تهیه پلی‌وینیل استات با خلوص بالا از بسپارش رادیکالی کنترل‌شده تک مرحله‌ای در حضور کاتالیست کبالت با استفاده از ذره‌های شبکه‌ای پلی‌وینیل استات تعلیقی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدار بالای کاتالیست باقی‌مانده در فراورده بسپاری، یکی از اصلی‌ترین مشکل‌های موجود در زمینه بسپارش رادیکالی کنترل‌شده وینیل استات در حضور ترکیب‌های آلی فلزی بر پایه کبالت است که باعث ایجاد رنگ غلیظ در بستر بسپار می‌شود. در این پژوهش، از ذره‌های شبکه‌ای پلی‌وینیل استات تعلیقی (SPVAc) به‌عنوان عامل جذب کاتالیست و آزادسازی آن در بسپارش رادیکالی وینیل استات به‌همراه کبالت استفاده شد. به این منظور، ابتدا فرایند جذب کاتالیست کبالت استیل‌استونات بر این ذره‌ها و سپس، ترمودینامیک این فرایند بررسی شد. ذره‌های SPVAc، توانستند در دماهای پایین کاتالیست کبالت را در محلول اولیه واکنش جذب کنند. سپس، به‌تدریج کاتالیست جذب شده بر این ذره‌ها با افزایش دما تا دمای واکنش بسپارش، در محیط واکنش آزاد شد. بررسی‌های سینیتیکی بسپارش وینیل استات در حضور کبالت استیل‌استونات جذب شده بر ذره‌های SPVAc، تأثیر مثبت این ذره‌ها را بر سرعت، سینیتیک و کنترل واکنش به اثبات رساند. در ادامه، بسپارش رادیکالی کنترل‌شده وینیل استات بدون نیاز به خالص‌سازی بسپار در ستون پرشده با آلومینا و یک لایه کاتالیست کبالت استیل‌استونات جذب شده بر ذره‌های SPVAc در یک مرحله واکنش با موفقیت انجام شد. در این روش، جذب و واجذب آهسته کمپلکس کبالت با استفاده از ذره‌های SPVAc، واکنش بسپارش رادیکالی وینیل استات و درنهایت جداسازی رنگ کاتالیست به دنبال هم و در یک زمان انجام شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Morin, A.N.; Detrembleur, C.; Jérôme, C.; De Tullio, P.; Poli, R.; Debuigne, A.; Macromolecules 46, 4303-4312, 2013.
[2] Cordella, D.; Kermagoret, A.; Debuigne, A.; Riva, R.L.; German, I.; Isik, M.; Jérome, C.; Mecerreyes, D.; Taton, D.; Detrembleur, C., ACS Macro Letters 3, 1276-1280, 2014.
[3] Poli, R.; Chemistry–A European Journal 21, 6988-7001, 2015.
[4] Semsarzadeh, M.A.; Daronkola, M.R.R.; Iranian Journal of Polymer Science and Technology 22, 197-207, 2009.
[5] Braunecker, W.A.; Matyjaszewski, K.; Progress in Polymer Science 32, 93-146, 2007.
[6]خضری، خضراله؛ مهدوی، حسین؛ نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی 8 (1)، 13-24، 1393
[7] Zhang, J.; Yi, X.B.; Ju, W.; Fan, H.L.; Wang, Q.C.; Liu, B.X.; Liu, S., Electrochemistry Communications 74, 19-23, 2017.
[8] Fantin, M.; Isse, A.A.; Venzo, A.; Gennaro, A.; Matyjaszewski, K., Journal of the American Chemical Society 138, 7216-7219, 2016.
[9] Matyjaszewski, K.; Xia, J.; Chemical reviews 101, 2921-2990, 2001.
[10] Moad, G.; Polymer International 66, 26-41, 2017.
[11] Khezri, K.; Najafi, M.; Roghani-Mamaqani, H.; Journal of Polymer Research 24, 34-41, 2017.
[12] Lowe, A.B.; McCormick, C.L.; Progress in Polymer Science 32, 283-351, 2007.
[13] St Thomas, C.; Cabello‐Romero, J.N.; Garcia‐Valdez, O.; Jiménez‐Regalado, E.J.; Maldonado‐Textle, H.; Guerrero‐Santos, R.; Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 55, 437-444, 2017.
[14] Abreu, C.M.; Mendonça, P.V.; Serra, A.C.; Noble, B.B.; Guliashvili, T.; Nicolas, J.; Coote, M.L.; Coelho, J.F.; Macromolecules 49, 490-498, 2016.
[15] Hawker, C.J.; Bosman, A.W.; Harth, E.; Chemical Reviews 101, 3661-3688, 2001.
[16] Weiss-Maurin, M.; Cordella, D.; Jérôme, C.; Taton, D.; Detrembleur, C., Polymer Chemistry 7, 2521-2530, 2016.
[17] Ding, D.; Pan, X.; Zhang, Z.; Li, N.; Zhu, J.; Zhu, X., Polymer Chemistry 7, 5258-5264, 2016.
[18] Ito, S.; Munakata, K.; Nakamura, A.; Nozaki, K.; Journal of the American Chemical Society 131, 14606-14607, 2009.
[19] Bryaskova, R.; Detrembleur, C.; Debuigne, A.; Jérôme, R.; Macromolecules 39, 8263-8268, 2006.
[20] Debuigne, A.; Poli, R.; Jérôme, C.; Jérôme, R.; Detrembleur, C.; Progress in Polymer Science 34, 211-239, 2009.
[21] Fischer, H.; Chemical Reviews 101, 3581-3610, 2001.
[22] Matyjaszewski, K.; Sumerlin, B.S.; Tsarevsky, N.V.; “Progress in controlled radical polymerization: mechanisms and techniques”, ACS Publications, 135-263, 2012.
[23] Shen, Y.; Zhu, S.; Pelton, R.; Macromolecular rapid communications 21, 956-959, 2000.
[24] Ydens, I.; Moins, S.; Botteman, F.; Degée, P.; Dubois, P.; e-Polymers 4, 414-420, 2004.
[25] Shen, Y.; Tang, H.; Ding, S.; Progress in polymer science 29, 1053-1078, 2004.
[26] Shen, Y.; Zhu, S.; AIChE journal 48, 2609-2619,2002.
[27] Pavia, D.L.; Lampman, G.M.; Kriz, G.S.; Vyvyan, J.A.; “Introduction to Spectroscopy”, Cengage Learning, USA, 111-178, 2008.
[28] Boparai, H.K.; Joseph, M.; O’Carroll, D.M., Journal of hazardous materials, 186(1), 458-465, 2011.
[29] Siahkamari, M.; Jamali, A.; Sabzevari, A.; Shakeri, A.; Carbohydrate Polymers 157, 1180-1189, 2017.
[30]  تجری، الهه؛ صمدانی لنگرودی، نرگس؛ خلفی، مهناز؛ نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی 11 (1)، 49-59، 1396
[31] ایروانی، عفت، نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی 9 (4)، 41-49، 1394.
[32] Wang, L.; Zhang, J.; Zhao, R.; Li, C.; Li, Y.; Zhang, C.; Desalination 254, 68-74, 2010.
[33] Abramian, L.; El-Rassy, H.; Chemical Engineering Journal 150, 403-410, 2009.
[34] Alver, E.; Metin, A.Ü.; Chemical Engineering Journal 200, 59-67, 2012.
[35] Semsarzadeh, M.A.; Abdollahi, M.; Polymer 49, 3060-3069, 2008.
[36] Daronkola, M.R.R.; Semsarzadeh, M.A.; Iranian Journal of Polymer Science and Technology 24, 181-193, 2011.
[37] Semsarzadeh, M. A.; Alamdari, P.; Macromolecular Research 23, 139-144, 2015.
[38] Kaneyoshi, H.; Matyjaszewski, K.; Macromolecules 38, 8163-8169, 2005.
[39] Tunca, U.; Erdogmus, A.; Hizal, G.; Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 39, 2993-2997, 2001.
[40] Zhong, M.; Matyjaszewski, K.; Macromolecules 44, 2668-2677, 2011.
[41] Kermagoret, A.; Jérôme, C.; Detrembleur, C.; Debuigne, A.; European Polymer Journal 62, 312-21, 2015.
[42] Kermagoret, A.; Chau, N.D.; Grignard, B.; Cordella, D.; Debuigne, A.; Jérôme, C.; Detrembleur, C.; Macromolecular rapid communications 37, 539-44, 2016.
[43] Semsarzadeh, M.; Amiri, S.; Azadeh, M.; Bulletin of Materials Science 35, 867-874, 2012.
[44] Semsarzadeh, M.A.; Amiri, S.; Journal of Chemical Sciences 124, 521-527, 2012.
[45] Semsarzadeh, M.A.; Sabzevari, A.; Journal of Polymer Research 24, 177-187, 2017.