تهیه نانوآمیزه نایلون 6،6- نقره و بررسی ریخت و ویژگی‌های ضد باکتریایی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی، نانوذرات نقره روی الیاف نایلون 6،6 با روش‌های متفاوت از جمله کاهش شیمایی نقره نیترات، روش فراصوت و استفاده از محلول کلوئیدی نانونقره نشانده شد. همچنین، آمیزه غیر لیفی نایلون 6،6-نانوذرات نقره از طریق انحلال الیاف نایلون در فرمیک اسید در حضور نانوذرات نقره و استخراج آن با ضدحلال استون تهیه شد. ویژگی‌های ضد باکتریایی، تجزیه عنصری و ریخت‌شناسی نمونه‌های تهیه‌شده و نیز ثبات شستشویی آن‌ها موردبررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری با روش طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDS) وجود نانوذرات نقره روی الیاف نایلون 6،6 پیش و پس از شستشوی نمونه‌ها را تأیید کرد. اثر ضد باکتریایی نمونه‌ها پیش و پس از شستشو علیه باکتری‌های گرم مثبت بیماری‌زای استافیلوکوکوس ائوروس و گرم منفی بیماری‌زای اشرشیا کولی با استفاده از رزازورین و تغییر رنگ محیط انجام گرفت. نتایج به‌دست آمده از ریخت‌شناسی و تجزیه عنصری، بیانگر درصد وزنی بالایی از نشست نقره به‌صورت یکنواخت و پایدار بر سطح الیاف است. همچنین، مطابق نتایج به‌دست آمده، نمونه تهیه‌شده به روش فراصوت از بیشترین اثر ضد باکتریایی پیش و پس از شستشو برخوردار است. ضعیف‌ترین خاصیت ضد باکتریایی مربوط به نانوآمیزه غیرلیفی بود و سایر نمونه‌ها از ویژگی‌های بینابینی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of nylon 6,6 – Ag nanocomposite and characterization of its morphological and antibacterial properties

چکیده [English]

In this research, silver nanoparticles were deposited on nylon 6,6 fibers with different methods including chemical, ultrasonic, and using colloidal silver solution. Also, the non-fiber nanocomposite of nylon 6,6-silver was prepared by dissolution of nylon 6,6 in formic acid in the presence of silver nanoparticles and extracted by acetone antisolvent. The morphological properties, antibacterial properties, elemental analysis, and wash durability of prepared samples were examined. SEM images and EDS analysis confirmed the presence of silver nanoparticles on nylon 6,6 in prepared samples before and after washing. The antibacterial capability of the samples were determined before and after washing against gram positive bacteria (S.aureus) and gram negative bacteria (E.coli) using resazurin color change. The obtained results confirmed, the sample prepared by ultrasonic method has the most effective antibacterial property before and after washing. According to the results of morphological observation and elemental analysis, it is due to the high amount and uniform deposition of silver on the fiber surface. Also, according to the results, non-fiber nylon6,6-silver nanocomposite has the weakest antibacterial property and other samples have intermediate properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nylon6
  • 6
  • silver nanoparticles
  • Antibacterial
  • Ultrasonic
  • SEM
  • EDS
[1] Sun,Y.; Xia, Y.; Science 298, 2176-2179, 2002.
[2] Damm, C.; Munstedt, H.; Rosch, A.; Mater. Chem. Phys. 108, 61-66, 2008.
[3] Brust, M.; Waler, M.; Bethell, D.; Schiffrin, D.J.; Whyman, R.; Chem. Soc. Chem. Common. 7, 801-802,1994.
[4] Zhang, Y.H.; Chen, F.; Zhuang, J.H.; Tang, Y.; Wang, D.; Chem. Common. 23, 2814-2815, 2002.
[5] He, B.L.; Tan, J.J.; Kong, Y.L.; Liu, H.J.; Mol. Catal. A: Chem. 221, 12-16, 2004.
[6] Zhang, J.P.; Sheng, L.Q.; Chen, P.; Sci. Chem. Lett. 14, 645-648, 2003.
[7] Dam, C.; Mǜnstedt, H.; Rösch, A.; Mater. Chem. Phys. 108, 61-66, 2008.
[8] Damm, A.C.; Mǜnstedt, H.; Rösch, A.; Mater Sci. 42, 6067-6073, 2007.
[9] Sedaghat, S.; Nasser, A.; Int. Nano Lett. 1, 22-24, 2011.
[10] Perelshtein, L.; Applerot, G.; Perkas, N.; Guibert,G.; Mikhailov, S.; Nanotech. 19(24), 245705, 2008.
[11] Perkas, N.; Amirian, G.; Dubinsky, S.; Gazit, S.; Gedanken, A.; App. Polym. Sci. 104: 1423-1430, 2007.
[12] Perelshtein, I.; Applerot, G.; Perkas, N.; Guibert, G.; Mikhailov, S.; Gedanken, A.; Nanotech. 19, 245705, 2008.