بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران به روش فروشویی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

امکان بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران با عوامل متفاوت فروشویی شامل سولفوریک اسید، نیتریک اسید، هیدروکلریدریک اسید و سدیم سیانید رقیق موردبررسی قرار گرفت. تأثیر غلظت اسیدهای معدنی نشان داد که بهترین بازیابی نقره با  هیدروکلریدریک اسید 6 مولار، سولفوریک اسید 4 مولار و نیتریک اسید 5 مولار و در زمان فروشویی 90 دقیقه به‌دست می‌آید. افزایش بیشتر غلظت اسیدهای سولفوریک و هیدروکلریدریک تأثیر چندانی برافزایش بازیابی نقره نداشت. همچنین، نقش عامل اکسیدکننده H2O2 نیز بر بازیابی نقره موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش‌ترین بازیابی نقره با سولفوریک اسید در غلظت 2 مولار هیدروژن پراکسید به‌دست می‌آید و پس‌ازآن با افزایش غلظت هیدروژن پراکسید بازیابی کاهش می‌یابد. افزون‌بر این، از روش طراحی آماری آزمایش‌ها برای بررسی عامل‌های مهم بر بازیابی نقره با استفاده از سدیم سیانید استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان عامل‌های اصلی، درصد جامد و از بین تأثیر متقابل عامل‌ها، اثر متقابل درصد جامد و pH بیش‌ترین تأثیر را بر نرخ استخراج نقره داشته‌اند. بیش‌ترین بازیابی نقره (58/16 درصد) با استفاده سدیم سیانید تحت شرایط 11~pH، درصد جامد 20، اندازه ذره‌های 75 میکرون (200 مش)، 0/1158 گرم بر تن سدیم سیانید و مدت زمان فروشویی 4 ساعت به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


[1] Greenwood, N.; Earnshaw, A.; "Chemistry of the elements", Pregmon Press, Oxford, 1997.
[2] Marsden, J.; House, I.; "The Chemistry of gold Extraction (2nd edition)", Chichester, UK: Ellis Horwood, 2006.
[3] Bayat, O.; Vapur, H.; Akyol, F.; Poole, C.; Minerals Engineering 16, 395–398, 2003.
[4] Vazarlis, H.G.; Hydrometallurgy 19, 243-251, 1987.
[5] Balaz, P.; Alacova, A.; Achimovicova, M.; Ficeriova, J.; Godockova, E.; Hydrometallurgy 70, 113-119, 2003.
[6] Holloway, P.C.; Merriam, K.P.; Etsell, T.H.; Hydrometallurgy 74, 213-220, 2004.
[7] Elliis, S.; Senanayake, G.; Hydrometallurgy 71, 39-50, 2004.
[8] Ficeriová, J.; Baláz, P.; Villachica, C.L.; Hydrometallurgy 77, 35-39, 2005.
[9] Ficeriová, J.; Baláz, P.; Dutková, E.; Gock, E.; The Open Chemical Engineering Journal  2, 6-9, 2008.
[10] Zárate-Gutiérrez, R.; Lapidus, G.T.; Morales, R.D.; Hydrometallurgy 104, 8-13, 2010.
[11] Naseri Joda, N.; Rashchi, F.; Separation and Purification Technology 92, 36–42, 2012.
[12] Hernandez, J.; Patino, F.; Rivera, I.; Reyes, A.I.; Flores, U.M.; Juarez, J.C.; Reyes, M.; International Journal of Mining Science and Technology 24, 689-694, 2014.
[13] Li, W.; Liu, Z.; Huang, Q.; Tang, Y.; Qiu, X.; Hydrometallurgy 164, 257-264, 2016.
[14] Salinas-Rodríguez, E.; Hernández-Ávila, J.; Rivera-Landero, I.; Cerecedo-Sáenz, E.; Reyes-Valderrama, M.I.; Correa-Cruz, M.; Rubio-Mihi, D.; Hydrometallurgy 160, 6-11, 2016.
[15] Alvarado-Macías, G.; Fuentes-Aceituno, J.C.; Nava-Alonso, F.; Minerals Engineering 86, 140-148, 2016.
[16] Hyk, W.; Kitka, K.; Waste Management 60, 601-608, 2017.
[17] Chmielewski, T.; Gibas, K.; Borowski, K.; Adamski, Z.; Wozniak, B.; Muszer, A.; Physicochemical Problems of Mineral Processing 53, 893-907, 2017.
[18] Lei, C.; Yan, B.; Chen, T.; Wang, X-L.; Xiao, X-M.; Journal of Cleaner Production 181, 408-415, 2018.
[19]*
*حسین خانی، احمد؛ ملاصالحی، فاطمه؛ فصلنامه علوم و زمین (94)24، 359-368، 1394.
[20] Prakash Maran, J.; Vigna Nivetha, C.; Priya, C.; Al-Dhabi, N.A.; Ponmurugan, K.; Manoj, J.; International Journal of Biological Macromolecules 86, 857-864, 2016.
[21] Mitchell, C.J.; Evans, E.J.; Styles, M.T.; "A review of gold particle size and recovery methods", British Geological Survey, Technical Report, 1997.
[22] Ling, P.; Papangelakis, V.G.; Argyropoulos, S.A.; Kondos, P.D.; Canadian Metallurgy Quarterly 35, 225–234, 1996.