بررسی انتشار نیتروژن اکسید در یک دیگ بخار بازیافت گرمایی با دینامیک سیالات محاسباتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار مهندسی پلیمر، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، انتشار نیتروژن اکسید (NO) در یک دیگ بخار بازیافت گرمایی (HRSG) با دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) بررسی شد. مقایسه بین مقادیر اندازه‌گیری شده در دیگ بخار HRSG با داده‌های به‌دست آمده از مدل‌سازی، تطابق خوبی بین این مقادیر را نشان داد. این تطابق بیانگر آن بود که مدل‌های مورداستفاده در سوختن و تولید NO برای پیش‌بینی ویژگی‌های جریان، سوختن و انتشار NO در دیگ بخار مناسب هستند. نتایج مدل‌سازی نشان داد که تولید NO به‌طور کامل به جریان سیال، توزیع دما و غلظت اکسیژن حساس است. همچنین، اثر نسبت اکی‌والان در دبی ثابت هوا بر دمای شعله و تولید NO بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت اکی‌والان در شرایط کم سوخت، دمای شعله در دیگ بخار افزایش‌یافته و مقدار بیشتری NO تولید شد. با این حال در شرایط پرسوخت، افزایش نسبت اکی‌والان در دبی ثابت هوا، سبب کاهش دمای شعله و تولید NO شد. بیش‌ترین مقدار دمای شعله و NO تولیدی در شرایط استوکیومتری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of no emission in a heat recovery steam generator boiler using computational fluid dynamics

چکیده [English]

In this study, NO emission in a HRSG boiler was investigated using CFD. The comparison between the predicted results and measured values showed good agreement, which implied that the adopted combustion and NO formation models are suitable for predicting the characteristics of the flow, combustion, and NO emission in the boiler. The predicted results showed that the NO formation in the HRSG boiler is quite sensitive to fluid flow, temperature, and oxygen concentration distributions. In addition, the influence of the equivalence ratio at a fixed air mass flow rate on the flame temperature and NO formation was investigated. The results revealed that with increasing the equivalence ratio in the fuel-lean condition, higher flame temperatures established in the boiler and more NO formed. However, in the fuel-rich condition, increasing the equivalence ratio at a fixed air mass flow rate caused a decreasing trend in flame temperature and the NO formation. The maximum flame temperature and NO formation are found at the stoichiometric condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computational Fluid Dynamics
  • NO emission
  • HRSG boiler
  • Modeling
  • Equivalence ratio
[1] Secco, S.D.; Juan, O.; Louisy, M.L.; Lucas, J.Y.; Plion, P.; and Porcheron, L.; Fuel 158, 672-683, 2015.
[2] Zha, Q.; Li, D.; Wang, C.; and Che, D.; Applied Thermal Engineering 116, 170-181, 2017.
[3] Ling, Z.; Ling, B.; Kuang, M.; Li, Z.; and Lu, Y.; Applied Energy187, 689-705, 2017.
[4] Tan, P.; Xia, J.; Zhang, C.; Fang, Q.; and Chen, G.; Energy 94, 672-679, 2016.
[5] Choi, C.R.; and Kim, C.N.; Fuel 88, 1720-1731, 2009.
[6] Li, N.; and Thompson, S.A.; UKACC International conference on control 96, 1016–21, 1996.
[7] Mokhtari, H.; Ahmadisedigh, H.; Ameri, M.; Energy 118, 399-413, 2017.
[8] Kumar, N.R.; Krishna, K.R.; Raju, A.V.S.; Energy Engineering 104, 64-78, 2009.
[9] Franco, A.; Giannini, N.; Applied Thermal Engineering 25, 1293–1313, 2005.
[10] Alobaid, F.; Ströhle, J.; Epple, B.; and Kim, H.G.; Applied Engineering 86, 1274-1282, 2009.
[11] Launder, B.E.; and Spalding, D.B.; Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 3, 269–289, 1974.
[12] Chui, E.H.; Raithby, G.D.; Numerical Heat Transfer Part B-Fundamentals 23, 269–288, 1993.
[13] Magnussen, B.F.; 19th Proc. AIAA aerospace science meeting, Missouri, USA, 1981.
[14] Coelho, P.J.; Carvalho, M.G.; Combustion Science and Technology 108, 363–82, 1995.
[15] Baulch, D.L.; Drysdall, D.D.; Horne, D.G.; “Evaluated kinetic data for high temperature reactions”, Butterworth, UK, 1973.
[16] Westbrook, C.K.; Dryer, F.L.; Progress in Energy and Combustion Science 10, 1–57, 1984.
[17] De Soete, G.G.; 15th Proc. on Combustion, The combustion institute, Tokyo, Japan, 1093–1102, 1975.
[18] FLUENT, Inc., FLUENT 6.2 User’s Guide, 2005.
[19] Lefebvre, A.H.; Ballal, D.R.; “Gas Turbine Combustion”, CRC Press, Third Edition, New York, 2010.