سنتز، تعیین ساختار و بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی نانومیله‌های روی (ІІ) اکسید و بسپار کوئوردیناسیونی آن به‌عنوان پیش‌ماده در ابعاد نانو و توده

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد نانوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار بیوتکنولوژی دامی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی ماهان، کرمان، ایران

3 استادیار شیمی معدنی، بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی، بسپارکوئوردیناسیونی [(Zn(3-bpdh)Cl2]n(1، با لیگاند "5،2-بیس (3-پیریدیل)-4،3-دی‌آزا-4،2 هگزادی‌ان =3-bpdh" در ابعاد توده و نانو سنتز و با طیف‌سنجی فروسرخ (IR) و رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) شناسایی شد. نانوساختارهای بسپار کوئوردیناسیونی (1) با استفاده از امواج فراصوت و به روش سونوشیمی تهیه و اندازه و ریخت ذرات آن با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) موردبررسی قرار گرفت. سپس از این نانوساختارها به‌عنوان پیش‌ماده برای تهیه نانومیله‌های روی (ІІ) اکسید به روش گرماکافت استفاده شد. با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM)، نانومیله‌های ZnO شناسایی و قطر آن‌ها تخمین زده شد. همچنین، ویژگی‌های ضدباکتریایی لیگاند، بسپار کوئوردیناسیونی در مقیاس نانو و توده و نانومیله‌های روی (ІІ) اکسید بر باکتری باسیلوس آلوی، عامل بیماری لوک اروپایی زنبورعسل، بررسی شد. مطالعات حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)، اثرات ضدباکتری به نسبت خوبی از این ترکیبات را بر روی باکتری باسیلوس آلوی در مقایسه با استانداردهای دارویی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Wilson, R.; Dowling, R.B.; Thorax 53, 213-219, 1998.
[2] Khaleel Basha, S.; Vijaya Lakshmi, K.; Sugantha Kumari, V.; Sens Biosensing Res. 10, 34-40, 2016.
[3] Shankar, S.H.; Rhim. J.W.; Carbohydr. Polym. 163, 137-145, 2017.
[4] Chuansheng, C.H.; Weiwei. Y.; Tiangui, L.; Shiyi, C.; Yuenhong, T.; Sol. Energ. Mat. Sol. Cells 160, 43-53, 2017.
[5] Murali, M.; Mahendra, C.; Hushan, N.; Rajashekar, N.; Sudarshana, M.S.; Raveesha, K.A.; Amruthesh, K.N.; Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 179, 104-109, 2017.
[6] Handy, R.D.; Kammer, F.V.; Lead, J.R.; Hassellov, M.; Owen, R.; Crane, M.; Ecotoxicology 17, 287-314, 2008.
[7] Ostrowski, A.D.; Martin, T.; Conti, J.; Hurt, I.; Harthorn, B.H.; J. Nanopart. Res. 11, 251-257, 2009.
[8] Youssef, A.M.; Int. J. Biol. Macromolec. 97, 561-567, 2017.
[9] Aboutorabi, L.; Morsali, A.; Inorg. Chim. Acta 363, 2506-2514, 2010.
[10] Han, Y.; Wang, Ch.; Zheng, Z.; Sun, J.; Nie, K.; Zuo, J.; Zhang, J.; J. Solid State Chem. 227, 87-91, 2015.
[11] Forsgren, E.; J. Invertebr. Pathol. 103, S5–S9, 2010.
[12] Kamali A.; Rashidi Ranjbar Z.; Rezvan Nejad E.; Nanochem. Res. 1(2), 81-87, 2016.
[13] Nabipour, Y.; Rostamzad, A.; Ahmadyasbchin, S.; Sci. J. of Ilam Uni. of Med. Sci. (SJIUMS) 23, 173-181, 2015.
[14] Wang, H.; Wick, R.L.; Xing, B.; Environ. Pollut. 157, 1171-1177, 2009.