بررسی تأثیر افزودن نانوذره‌های نقره بر ضریب انتقال گرما و گرانروی سیال پلی‌الفاالفین

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر افزودن نانوذره‌های نقره در ویژگی فیزیکی سیال پایه پلی‌الفاالفین شامل گرانروی و رسانایی گرمایی مورد بررسی قرارگرفت. نانوذره‌های نقره در اندازه‌ها و غلظت‌های متفاوت در سیال پایه پلی‌الفاالفین پخش‌شده و ضریب رسانایی گرمایی آن‌ها اندازه‌گیری شد. همچنین، در شرایط دمایی متفاوت، ضریب رسانایی گرمایی مخلوط سیال و نانوذره‌ها اندازه‌گیری شد. همچنین، تأثیر نانوذره‌ها بر گرانروی سیال در غلظت‌های متفاوت نیز بررسی شد. ضریب رسانایی گرمایی و گرانروی نانوسیال‌ها با افزایش غلظت حجمی نانوذره‌های نقره افزایش یافت. همچنین، با افزایش دما ضریب رسانایی گرمایی افزایش و گرانروی نانوسیال پلی‌الفاالفین-نقره کاهش یافت. افزون‌بر آن، با افزایش اندازه نانوذره‌ها ضریب رسانایی گرمایی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


[1] Wang, X.Q.; Mujumdar, A.S.; Brazilian Journal of Chemical Engineering 25, 631-636, 2008. 
[2] Akoh, آ.; Tsukasaki, Y.; Yatsuya, S.; Tasaki, A.; Journal of Crystal Growth 45, 595-501, 1978.
[3] Li, Y.; Zhou, J.; Schneider, E.; Xi, S.; Powder Technology 196, 89-95, 2009.
[4] Hwang, Y.; Lee, J.K.; Lee, C.H.; Jung, Y.M.; Cheong, S.I.; Lee, C.G.; Ku, B.C.; Jang, S.P.; Thermochim Acta 455, 70-76, 2007.
[5] Wang, X.J.; Li, X.F.; Chinese Physics Letters 26(5), 056601(1-4), 2009.
[6] Xie, H.; Lee, H.; Youn, W.; Choi, M.; Journal of Applied Physics 94, 4967-4974, 2003.
[7] Babita, S.K.; Gupta, S.M.; Experimental Thermal and Fluid Science 79, 202-208, 2016.
[8] Fedele, L.; Colla, F.; Bobbo, S.; International Journal of Refrigeration 35, 1359-1365, 2012.
[9] Li, C.H.; Peterson, G.P.; Journal of Applied Physics 99(8), 084314, 2006.
[10] Wang, X.Q.; Mujumdar, A.S.; International Journal of Thermal Sciences 46, 1-19, 2007.
[11] Jiang, W.; Ding, G.; Peng, H.; Int.  International Journal of Thermal Sciences 48, 1108-1115, 2009.
[12] Jang, S.P.; Choi, S.U.S.; Journal of Heat Transfer 129, 617-623, 2007.
[13] Bucak, S.; Journal of Chemical Engineering & Process Technology 2, 112-119, 2011.
[14] Wang, X.Q.; Mujumdar, A.S.; International Journal of Thermal Sciences 46, 101-109, 2007.
[15] Masuda, H.; Ebata, A.; Teramae, K.; Hishinuma, N.; Netsu Bussei 7, 227-233, 1993.
[16] Marquis, F.D.S.; Chibante, L.P.F.; Journal of the Minerals, Metals, and Materials Society 57, 32-43, 2005.
[17] Yang, Y.; Grulke, E.A.; Journal of Applied Physics 99, 114307-114316, 2006.
[18] Singh, A.K.; Defence Science Journal 58, 600-607, 2008.
[19] Tajik, M.; Dehghan, M.; Saedodin, S.; Valipour, M.S.; Zamzamian, A.; Journal of Heat and Mass Transfer Research 1, 17-23, 2014.
[20] Mahrooghi, M.; Moghiman, M.; Ciência eNatura 37, 199-206, 2015.
[21]اسفه، محمد همت؛ سعدالدین، سیف الله؛ دومین کنفرانس انتقال گرما و جرم ایران، آبان ماه 1393
[22] دلیل، مرجان؛ زارع، نسیم؛ سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، مقالات و گزارش‌ها، 1388.