
[19] Taghvaei-Ganjali, S.; Zadmard, R.; Sabertehrani, M.; Appl. Surf. Sci. 258, 5925-5932, 2012.
[20] Duan, J.; Jiang, X.; Ni, S.; Yang, M.; Zhan, J.; Talanta 85, 1738-1743, 2011.
[21] Ghosh, M.; Nath, S.; Hajra, A.; Sinha, S.; J. Lumin. 141, 87-92, 2013. [22] Koneswaran, M.; Narayanaswamy, R.; Sens. Actuators, B 139, 104-109, 2009.