تهیه هیدروژل نانوچندسازه رسانا و بررسی رهایش کنترل شده داروی سیس‌پلاتین

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه شیمی، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

3 استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

در این طرح پژوهشی، تهیه و رفتار رسانایی یک هیدروژل ابر جاذب رسانا و رهایش کنترل شده دارو با این هیدروژل، موردبررسی قرارگرفته است. برای این منظور، هیدروژل ابرجاذب رسانا بر پایه گوار، با روش هم‌بسپارش پیوندی تکپار آکریلیک اسید در مجاور مقادیری از نانولوله‌های کربنی و با به‌کارگیری شبکه‌ساز متیلن‌بیس‌آکریل‌آمید و آغازگر آمونیم پرسولفات در محیط آبی تهیه شد. نمونه به‌دست آمده با روش‌های طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، ولتامتری چرخه‌ای و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی و اثر مقدار نانولوله‌های کربنی بر برخی ویژگی‌های نانوچندسازه‌ها بررسی شد. با افزایش مقدار معینی نانولوله‌های کربنی به هیدروژل، مقدار ژل، تورم تعادلی در آب مقطر، حساسیت به pH و رسانایی  الکتریکی افزایش می‌یابد. در مرحله دوم کار، داروی سیس پلاتین داخل هیدروژل بارگذاری شده و با تحریک الکتریکی مناسب و ایجاد شوک، درصد داروی رهایش یافته در محلول بافر فسفات موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد هیدروژل تهیه‌شده، گزینه مناسبی برای رهایش کنترل شده دارو است.

کلیدواژه‌ها


[1] Li, H.; Yu, H.; Zhu, C.; Hu, J.; Du, M.; Zhang, F.; Yang, D.; RSC Advances 16, 1-30, 2016.
[2] Aryal, S.; Hu, C.J.; Zhang, L.; Acs Nano 4, 251-258, 2010.
[3] Duan, X.; He, C.; Kron, S.J.; Lin, W.; Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology 8(5), 776-791, 2016.
[4] Wagstaff, A.J.; Brown, S.D.; Holden, M.R.; Craig, G.E.; Plumb, J.A.;
Brown,R.E.; Schreiter, N.; Chrzanowski, W.; Wheate, N.J.; Inorganica Chimica Acta 393, 328–333, 2012.
[5] Gil, M.S.; Thambi, T.; Phan, V.H.G.; Kim, S.H.; Lee, D.S.; Journal of Materials Chemistry B 34, 1-39, 2017.
[6] Abdel-Bar, H.M.; Osman, R.; Abdel-Reheem, A.Y.; Mortada, N.; Awad, G.A.S.; Biomacromolecules 17 (2), 407–414, 2016.
[7] Guiseppi-Elie, A.; Wilson, A.M.; Sujdak, A.R.; Synthetic Metals 43, 608, 1997.
[8] Jia,W.; Tchoudakov, R.; Segal, E.; Narkis, M.; Siegmann, A.; Reactive and Functional Polymers 55, 1239–1244, 2008.
[9] Li, M.; Kim, H.; Journal of Applied Polymer Science 118, 2475–2481, 2010
[10] Chien-Chi, L.; Andrew, T.M.; Advanced Drug Delivery Reviews 58, 1379-1408, 2011.
[11] Mudgil, D.; Barak, S.; Khatkar, B.S.; Journal of Food Science and Technology 51(3), 409-18, 2014.
[12] Abdel-Halim, E.S.; Al-Deyab, S.S.; International Journal of Biological Macromolecules 69,456-463, 2014.
[13] Kulkarni, R.V.J.; Journal of Bioactive and Compatible Polymers 24, 368-384, 2009.
[14] Jianming, L.; Qunwei, T.; Jihuai, W.; Sancun, H.; Journal of Polymer Research 16, 143-150, 2009.
[15] Hall, M.D.; Shukla, S.K.; Bhanu, S.; Kankane, S.; Progress in Polymer Science 23, 1088-1118, 2012.
[16] Davis, K.A.; Anseth, K.S.; Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems 19, 385-423, 2011.