بررسی اثر ضدسایشی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید در روغن موتور چند درجه‌ای در مقایسه با روغن موتور معمولی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شیمی فیزیک، پژوهش نفت ایرانول، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی آلی، پژوهش نفت ایرانول، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی فیزیک، پژوهش نفت ایرانول، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، عملکرد ضدسایشی روغن موتور حاوی نانوماده افزودنی نسبت به روغن موتور معمولی با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفت. برای این منظور نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید (Fe3O4) بهعنوان نانوماده افزودنی به روغن موتور ایرانول ریسینگ SAE10W40 انتخاب شد. در ابتدا پایداری نانوسیال به دست آمده با نانوذرات با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری جذب مرئی- فرابنفش و پتانسیل زتا تأیید شد. مشخصات نانوذرات آهن اکسید با روش‌های دستگاهی میکروسکوپی تونل‌زنی روبشی (STM)، طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDS) و طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) بررسی شد. نانوذرات دارای قطری در گستره 8 تا 13 نانومتر بودند. همچنین، توزیع اندازه نانوذرات با استفاده از دستگاه پراکندگی نور دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد ضدسایشی نانوذرات Fe3O4 در روغن چند درجه‌ای با آزمون‌های چهار ساچمه و فالکس بررسی شد. بررسی نتایج به‌دست آمده به‌طور کلی بیانگر بهبود عملکرد ضدسایشی روغن موتور ناشی از افزودن نانوذرات بود. نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید با غلظت 1/0 درصد، افرایش قدرت جوش خوردگی روغن موتور چند درجه‌ای از 32/76 به 74/92 کیلوگرم نیرو و افزایش شاخص بار سایش از 250 به 315 کیلوگرم نیرو را در آزمون چهار ساچمه از خود نشان می‌دهد. افزون بر آن باعث افزایش حد تحمل بارهای خطی از 1160 به 1220 پوند نیرو در مقایسه با روغن موتور معمولی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of anti -wear effect of magnetic iron oxide nanoparticles in multi-grade engine oil compared to conventional engine oil

چکیده [English]

In this study, the performance of anti-wear in engine oil which contain nanomaterial additive has been compared and evaluated to conventional engine oil, by using laboratory tests. For this purpose, magnetic iron oxide nanoparticles (Fe3O4) as a nanomaterial additive were selected to use in Iranol Racing engine oil, SAE 10W40. At first the stability of the nano-fluid, obtained by the nanoparticles, was confirmed by using UV and zeta potential devices. The iron oxide nanoparticles were characterized by scanning tunneling microscopy (STM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The nanoparticles have a diameter in the range of 8-13 nm. Size distribution of nanoparticles by dynamic light scattering (DLS) was also investigated. Anti-wear performance of Fe3O4 nanoparticles in multi-grade engine oil was evaluated by means of the four ball and falex test. The results generally indicate the improvement of anti-wear performance engine oil which was prepared by adding nanoparticles. Magnetic iron oxide nanoparticles with concentration of 0.1 percent, increase weld strength from76.32 to 92.74 kgf and load wear index (LWI) from 250 to 315 kgf, in the four ball test. Additionally it has increased the falex test results (linear load carrying) from 1160 to 1220 lbf, compared to conventional engine oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-grade engine oil
  • Magnetic iron oxide nanoparticles
  • Anti-wear
  • Nanomaterial
[1]. سلیمانی ارده جانی، م؛ فضلی خانی، م؛ ویسمه، ر؛ فرجی دانا، س؛ معدن کن، ر؛ شمس، ع؛ عباسپور، س؛ کلانترنیا، ع؛ “ کتاب جامع صنعت روانکار ایران”، انتشارات شرکت دانش پژوهان نو آور با مشارکت شرکت نفت ایرانول، ایران، صفحه 1-440، 1387.
[2]. Chen, L.; Zhang, D.; Chen, J.; Zhou, H.; Wan, H.; Mater. Sci. Eng. A. 415, 156-161, 2006.
[3].  سلیمانی اسبو کلایی، ص؛ “بررسی رفتار اصطکاک و ساییدگی آمیخته ای از نانوذرات در روغن‌های روانکار “، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1389.
[4]. شکرریز، م؛ روزبهانی، آ؛ بیابانی، ط؛ وکیلی، ف؛ نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی، سال هفتم، شماره 4،69-63، 1392.
[5]. Joly-Pottuz, L.; Vacher, B.; Ohmae, N.; Martin, J.M.; Epicier, T.; Tribology Letters 30, 69-80, 2008.
[6]. Joly-Pottuz, L.; Vacher, B.; Le, M.; Martin, J. M.; Mieno, T.; He, C.N.; Zhao, N.Q.; Tribology Letters 29, 213–219, 2008.
[7]. Chou, C.C.; Lee, S.H.; J. Mater. Synth. Process. 201, 542–54, 2008.
[8]. Joly-Pottuz, L.; Dassenoy, F.; Belin, M.; Vacher, B.; Martin, J.M.; Fleischer, N.; Tribology Letters, 18(40, 477-485. 2005.
[9]. Bakunin, V.N.; Suslov, A.Yu.; Kuzmina, G.N.; Parenago, O.P.; J. Nano. Res. 6, 273–284, 2004.
[10]. Bissessur, R.; Liu, P.K.Y.; Solid State Ionics, 177, 191–196, 2006.
 [11]. Haviland, M.L.; Goodwin, M.C.; SAE Technical Paper 790, 945, 1979.
[12]. Haviland, M.L.; Linden, J.L.; SAE Technical Paper 821,227,1982.
[13]. گیوه‌کی، ت؛ قاسمی، آ؛ نجفی، ف؛ باغشاهی، س؛ نعمتی، ع؛ مجله‌ی علم و مهندسی سرامیک 1، 19-9، 1391.
[14]. Ramachandran, S.B.; Int. J. Sci. Res. Public. 5, 1-4, 2015.
[15]. Kalyani, R.; Chockalingam, G.; Gurunathan, K.; Adv. Sci. Eng. Med. 8, 228-232, 2016.
[16]. Wang, S.; Liu, S.; Liu, T.; Proceedings of Int. Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet), XianNing, China, 4960 – 4963, 2011.
[17]. Jang, J.H.; Lim, H.B.; Microchem. J. 94, 148–158, 2010.
[18]. Saurín, N.; Espinosa, T.; Sanes, J.; Carrión, F.J.; Bermúdez, M.D.; Lubricants. 3, 650-663, 2015.
[19]. Bermúdez, M.D.; Jiménez, A.E.; Sanes, J.; Carrión, F.J.; Molecules 14, 2888-2908, 2009.
[20]. Yu, X.; Jiang, Z.; Wei, D.; Zhou, C.; Huang, Q.; Yang, D.; Wear. 302 (1-2), 1286-1294, 2013.
[21]. Patel, S.J.; Deheri,G.M.; Patel, J.R.; Tribology in Industry 36, 259-268, 2014.
[22]. Patel, J.R.; Deheri, G.; Mech. Eng. 14, 89-99, 2016.
[23]. Song, X.; Qiu, Z.; Yang, X.; Gong, H.; Zheng, S.; Cao, B.; Wang, H.; Möhwald, H.; Shchukin, D.; Chem. Mater. 26(17), 5113-5119, 2014.
[24]. Huang, W.; Shen, C.; Liao, S.; Wang, X.; Tribol. Lett. 41(1), 145-151, 2011.
[25]. Ellahi, R.; Zeeshan, A.; Hassan, M.J.; Zhejiang Univ-Sci A (Appl Phys & Eng).1-12, 2015.
[26]. قرایلو، د؛ مراده، س؛ مجله دانش آزمایشگاهی ایران 1، 20-14، 1394.
[27].   قرایلو، د؛ معین درباری، م؛ مجله دانش آزمایشگاهی ایران 1، 36- 30،1392.
[28]. Silva, V.A.J.; Andrade, P.L.; Silva, M.P.C.; Bustamante, A.; Santos, L.D.; Valladares, D.; Albino, A.; J. Magn. Mater. 343, 138-143, 2013.
[29]. Mahdavi, M.; Bin Ahmad, M.; Jelas Haron, Md.; Namvar, F.; Nadi, B.; Zaki Ab Rahman, M.; Amin, J.; Molecules 18, 7533-7548, 2013.
[30]. Sharafi, A.; Seyedsadjadi, M.; Int. J. Bio-Inorg. Hybrid Nanomater 3, 437-441, 2013.
[31]. Andrade, A.L.; Souza, D.M.; Pereira, M.C.; Fabris, J.D.; Domingues, R.Z.; Cerâmica 55, 420-424, 2009.
[32]. Spânu, C.; Rîpă, M.; Ştefănescu, I.; Deleanu, L.; The Annals of University “Dunarea de Jos” of Galati Fascicle VIII, Tribology 13, 99-103, 2007.
[33]. ASTM D2783-03, Standard Test Method for Wear Preventive Characteristics of Lubricating Fluid (Four-Ball Method).
[34]. ASTM D3233-93 (Reapproved 1998), Standard Test Method for Measurement of Extreme Pressure Properties of Fluid Lubricants (Falex Pin and Vee Block Method).
[35]. Srinivas, V.; Kodanda Rama Rao, Ch.; Abyudaya, M.; Siva Jyothi, E.; Uni. J. Mech. Eng. 2, 220-225, 2014.
[36].  شکرریز، م؛ حاجی علی اکبری، ف؛ ابراهیم‌پوررضایی، آ؛ مجله پژوهش نفت 80، 62-54، 1392.
[37]. حسینی، س.ح.؛ محمدی، م؛ مجله فناوری نانو 4، 32-28، 1392.
[38]. Safaei-Naeini, Y.; Aminzare, M.; Golestani-Fard, F.; Khorasanizadeh, F.; Salahi, E.; Iranian J.Mater. Sci.Eng. (IJMSE) 9(1), 62-68, 2012.
[39]. Srinivas Rao, D.; Kishora Dash, R.; Adv. Mater. Lett. 6(3), 247-251, 2015.
[40]. Ching-Song, J.; Der-chi, T.; Tun-Ping, T.; Chang, H.; Tsing-Tshih, T.; Chih-Yu, L.; Chi-Hsiang, L.; Rev. Adv. Mater. Sci. 10, 283-288, 2005.
[41]. Sadeghi, R.; Etemad, S.Gh.; Keshavarzi, E.; Haghshenasfard, M.; Microfluid Nanofluid 18 (5-6), 1023-1030, 2014.
[42]. Atiya, E.G.; Mansour, Diaa-Eldin A.; Khattab, R.M.; Azmy, A.M.; IEEE. Trans. Dielectr. Insul. 22(5), 2463-2472, 2015.