تهیه نانوآمیزه نایلون 6،6- نقره و بررسی ریخت و ویژگی‌های ضد باکتریایی آن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی، نانوذرات نقره روی الیاف نایلون 6،6 با روش‌های متفاوت از جمله کاهش شیمایی نقره نیترات، روش فراصوت و استفاده از محلول کلوئیدی نانونقره نشانده شد. همچنین، آمیزه غیر لیفی نایلون 6،6-نانوذرات نقره از طریق انحلال الیاف نایلون در فرمیک اسید در حضور نانوذرات نقره و استخراج آن با ضدحلال استون تهیه شد. ویژگی‌های ضد باکتریایی، تجزیه عنصری و ریخت‌شناسی نمونه‌های تهیه‌شده و نیز ثبات شستشویی آن‌ها موردبررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری با روش طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDS) وجود نانوذرات نقره روی الیاف نایلون 6،6 پیش و پس از شستشوی نمونه‌ها را تأیید کرد. اثر ضد باکتریایی نمونه‌ها پیش و پس از شستشو علیه باکتری‌های گرم مثبت بیماری‌زای استافیلوکوکوس ائوروس و گرم منفی بیماری‌زای اشرشیا کولی با استفاده از رزازورین و تغییر رنگ محیط انجام گرفت. نتایج به‌دست آمده از ریخت‌شناسی و تجزیه عنصری، بیانگر درصد وزنی بالایی از نشست نقره به‌صورت یکنواخت و پایدار بر سطح الیاف است. همچنین، مطابق نتایج به‌دست آمده، نمونه تهیه‌شده به روش فراصوت از بیشترین اثر ضد باکتریایی پیش و پس از شستشو برخوردار است. ضعیف‌ترین خاصیت ضد باکتریایی مربوط به نانوآمیزه غیرلیفی بود و سایر نمونه‌ها از ویژگی‌های بینابینی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


[1] Sun,Y.; Xia, Y.; Science 298, 2176-2179, 2002.
[2] Damm, C.; Munstedt, H.; Rosch, A.; Mater. Chem. Phys. 108, 61-66, 2008.
[3] Brust, M.; Waler, M.; Bethell, D.; Schiffrin, D.J.; Whyman, R.; Chem. Soc. Chem. Common. 7, 801-802,1994.
[4] Zhang, Y.H.; Chen, F.; Zhuang, J.H.; Tang, Y.; Wang, D.; Chem. Common. 23, 2814-2815, 2002.
[5] He, B.L.; Tan, J.J.; Kong, Y.L.; Liu, H.J.; Mol. Catal. A: Chem. 221, 12-16, 2004.
[6] Zhang, J.P.; Sheng, L.Q.; Chen, P.; Sci. Chem. Lett. 14, 645-648, 2003.
[7] Dam, C.; Mǜnstedt, H.; Rösch, A.; Mater. Chem. Phys. 108, 61-66, 2008.
[8] Damm, A.C.; Mǜnstedt, H.; Rösch, A.; Mater Sci. 42, 6067-6073, 2007.
[9] Sedaghat, S.; Nasser, A.; Int. Nano Lett. 1, 22-24, 2011.
[10] Perelshtein, L.; Applerot, G.; Perkas, N.; Guibert,G.; Mikhailov, S.; Nanotech. 19(24), 245705, 2008.
[11] Perkas, N.; Amirian, G.; Dubinsky, S.; Gazit, S.; Gedanken, A.; App. Polym. Sci. 104: 1423-1430, 2007.
[12] Perelshtein, I.; Applerot, G.; Perkas, N.; Guibert, G.; Mikhailov, S.; Gedanken, A.; Nanotech. 19, 245705, 2008.