حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین فنتانیل با الکترود اصلاح‌شده با نانولوله کربنی و نانوذرات آهن (III) اکسید

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

فنتانیل یک داروی زوداثر، ضددرد و مخدری قوی است که به‌طور گسترده برای بی‌هوشی و کنترل دردهای مزمن استفاده می‌شود. در این مطالعه، یک حسگر الکتروشیمیایی با اصلاح الکترود کربن شیشه‌ای (GC) به‌وسیله نانو چندسازه‌ای از نانولوله‌های کربنی چند دیواره (MWCNTs) و آهن (III) اکسید تهیه شد و برای آنالیز داروی فنتانیل در محیط آبی موردبررسی قرار گرفت. سطح الکترود اصلاح‌شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی موردمطالعه قرار گرفت. رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح‌شده و اندازه‌گیری فنتانیل به ترتیب با روش‌های ولتاسنجی چرخه‌ای و ولتاسنجی پالس تفاضلی انجام گرفت. اندازه‌گیری داروی فنتانیل با استفاده از ولتاسنجی پالس تفاضلی (DPV) در سطح الکترود اصلاح‌شده، وابستگی خطی جریان پیک آندی با غلظت فنتانیل را در دو دامنه 08/0 تا 1 و 1 تا 100 میکرومولار با حد تشخیص 045/0 میکرومولار نشان داد. اثر مزاحمت برخی گونه‌های به‌عنوان مداخله کننده‌های احتمالی بر روی پاسخ ولتاسنجی فنتانیل بررسی شد. درنهایت حسگر پیشنهادی به‌طور موفقیت‌آمیزی برای اندازه‌گیری فنتانیل در نمونه‌های سرم خون و ادرار به‌کاربرده شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Chavan, S.; Roy, V.; Int. J. Pharm. Pharm. Sci. 8, 297-336, 2015.
[2] Stanley, T.H.; J. Pain. 15, 1215-1226, 2014.
[3] Muijsers, R.B.R.; Wagstaff, A.J.; J. Drug. 61, 2289-2307, 2001.
[4] Stiller, R.L.; Scierka, A.M.; Davis, P.J.; Cook, D.R.; Forensic Sci. Int. 44, 1-6, 1990.
[5] Portier, E.J.G.; De Blok, K.; Butter, J.J.; Van Boxtel, C.J.; J. Chromatogr. B. 723, 313-318, 1999.
[6] Blanco, M.E.; Encinas, E.; González, O.; Rico, E.; Vozmediano, V.; Suárez, E.; Alonso, R.M.; Drug Test Anal. 7, 804-811, 2015.
[7] Gupta, P.K.; Manral, L.; Ganesan, K.; Dubey, D.K.; Anal. Bioanal. Chem. 388, 579-583, 2007.
[8] Wang, C.; Li, E.; Xu, G.; Wang, H.; Gong, Y.; Li, P.; He, Y.; Micro Chem. J. 91, 149-152, 2009.
[9] Guo, H.; Hu, N.; Lin, S.; Talanta 41, 1929-1932, 1994.
[10] Peng, L.J.; Wen, M.L.; Yao, Y.; J. Pharm. Biomed. Anal. 30(3), 667-673. 2002.
[11] Heidarimoghadam, R.; Farmany, A.; Mater. Sci. Eng. 58, 1242–1245, 2016.
[12] Mohamed, M.A.; Abdelwahab, N.S.; Banks, C.E.; Anal. Methods 8, 4345–4353, 2016.
[13] Zhang, S.; Li, B.; Sheng, Q.; Zheng, J.; J. Electroanal. Chem. 769, 118–123, 2016.
[14] Luo, X.; Morrin, A.; Killard, A.J.; Smyth, M.R.; Electroanalysis 18(4), 319-326, 2006.
[15] Xu, J.Z.; Zhu, J.J.; Wang, H.; Chen, H.Y.; Anal. Lett. 36(13), 2723-2733, 2003.
[16] Liu, S.; Dai, Z.; Chen, H.; Ju, H.; Biosens. Bioelectron 19(9), 963-969, 2004.
[17] Cao, D.; He, P.; Hu, N.; Analyst 128(10), 1268-1274, 2003.
[18] Demir, E.; Inam, R.; Ozkan, S.A.; Uslu, B.J. Solid State Electrochem. 18(10), 2709-2720, 2014.
[19] Sharma, A.; Gudala, S.; Ambati, S.R.; Penta, S.; Mahapatra, S.P.; Vedula, R.R.; Acharya, B.; J. Chin. Chem. Soc. 64(6), 589-606, 2017.
[20] Rahmanifar, E.; Yoosefian, M.; Karimi-Maleh, H.; Curr. Anal. Chem. 13(1), 46-51, 2017.
[21] Planeix, J.M.; Coustel, N.; Cop, B.; Brotons, V.; Kumbhar, P.S.; Dutartre, R.; Geneste, P.; Bernier, P.; J. Am. Chem. Soc. 116, 7935–7936, 1994.
[22] Bista, S.R.; Lobb, M.; Haywood, A.; Hardy, J.; Tapuni, A.; Norris, R.; J. Chromatogr. B. 960, 27-33, 2014.
[23] Almousa, A.A.; Ikeda, R.; Wada, M.; Kuroda, N.; Hanajiri, R.K.; Nakashima, K.; J. Chromatogr. B. 879(27), 2941-2944, 2011.
[24] Rossi, S.S.; De La Torre, X.; Botrè, F.; Rapid Commun. Mass Spectrom 24(10), 1475-1480, 2010.