سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گل آرونه و پوست هسته هلو به‌عنوان یک بستر با ارزش طبیعی: بررسی فعالیت کاتالیستی برای کاهش متیلن بلو و ردآمین B

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در این پژوهش، عصاره گیاه گل آرونه برای سنتز سبز نانوذرات نقره (AgNPs) بر بستر پوست هسته هلو به‌عنوان یک بستر مفید و سازگاربامحیط‌زیست استفاده شده است. نانوذرات نقره جایگزین شده بر پوست هسته هلو، (AgNPs/P.K.shell)، به‌عنوان یک کاتالیست مؤثر با کاهش یون‌های +Ag به کمک عصاره گیاه گل آرونه و جایگزینی آن‌ها بر بستر پوست هسته هلو سنتز شد. بر اساس نتایج FT-IR وجود گروه‌های هیدروکسیل ترکیبات فنلی در عصاره گیاه گل آرونه، کاهش یون‌های +Ag را توجیه می‌کند. همچنین، کاتالیست سنتز شده با روش‌های متفاوت از جمله طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش (UV-Vis)، طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
(FE-SEM)، طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDS)، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. افزون بر آن، کاتالیست سنتز شده برای کاهش متیلن بلو (MB) و ردآمینBا(RhB) به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد که کاتالیست AgNPs/P.K.shell سنتز شده فعالیت کاتالیستی بسیار خوبی در تخریب رنگ‌های آلی استفاده‌شده دارد. نتایج نشان داد که کاتالیست سنتز شده قابلیت بازیابی و استفاده دوباره را برای چندین مرتبه بدون کاهش چشمگیر در فعالیت فوتوکاتالیستی دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Han, Z.; Ren, L.; Agi, Z.; Chen, C.; Pan, H.; J. Chen, Appl. Catal. B: Environ. 126, 298-305, 2012.
[2] Zhu, H.Y.; Xiao, L.; Jiang, R.; Zeng, G.M.; Liu, L.; Chem. Eng. J. 172, 746-753, 2011.
[3] Saravanan, R.; Gupta, V.K.; Prakash, T.; Narayanan, V.; Stephen, A.; J. Mol. Liq. 178, 88- 93, 2013.
[4] Reza Pouretedal, H.; Ahmadi, M.; Iranian J. Catal. 3(3), 149-155, 2013.
[5] Nadagouda, M.N.; Hoag, G.; Collins, J.; Varma, R.S.; Cryst. Growth Des. 9, 4979-4983, 2009.
[6] Mohanpuria, P.; Rana, N.K.; Yadav, S.K.; J. Nanopart. Res. 10, 507–517, 2009.
[7] Karimi Andeani, J.; Kazemi, H.; Mohsenzadeh, S.; Safavi, A.; Dig. J. Nanomater. Bios. 6(3), 1011-1016, 2011.
[8] Kim, F.; Connor, S.; Song, H.; Kuykendall, T.;Yang, P.; Angew. Chem. 116, 3759-3763, 2004.
[9] Sperling, R.A.; Zhang, F.; Zanella, M.; Parak, W.J.; Chem. Soc. Rev. 37, 1896-1908, 2008.
[10] Kelly, K.L,; Coronado, E.; Zhao, L.L.; Schatz, G.C.; J. Phys. Chem. B. 107, 668–677, 2002.
[11] Boisselier, E.; Astruc, D.; Chem. Soc. Rev. 38, 1759-1782, 2009.
[12] Khodadadi, B.; J. Sol-Gel Sci. Technol. 80, 793–801, 2016.
[13] Khodadadi, B.; Iranian J. Catal. 6, 305– 311, 2016.
[14] Khodadadi, B.; Bordbar, M.; Iranan J. Catal. 6, 37-42, 2016.
[15] Khodadadi, B.; J. Appl. Chem.8 (27), 61- 64, 2013.
[16] Bordbar, M.; Jafari, S.; Yeganeh Faal, A.; Khodadadi, B.; J. Iran Chem. Soc. 14, 897 -906, 2017.
[17] Shankar, S.S.; Rai, A.; Ahmad, A.; Sastry, M.; J. Colloid Interf. Sci. 275, 496–502, 2004.
[18] Asgary, S.; Naderi, G.H.; Sarrafzadegan, N.; Mohammadifard, N.; Mostafavi, S.; Vakili, R.; Drugs Exp. Clin. Res. 26(3), 89-93, 2000.
[19] Afsharypour, S.; Asgary, S.; Lockwood, G.B.; Planta Med. 62, 77-78, 1996.
[20] Zahed, B.; Hosseini-Monfared, H.; Appl. Surf. Sci. 328, 536- 547, 2015.
[21] Zargar, M.; Abdul Hamid, A.; Abu Bakar, F.; Nor Shamsudin, M.; Shameli, K.; Jahanshiri, F.; Farahani, F.; Molecules. 16, 6667- 6676, 2011.
[22] Atarod, M.; Nasrollahzadeh, M.; Sajadi, S.M.; J. Colloid Interf. Sci. 462, 272-279, 2016.
[23] Khodadadi, B.; Bordbar, M.; Nasrollahzadeh, M.; J. Colloid Interf. Sci. 490, 1- 10, 2017.
[24] Atarod, M.; Nasrollahzadeh, M.; Sajadi, J.S.M.; Colloid Interf. Sci. 465, 249-258, 2016.
[25] Rostami-Vartooni, A.; Nasrollahzadeh, M.; Alizadeh, M.; J. Colloid Interf. Sci. 470, 268- 275, 2016.
[26] Manonmani, V.; Juliet, V.; Int. Conf. Innov. Manag. Serv. IPEDR. 14, 307- 311, 2011.
[27] Shah, D.; Kaur, H.; J. Mol. Catal. A. Chem. 381, 70-76, 2014.
[28] Khodadadi, B.; Bordbar, M.; Nasrollahzadeh, M.; J. Colloid Interf. Sci. 493, 58-93, 2017.
[30] Demiral, I.; Kul, S.C.; J. Anal. Appl. Pyrol. 107, 17–24, 2014.
[31] Yang, H.; Yan, R.; Chen, H.; Lee, D.H.; Zheng, C.; Fuel. 86, 1781–1788, 2007.
[32] Putun, A.E.; Ozcan, A.; Putun, E.; J. Anal. Appl. Pyrol. 52, 33–49, 1999.
[33] Zhao, H.; Kwak, J.H.; Zhang, Z.C.; Brown, H.M.; Arey, B.W.; Holladay, J.E.; Carbohyd. Polym. 68, 235–241, 2007.
[34] Das, K.; Ray, D.; Bandyopadhyay, N.R.; Sengupta, S.; Polym. Environ. 18, 355–363, 2010.
[37] Khodadadi, B.; Bulg. Chem. Chemmun. 48, 238–243, 2016.
[38] Khodadadi, B.; J. Appl. Chem. Res. 9,119–129, 2015.