مطالعه برهم‌کنش DNA تیموس گاوی با کمپلکس رنیم (I)تری‌کربونیل با لیگاند شیف‌باز دودندانه با روش‌های متفاوت طیف‌سنجی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، ایران

2 کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز قم، ایران

چکیده

توانایی پیوند و برهم‌کنش کمپلکس رنیم (I) تری‌کربونیل شامل لیگاند دی‌ایمینی ['N,N_بیس (بنزآلدهید)-1و2–دی ایمینواتان] و با نام اختصاری [Re]، به DNA استخراج‌شده از تیموس گوساله (CT-DNA) با روش‌های طیف‌نورسنج UV-Vis، طیف‌سنجی فلورسانس، طیف دورنگ‌نمایی دورانی (CD)، دناتوره شدن گرمایی و ولتامتری چرخه‌ای (CV) بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های طیفی هر کدام از این روش‌ها، به‌طور مجزا اطلاعاتی در خصوص چگونگی پیوند یادشده می‌دهد. در مجموع، از جمع داده‌های طیف‌نورسنج UV-Vis، طیف دورنگ‌نمایی دورانی CD و دناتوره شدن گرمایی، نوع و مقدار برهم‌کنش کمپلکس‌ها با DNA تعیین و تغییرهای ساختار DNA بررسی شد. (Kb) ثابت پیوند کمپلکس با DNA، با استفاده از داده‌های طیف‌نورسنج UV-Vis محاسبه شد. نتایج نشان داد که کمپلکس [Re]، نسبت به سایر کمپلکس‌های شیف‌باز، به‌طور نسبی برهم‌کنش خوبی دارند. در همه آزمایش‌ها، برهم‌کنش را از طریق جایگیری جزیی و الکتروستاتیک پیشنهاد می‌کنند. البته برهم‌کنش از طریق جایگیری غالب است، چون بیشتر آزمایش‌ها این نوع برهم‌کنش را تأیید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Calf thymus DNA interaction with Schiff base Re (I) tricarbonyl-diimine complex using different spectroscopic techniques

چکیده [English]

The interaction of Re )I( tricarbonyl-diimine complex )]Re[( with calf thymus DNA (CT-DNA) was investigated by using UV–Vis, fluorescence spectrophotometry, circular dichroism )CD( spectroscopy, thermal denaturation, and cyclic voltammetry )CV( studies. The binding constant value Kb of complex ]Re[ was found to be 5.47×106 M-1 using UV-Vis spectrophotometry data. The results show that the ]Re[ complex has relatively good interaction in comparison to other Schiff base complexes, indicating that the ]Re[ complex binds to DNA by electrostatic and partial intercalation modes. In addition, the intercalation mode is dominant via electrostatic interaction, as the most experiments confirm it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercalation Interaction
  • Rhenium complex
  • Schiff base ligand
  • DNA binding
[1] Agudelo, D.; Bourassa, P.; Bérubé, G.; Tajmir-Riahi, H.A.; J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 158, 274-279, 2016.
[2] Jana, K.; Maity, T.; Mahapatra, T.S.; Mohapatra, P.K.D.; Debnath, S.C.; Das, S.; Hossain, M.; Samanta, B.C.; Transition Met. Chem. 42, 69-78, 2017.
[3] Shokohi-Pour, Z.; Chiniforoshan, H.; Sabzalian, M.R.; Esmaeili, S.A.; Momtazi-borojeni, V.; J. Biomol. Struct. Dyn. 36, 1-18, 2017.
[4] Shahabadi, N.; Kashanian, S.; Darabi. F.; Eur. J. Med. Chem. 45, 4239-4245, 2010.
[5] Afkhami, A.; Khajavi, F.; Khanmohammadi, H.; Anal. Chim. Acta 634, 180–185, 2009.
[6] Bordbar, M.;  Tabatabaee, M.; Yeganeh-Faal, A.; Mehri-Lighvan, Z.; Fazaeli, R.; Synth. React. Inorg. Met. Org. Chem. 45, 1882-1888, 2015. 
[7] Zhang, X.; Wang, Y.; Zhang, Q.; Yang, Z.; Spectrochim. Acta Mol. Biomol. Spectrosc. 77, 1-5, 2010.
[8] Jing, B.; Dong, J.; Li, J.; Xu, T.; Li, L.; J. Coord. Chem. 66, 520-529, 2013.
[9] Jana, K.; Maity, T.; Mahapatra, T.S.; Das Mohapatra, P.K.; Debnath, S.C.; Das, S.; Hossain, M.; Samanta, B.C.; Transition Met. Chem., 42, 69-78, 2017.
[10] Bordbar, M; Khodaie, F; Tabatabaee, M; Yeganeh-Faal, A; Lighvan, Z.M; Mohammad-Ganji, S; Bulg. Chem. Commun., 48, 422-429, 2016.
[11] Bordbar, M.; Tabatabaee, M.; Alizadeh-Nouqi, M.; Mehri-Lighvan, Z.; Khavasi, H.R. ; YeganehFaal, A.; Fallahian, F.; Dolati, M.; J. Iran. Chem. Soc. 13, 1125-1132, 2016. 
[12] Li, Y. F.; Huang, C. Z.; Huang, X. H.; Li, M.; Anal.Chim. Acta, 429, 311-319, 2001.
[13] Psomas, G.J.; Inorg. Biochem. 102, 1798-1811, 2008.
[14] Mirkhani, V.; Kia, R.; Vartooni, A.R.; Milik, D.; Transition Met. Chem. 34, 225-230, 2009.
[15] Mirkhani, V.; Kia, R.; Vartooni, A.R.; Fun, H.K.; Polyhedron, 29, 1600-1606, 2010.
[16] Mirkhani, V.; Kia, R.; Milik, D.; Vartooni, A.R.; Matkovic-Calogovic, D.; Transition Met. Chem., 35, 81-87, 2010.
[17] Rostami-Vartooni, A.; Mirkhani, V.; Rudbari, H.A.; Moghadam, A.; J. Polyhedron 76, 22-28, 2014.
[18] Kia, R.; Mirkhani, V.; Kalman, A.; Deak, A.; Polyhedron 26, 1711-1716, 2007.
[19] Kia, R.; Safari, F.; Inorg. Chim. Acta 453, 357-368, 2016. 
[20] Kia, R.; Mirkhani, V.; Kalman, A.; Deak, A.; Polyhedron 26, 2906-2910, 2007.
[21] Xi, P.; Xu, Z.; Chen, F.; Zeng, Z.; Zhang, X.; J. Inorg. Biochem. 103, 2009, 210–218.
[22] Xi, P.; Xu, Z.; Liu, X.; Chen, F.; Huang, L.; Zeng, Z.; Chem. Pharm. Bull. 56, 541-546, 2008. 
[23] Wang, H.; Shen, R.; Tang, N.; J. Med. Chem. 44, 4509–4515, 2009.
[24] Ni, Y.; Lin, D.; Kokot, S.; Anal. Biochem. 352, 231–242,2006.
[25] Mohamed, M.I.; Gaber, A.M.; Samir, A., Abdel-Motaleb, M.R.; J. Electrochem. Sci. 7, 7526 -7546, 2012.
[26] Psomas, G.; J. Inorg. Biochem. 102, 1798-1811, 2008.
[27] Li, L.; Guo, Q.; Dong, J.; Xu, T.; Li, J.; J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 125, 56-62, 2013.
[28] Asadi, Z.; Haddadi, E.; Sedaghat, M.; J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 337, 140-150, 2017.
[29] Raman, N.; Baskaran, T.; Selvan, A.; Jeyamurugan, R.; J. Iran. Chem. Res. 1, 129-139, 2008.
[30] Ma, D.L.; Che, C.M.; Siu, F.M.; Yang, M.; and Wong, K.Y.; Inorg. Chem. 46, 740-749, 2007.
[31] Shokohi-Pour, Z.; Chiniforoshan, H.; Sabzalian, M.R.; Esmaeili, S.A.; Momtazi-borojeni, A.A.; J. Biomol. Struct. Dyn. 1-18, 2017.