اندازه‌گیری آتورواستاتین در نمونه‌های قرص با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی براساس جامدکردن قطره شناور و بهینه‌سازی طرح مرکب مرکزی با استفاده از سوانگاری مایع با عملکرد بالا

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دکترای شیمی تجزیه دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

روش ساده، سریع و ارزان میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس جامدکردن قطره شناور با استفاده از سوانگاری مایع با عملکرد بالا (HPLC) برای استخراج و تعیین مقادیر آتورواستاتین در نمونه‌های قرص به‌کار برده شده است. اثر عامل‌هایی مانند حجم حلال استخراج‌کننده، حجم حلال پخش کننده و pH با استفاده از طراحی آزمایش بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی واسنجی با دامنه خطی ا تا 200 میکروگرم بر لیتر با حد تشخیص 3/0 میکروگرم بر لیتر به‌دست آمد. روش بهینه شده دقت و انحراف استاندارد نسبی خوبی را با مقدار 2/2 % نشان داد. توانایی روش معرفی‌شده برای اندازه‌گیری آتورواستاتین در نمونه‌های قرص نیز مورد آزمون قرارگرفت. نتایج این کار نشان داد که روش معرفی‌شده کارایی استخراج بالا و حد تشخیص پایین دارد. مهم‌ترین مزیت این روش استفاده از حجم بالای نمونه و حذف حلال‌های آلی سمی است.

کلیدواژه‌ها


[1] Rezaee, M.; Assadi, Y.; Hosseini, M.R.M.; Aghaee, E.; Ahmadi, F.; Berijani, S.;  Journal of Chromatography A 1116, 1-9, 2006.
[2] Berijani, S.; Assadi, Y.; Anbia, M.; Hosseini, M.R.M.; Aghaee, E.; Journal of Chromatography A 1123, 1-9, 2006.
[3] Fattahi, N.; Assadi, Y.; Hosseini, M.R.M.; Jahromi, E.Z.; Journal of Chromatography A 1157, 23-29, 2007.
[4] Rezaee, M.; Yamini, Y.; Shariati, S.; Esrafili, A.; Shamsipur, M.; Journal of Chromatography A 1216, 1511-1514, 2009.
[5] Hashemi, B.; Shamsipur, M.; Barati, A.; Journal of the Brazilian Chemical Society 26, 2046-2053, 2015.
[6] Leong, M.I.; Huang, S.D.; Journal of Chromatography A 1211, 8-12, 2008.
[7] Zanjani, M.R.K.; Yamini, Y.; Shariati, S.; Jönsson, J.Å.; Analytica Chimica Acta 585, 286-293, 2007.
[8] Heinonen, T.M.; Stein, E.; Weiss, S.R.; McKenney, J.M.; Davidson, M.; Shurzinske, L.; Black, D. M.; Clinical Therapeutics18, 853-863, 1996.
[9] Kappelle, P.J.; Dallinga-Thie, G.M.; Dullaart, R.P.; Group, D.A.L.I.S.; BBA Molecular and Cell Biology of Lipids 1801, 89-94, 2010.
[10] Yamamoto, A.; Harada-Shiba, M.; Kawaguchi, A.; Kubo, K.Oi.H.; Sakai, S.; Mikami, Y.; Imai, T.; Ito, T.; Kato, H.; Atherosclerosis 153, 89-98, 2000.
[11] Osmak, M.; Cancer letterrs 324 ,1-12, 2012.
[12] Yang, Z.; Lee, M.J.; Zhao, Y.; Yang, C. S.; Genes & Nutrition 7, 11-18, 2012.
[13] Praveen Kumar, S.; Bhadregowda, D.; Vathsala, D.; Mantelingu, K.; Rangappa, K.; Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 5, 359-364, 2013
[14] Shitara, Y.; Sugiyama, Y.; Pharmacology & Therapeutics 112, 71-10, 2006.
[15] Lemos, J.A.De.; Blazing, M.A.; Wiviott, S.D.; Lewis, E. F.; Fox, K. A.; White, H. D.; Rouleau, J. L.; Pedersen, T.R.; Gardner, L.H.; Mukherjee, R.; JAMA 292, 1307-1316, 2004.
[16] Kashani, A.; Phillips, C.O.; Foody, J.M.; Wang, Y.; Mangalmurti, S.; Ko, D.T.; Krumholz, H.M.; Circulation 114,  2788-2797, 2006. 
[17] Jalali-Heravi, M.; Arrastia, M.; Gomez, F.A.; Analytical Chemistry 87, 3544–3555, 2015.
[18] Hanrahan, G.; Montes, R.; Gomez, F.A.; Analytical and Bioanalytical Chemistry. 390, 169-179, 2008.
[19] Rodionova, O.Y.; Analytical Chemistry 60, 994-996, 2005.
[20] Gilmour, S.G.; Biometrics 62, 323-331, 2006.
[21] Box, G.E.P.; Wilson, K.B.; "Breakthroughs in Statistics", Springer New York, 270-310, 1992. 
[22] Stephan, D.; Werner, J.; Yeater, R.; MS excel add in software package 2001, 1998
[23] Burlacov, I.; Jirkovský, J.; Müller, M.; Heimann, R.; Surface and Coatings Technology 201, 255-264, 2006
[24] Martín, J.; Buchberger, W.; Alonso, E.; Himmelsbach, M.; Aparicio, I.; Talanta 85, 607-615, 2011.
[25] Mohammadi, A.; Rezanour, N.; Dogaheh, M.A.; Bidkorbeh, F.G.; Hashem, M.; Walker, R.; Journal of Chromatography B 846, 215-221, 2007.
[26] Chou, Y.C.; Wang, Y.K.; Charng, M.J.; Ueng, Y.F.; Journal of Food and Drug Analysis. 21, 147-153, 2013.
[27] Talluri, M.K.; Kalyankar, A.; Ragampeta, S.; Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2, 285-292, 2012.
[28] Ma, L.; Dong, J.; Chen, X.; Wang, G.; Chromatographia 65, 737-741, 2007.
[29] Farahani, H.; Norouzi, P.; Beheshti, A.; Sobhi, H.R.; Dinarvand, R.; Ganjali, M.R.; Talanta 80, 1001-1006, 2009.
[30] Hermann, M.; Christensen, H.; Reubsaet, J.; Analytical and Bioanalytical Chemistry 382, 1242-1249, 2005.
[31] Taheri, S.; Jalali, F.; Fattahi, N.; Bahrami, G.; Journal of Separation Science 38, 309-315, 2015.