مد لسازی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با استفاده نانوسیالات

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تلاش پژوهشگران امروز به توسعه روش‌های بهبود انتقال گرما در دستگاه‌های تبادل گرمایی (مبدل‌ها) و بازیافت گرمایی است. از آن میان روش‌هایی برای افزایش سطوح انتقال گرما در کمترین حجم, افزاینده‌های آشفتگی در جریان سیال (آشفته سازها)، تغییر هندسی بافلها و استفاده از نانوسیالات بیشترین توجه مهندسی را به خود معطوف داشته است. در این مطالعه برای نخستین بار کاربرد نانوسیالات در یکی از سامانه‌های تبادل گرمایی خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از کاربردهای انرژی خورشیدی استفاده از آن در سامانه‌های گرمایشی مانند آبگرمکن‌های خورشیدی است. در مطالعه پیش رو، سامانه آبگرمکن خورشیدی با استفاده از نانوسیالات بررسی شده است. به منظور مدل‌سازی از بسته نرم‌افزاری گمبیت نسخه 2.4.6 و از حلگر فلوئنت نسخه 17.2 به منظور محاسبات دینامیکی بهره گرفته شد. پخش‌کننده خورشیدی به صورت یک حلقه بسته غیرگردشی مدل‌سازی شده و جریان آرام و انتقال گرمای آن از نوع جابه‌جایی طبیعی است. مجموعه‌ای از سامانه آبگرمکن خورشیدی با نرم‌افزار ترنسیس نسخه 17 شبیه‌سازی و در دو شرایط آب و هوایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که مقدار افزایش دما در شرایط آب و هوایی سرد،  نسبت به آب و هوای گرم بیشتر بوده است و افزایش دبی آب ورودی و سطح جمع‌آوری‌کننده، موجب افزایش دمای آب مصرف‌کننده شده است. با استفاده از نانوسیال مس، بازدهی آبگرمکن خورشیدی تا 67% افزایش پیدا می‌کند، این در حالی است که نانوسیال آلومینیم اکسید و مس اکسید به ترتیب دارای بازده‌ای برابر با 53% و 57% است. از طرفی بازده اگزرژی نانوسیال با ذرات آلومینیم اکسید بیشتر از مس محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] جعفری نصر، محمدرضا، و ذوقی، علی تقی، فصلنامه تحقیق، شماره 41، تابستان 1380 
 [2] Jafari Nasr, M.R. and Polley, G.T.; Chem. Eng. Tech. 23, 267-272, 2000.
[3] Polley, G.T., Wilson, B.L., Pugh, S.J.; Heat Transfer Eng. 23, 24-37, 2002.
[4] Jardin, F. and Krueger, A.W.; “Proceeding of the International Conference on Petroleum Behavior and Fouling”, American Institute of Chemical Engineers, USA; 466-474, 2002.
[5]  مظفری، سید حسین؛ جعفری نصر، محمدرضا؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، آذرماه 1385
[6] Reay, D. A.; Heat Recovery Systems and CHP 8, Issue 4, 309-314, 1988.
[7] Butterworth, D.; Guy, A.R.; Welkey, J.J.; “Advances in Industrial Heat Transfer”, IChemE, 1995.
[8] Schlunder, E.U.; “Heat Exchanger Design Handbook”, Taylor Francis Inc.; 1983.
[9] جعفری نصر، محمدرضا؛ همت، آیدا؛ سالم، امین؛ پژوهش نفت، شماره 67، 1390.
[10] جعفری نصر ، محمدرضا؛ شفقت، امین؛ نشریه علمی-ترویجی تحقیق در علوم و مهندسی نفت، شماره 52، پاییز و زمستان 1384
[11] Ekramian, E.; Etemad, S.Gh.; Haghshenasfard, M.; International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology 2014, 1929-1248, 2014.
[12] Hung, F.; Zheng, J.; Journal of the Energy Institute 90, Issue 6, 2017.
[13] Bahiraei, M.; Rahmani, R.; Yaghoobi, A.; Applied Thermal Engineering 133, 2018.
[14] Abbas Sahi, S.; Abbod, M. H.; Kadhim, S.Q.; International Journal of Energy and Environment 6, 317-330, 2015.
[15] Helvaci, H. U.; Khan, Z. A.; Energy Conversion and Management 106, 139-150, 2015.
[16] Sreekala, P.; Mathew, Bobin K.; International Journal of Engineering Sciences and Research Technology, 2277-9655, 2016.
[17] Nasrin, R.; Alim, M. A.; International Journal of Heat and Technology 33, 330-203, 2015.
[18] Goutam, S.; “Heat Transfer Performance Investigation of Nanofluids Flow in Pipe“, Ph.D. Thesis, University of Glasgow, 2016.
[19] Tidy, T.E.R,; “Modelling of Volumetric Solar Receivers With Nanoparticle Suspensions“, Ph.D Thesis, University of Evora, 2015.