اندازه‌گیری پالادیم به روش میکرو استخراج فاز مایع جانشینی به‌کمک میکروقیف و همزن مغناطیسی و بهینه‌سازی به‌کمک طراحی پاسخ سطح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک روش ساده و مؤثر برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری یون پالادیم براساس جابه‌جایی با کمپلکس Cu(DDTC)2 در نمونه‌های آبی ارائه‌شده است. این روش شامل دو مرحله است. برای به حداقل رساندن مزاحمت‌های یونی ابتدا +Cu2 با دی‌اتیل‌دی‌تیوکاربامات، برای تشکیل کمپلکس Cu(DDTC)2 واکنش داده که با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی با کمک میکروقیف و با استفاده از نرمال اکتانول (به‌عنوان حلال استخراج‌کننده) استخراج شد. در ادامه، برای تشکیل کمپلکس +Pd(DDTC)2، Pd2 جایگزین +Cu2 در فاز آلی شده و سپس، غلظت آن با طیف‌سنجی جذب اتمی شعله اندازهگیری شد. عامل‌های مؤثر بر بازدهی استخراج با استفاده از روش باکس-بنکن بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، عامل تغلیظ، حد تشخیص و انحراف استاندارد نسبی (8 = n) به ترتیب  برابر با 153، μgl-1 22/1 و 9/4 % به‌دست آمد. درنهایت، این روش به‌خوبی توانست مقادیر ناچیز پالادیم را در نمونه‌های آبی اندازه‌گیری کند.

کلیدواژه‌ها


[1] Singh, R.; Gautam, N.; Mishra, A.; Gupta, R.; Indian J Pharmacol. 43(3), 246–253, 2011.
[2] Arthur, C.L.; Pawliszyn, N.; Analyical Chemistry 64, 1960-1966, 1992.
[3] Sorouraddin, M.H.; Khoshmaram, L.; Journal of Chines Chemistry Society 57, 1346-1352, 2010.
[4] Jiang, H.; Qin, Y.; Hu, B.; Talanta 74, 1160–1165, 2008.
[5] Tilch, J.;Schuster, M.; Schwarzer, M.J.; Analytical Chemistry 376, 450-453, 2000.
[6] Boch, K.; Schuster, M.M.; Risse, G.; Schwazer, M.; Analytical Chemistry Acta 459, 257-265, 2002.
[7] Kovacheva, P.; Djingova, R.; Analytical Chemistry Acta 464, 7-13, 2002.
[8] Lesniewska, B.A.; Godlewska-Zylkievicz, B.; Bocca, B.; Caimi, S.; Caroli, S.; Hulanicki, A.; Science of the Total Environment 321, 93-104, 2004.
[9] Patel, K.S.; Sharma, P.C.; Analytical Chemistry 367, 738-741, 2000.
[10] Ravindra, K.; Benes, L.; Van Grieken, R.; Science of the Total Environment 318, 1-43, 2004.
[11] Ely, J.C.; Neal, C.R.; Kulpa, C.F.; Schneegurt, M.A.; Seidler, J.A.; Jain, J.C.; Environmental Science & Technology 35, 3816- 3822, 2001. 
[12] Merget, R.; Rosner, G.; Science of the Total Environment 270, 165-173, 2001.
[13] Ravindra, K.; Bencs, L.; Science of the Total Environment 318, 1-43, 2004.
[14] Cidu, R.; Fanfani, L.; Shand, P.; Edmunds, W.M.; Van`tdack, L.; Gijbels, R.; Analytical Chemistry Acta 296, 295-304, 1994.
[15] Daniel, S.; Parveen, R.S.; Prasada Rao, T.; Analytical Chemistry Acta 570, 79- 87, 2006.
[16] Shamsipur, M.; Ramezani, M.; Sadeghi, M.; Microchemistry Acta 166, 235-242, 2009.
[17] Yamini, Y.; Moradi, M.; Tahmasebi, E.; Analytical Chemistry Acta 728, 26-30, 2012.
[18] Rezaee, M.; Assadi, Y.; Milani Hosseini, M.R.; Aghaee, E.; Ahrnadi, F.; Berijani, S. J.; Chromatography A 1116, 1-9, 2006.
[19] Liang, P.; Zhao, E.; Microchemistry Acta 174, 153-158, 2011.
[20] Heydari, F.; Ramezani, M.; Separation Science and Technology 52, 1643- 1651, 2017.
[21] Ghanbarian, M.; Afzali, D.; Mostafavi, A.; Fathirad, F.; Journal of AOAC International 96, 880-886, 2013.
[22] Mohamadi, M., Mostafavi, A.; Talanta 81, 309- 313, 2010.