ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد تکنولوژی و علوم پلیمر، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، داراب، فارس، ایران

2 استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، داراب، فارس، ایران

3 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، داراب، فارس، ایران

چکیده

در این پژوهش، تهیه یک حسگر بسپاری جدید برای اندازه‌گیری یون منگنز در محیط آبی با استفاده از روش پویشگری به‌دلیل داشتن مزایایی از قبیل ارزانی قیمت، توانایی حمل‌ونقل آسان، امکان به‌کارگیری بسترهای غیرشفاف مانند فیلم‌های بسپاری، امکان اندازه‌گیری تعداد بسیار زیاد نمونه به‌طور هم‌زمان و صرفه‌جویی در زمان معرفی شده است. به‌منظور تهیه فیلم بسپاری حسگر منگنز، بسپار تری‌استیل‌سلولز به‌عنوان بستر انتخاب و با استفاده از فرایند پیش فعال‌سازی، واکنشگر به ریلیانت کرزیل به لو بر بستر بسپاری تثبیت شد. پس از اینکه سطح فیلم بسپاری به‌طور کامل فعال شد، عامل‌های متفاوت تجربی ازجمله مدت پاسخگویی فیلم، دامنه pH، غلظت شناساگر به ریلیانت کرزیل به لو بهینه شد. در ادامه، مقدار حساسیت فیلم‌های بسپاری حسگر و دامنه خطی آن نسبت به یون منگنز برای تمام عامل‌های رنگی تعیین شدند. برای اندازه‌گیری شدت رنگ هر فیلم بسپاری از روش پویشگری استفاده شد. بالاترین گستره خطی برای رنگ قرمز و آبی (با هم برابر) و کمترین گستره خطی برای رنگ سبز به‌دست آمد، عامل سبز بیشترین مقدارحساسیت را دارد.

کلیدواژه‌ها


[1]. Oga, S.; "Fundamentos de Toxicologia", Atheneu Press, São Paulo, 2008.
[2]. Amais, R.S.; Donati, G.L.; Nebrega, J.A.; Analytica Chimica Acta 706, 223- 228, 2011. 
[3]. Yukawa, M.; Suzuki-Yasumoto, M.; Amano, K.; Terai, M.; Archives of Environmental Health An International Journal 35, 36-44, 1980.
[4]. Garcia, S.J.; Gellein, K.; Syversen, T.; Aschner, M.; Toxicological Sciences 95, 205-214, 2007.
[5]. Hepp, N.M.; Journal of AOAC International 98, 160-164, 2015. 
[6]. Basargin, N.N.; Oskotskaya, E.R.; Gribanov, E.N; Kuznetsov, E.V.; Analytical Chemistry 67, 35-40, 2012.
[7]. Ohura, H.; Ishibashi, Y.; Imato, T.; Yamasaki, S.; Talanta 60, 177-184, 2003.
[8]. Marbaniang, D.G.; International Journal of Environmental Protection 2, 22-26, 2012. 
[9]. Nakano, Sh.; Matumoyo, Y.; Yoshii, M.; Talanta 68, 312-317, 2005.
[10]. Ji, H.; Sha, Y.; Xin, H.; Qi, Y.; Journal of Ocean University of China 8, 127-132, 2009.
[11]. Rustamov, N.Kh.; Abbasova, G.G.; Ame. Analytical Chemistry 5, 275-280, 2014. 
[12]. Filipe, M.S.; Christopher, M.A.; Talanta 61, 643-650, 2003.
[13]. Liu, L.; Li, T.; Wu, M.; Yu, H.; Analytical Letters 50, 135-147, 2017.
[14]. Lima, F.F.; Tormin, T.F.; Richter, E.M.; Munzo, R.A.A.; Microchemistry Journal 116, 178-182, 2014. 
[15]. Bilo, F.; Borgese, L.; Zacco, A.; Lazo. P.; Zoani, C.; Zappa, G.; Bontempi, E.; Depero, L.E.;  
Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques 7, 1-7, 2015.
[16]. Manzoori, J.L.; Amjadi, M.; Abulhassani, J.; Talanta 77, 1539-1544, 2009.
[17]. Payehghadr, M.; Tagdiri, M.; Zamani, A.; Hesaraki, N.; Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 31, 1-7, 2012.
[18]. Rakow, N.A.; Suslick, K.S.; Nature 406, 710-713, 2000. 
[19] Janzen, M.C.; Ponder, J.B.; Bailey, D.P.; Ingison, C.K.; Suslick, K.S.;  Analytical Chemistry 78, 3591-3600, 2006.
[20]. Abbaspour, A.; Khajehzadeh, A.; Ghaffarinejad, A.A; Analyst 134, 1692-1698, 2009. 
[21]. Abbaspour, A.; Mirahmadi, E.; Khajehzadeh, A.;  Analytical Methods, 2, 349-353, 2010.
[22]. Abbaspour, A.; Khajehzadeh, A.;  Analytical Methods 4, 923-932, 2012. 
[23]. Kazemzadeh, A.; Moztarzadeh, F.; Sensors & Actuators B 106, 832–836, 2005.