بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین از نمد نانولیفی پلیƐ-کاپرولاکتون

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم پایه، رشت، ایران

چکیده

سامانه‌های‌دارورسان پوست با رهایش کنترل‌شده وسیله مناسبی برای انتقال ترکیبات دارویی به‌صورت موضعی به لایه‌های آسیب‌دیده و سالم هستند. این پوشش‌ها به‌ویژه برای بهبود زخم در مواردی کاربرد دارد که بیشتر به درمان‌های طولانی‌مدت و تعویض مکرر پوشش زخم نیازمند است. در این مطالعه، با توجه به ویژگی برتر نانوالیاف، نسبت سطح به حجم بالا، از فناوری الکتروریسی برای ساخت پوششی با ویژگی درمان فتودینامیکی ضدمیکروبی با استفاده از بسپارهای زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیری همچون پلی (Ɛ-کاپرولاکتون (PCL) بهره گرفته شد. شرایط بهینه فرایند الکتروریسی) ولتاژ، دبی خوراک، فاصله نازل تا جمع کننده(، برای تهیه نانوالیاف متشکل از 10،30،50 درصد حجمی/حجمی عصاره نسبت به بسپار که به‌اختصار با PCL-En نشان داده شده است، به‌صورت ولتاژ 12kV برای نانوالیاف PCL و PCL-E50 و 20kV برای PCL-E10 و PCL-E30؛ دبی جریان 1ml/h/0 برای PCL و PCL-E50 و 5ml/h/0 برای PCL-E10 و PCL-E30 و فاصله mm 100 برای تمام نانوالیاف PCL و PCL-En به‌دست آمد. در بررسی سینتیک رهایش نمونه‌ها، حالت انفجاری نمد نانولیفی PCL-En به‌عنوان تابعی از غلظت دارو از معادله سینتیکی هیگوچی با ضریب همبستگی 9591/0 برای PCL-E10، 9593/0 برای PCL-E30 و 9670/0 برای PCL-E50

کلیدواژه‌ها


[1] Sharma, M.; Visai, L.; Bragheri, F.; Cristiani, I.; Gupta, P.K.; Speziale, P.; J. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 52(1) , 299-305, 2008.
[2] Kharkwal, G.B.; Sharma, S.K.; Huang, Y.Y.; Dai, T.; Hamblin, M.R.; J. Laser Surg. Med. 43(7), 755-767, 2011.
[3] de Oliveira, B.P.; Aguiar, C.M.; Câmara, A.C.; European Journal of Dentistry 8(3), 424-430, 2014.
[4] Wan, M.T.; Lin, J.Y.; J. Clin. Cosmet and Investig Dermatol 7, 145-163, 2014.
[5] Deyhimi, P.; Khademi, H.; Birang, R.; Akhoondzadeh, M.; J. Dent. 17(1), 43-48, 2016.
[6] Peplow, P.V.; Chung, T.Y.; Baxter, G.D.; J. Photomed Laser Surg. 30(3), 118-148, 2012.
[7] Widodo, A.; Spratt, D.; Sousa, V.; Petrie, A.; Donos, N.; J. Clin Oral Implants Res. 27(10), 1227-1232, 2016.
[8] Nafee, N.; Youssef, A.; El-Gowelli, H.; Asem, H.; Kandil, S.; Int. J. Pharm. 454, 249-258, 2013.
[9] Guo, S.A.; & DiPietro, L.A.; J. Dent. Res. 89(3), 219-229, 2010.
[10] Hsu, Y.H.; Lin, C.T.; Yu, Y.H.; Chou, Y.C.; Liu, S.J.; Chan, E.C.; Int. J. Nanomed. 11, 3927-3937, 2016.
[11] Said, S.S.; El-Halfawy, O.M.; El-Gowelli, H.M.; Aloufy, A.K.; Boraei, N.A.; El-Khordagui, L.K.;  Eur. J. Pharm. Biopharm. 80(1), 85-94, 2012.
[12] Ramakrishna, S.; Fujihara, K.; Teo, W.; Lim,T.; Ma, Z.; “An Introduction to Electrospinning and Nanofibers”, World Scientific, Singapore, 2005.
[13] Zhong, W.; Xing, M.M.; Maibach, H.I.;  J. Cutaneous and Ocular Toxicology 29(3), 143-152, 2010.
[14] Zahedi, P.; Rezaeian, I.; Ranaei Siadat, S.O.; Jafari, S.H.; Supaphol, P.; J.Polym. Advan. Technol. 21(2), 77-95, 2010.
[15] Zamani, M.; Morshed, M.;Varshosaz, J.; Jannesari, M.; Eur. J. Pharm. Biopharm. 75(2), 179-185, 2010.
[16] Yang, Y.; Li, X.; Cheng, L.; He, S.; Zou, J.; Chen, F.; Zhang, Z.; J. Acta Biomater. 6, 2533-2543, 2011.
[17] Wu, X.M.; Branford-White, C.J.; Zhu, L.M.; Chatterton, N.P.; Yu, D.G.; J. Mater. Sci-Mater. M. 21(8), 2403-2411, 2010.
[18] Chang, W.N. (Editor); “Nanofibers: Fabrication, Performance, and Applications”; Nanotechnology Science and Technology, Nova Science Pub Inc, USA, 2009.
[19] Chiaviello, A.; Postiglione, I.; Palumbo, G.; J. Cancers 3(1), 1014-1041, 2011.
[20] Davids, L.M.; Kleemann, B.; J. Cancer Treat. Rev. 37(6), 465-475, 2011.
[21] Vandenbogaerde, A.L.; Kamuhabwa, A.; Delaey, E.; Himpens, B.E.; Merlevede, W.J.; de Witte, P.A.; J. Photoch. Photobio. B. 45(2), 87-94, 1998.
[22] Valarezo Valdez, B.E, Ph.D Thesis, Universita degli Stu di Salerno, 2013.
[23] Kissel T.; Wirkstoffreisetzung Aus. Bio. Abbaubaren Mikropartikeln. Deutsche-Apotheker-Ztg. 133, 29-32, 1993.
[24] Verreck, G.; Chun, I.; Peeters, J.; Rosenblatt, J.; Brewster, M.E.; J. Pharm. Res. 20(5), 810-817, 2003.
[25] Peppas, N.; J. Pharmaceutica Acta Helvetiae 60(4), 110-111, 1985.
[26] Falk, H.; Schmitzberger, W.; J. Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly 123(8-9), 731-739, 1992.