بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت با به‌کارگیری نانوذره‌های مغناطیسی اصلاح‌شده و طیف‌سنجی جذب اتمی شعله

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

2 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

چکیده

در این پژوهش، جاذب جدیدی با پوششدادن نانوذره مغناطیسی آهن با تترااتیل‌اورتوسیلیکات، سدیم دودسیل‌سولفات و دی‌متیل‌گلی‌اکسی (Fe3O4@SiO2@SDS/DMG) به‌عنوان یک روش ساده، ارزان، سریع، برای بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز پالادیم در نمونه‌های آبی تهیه شد. در این روش پیشنهادی، یون بازداری شده بر سطح فاز جامد، با محلول تیواوره - هیدروکلریک اسید شسته و غلظت آن با طیف‌سنجی جذب اتمی شعله اندازه‌گیری شد. عامل‌های مؤثر بر فرایند استخراج مانند pH محلول، زمان استخراج، نوع و حجم شوینده، مقدار فاز جاذب بر درصد بازیابی یون پالادیم با استفاده از روش ناپیوسته بررسی شد. تحت شرایط بهینه، عامل تغلیظ، حدتشخیص، گستره خطی و انحراف استاندارد نسبی به ترتیب 250، μgl-1 0/49،  125 تا  μgl-1 3750 و 26/2 % به‌دست آمد. درنهایت این روش با موفقیت برای بازیابی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت به‌کار گرفته شد. این روش ساده، سریع، با حساسیت و گزینش‌پذیری خوب است.

کلیدواژه‌ها


[1] Khazaeli, S.; Tamadoni Jahromi, B.; Applied Catalysis A 433, 188-196, 2012.
[2] Sorouraddin, M.H.; Khoshmaram, L.; Journal of the Chinese Chemical Society 57, 1346-1353, 2010.
[3] Heydari, F.; Ramezani, M.; Separation Science and Technology 52, 1643–1651, 2017.
[4] Shegefti, S.; Mehdinia, A.; Shemirani F.; Microchimica Acta183, 1963–1970, 2016.
[5] Han, K.N.; Yu, B.Y.; Kwak, S.; Journal of Membrane Science 396, 83–91, 2012.
[6] Ge, F., Li, M M., Ye, H., Zhao, B.X.; J. Hazard. Mater. 211– 212, 366– 372, 2012.
[7] Giakisikli, G.; Anthemidis, A.N.; Analytica Chimica Acta 789, 1–16, 2013.
[8] Tahmasebi, E.; Yamini, Y.; Microchimica Acta 181, 543–551, 2014.
[9] Karimi, M.A.; Hztefi-Mehrjardi, A.; Kafi, M.; Journal of the Chilean Chemical Society 59, 2248- 2251, 2014.
[10] Karimi, M.A.; Kafi, M.; Arabian Journal of Chemistry 8, 812-820, 2011.
[11] Rofouei, M.K.; Rezaei, A.; Masteri-Farahani, M.; Khani, H.; Analytical Methods 4, 959-966, 2012
[12] Tokalıoglu, S.;Oymak, T.; Kartal, S.; Analytica Chimica Acta 511, 255–260, 2004.
[13] Chen D.; Deng J.; Liang J.; Analytical Methods 5, 722-728, 2013.
[14] Ashkenani, H.; Dadfarnia, S.; Haji Shabani, A.M.; Jaffari, A.A.; Behjat, A.; Journal of Hazardous Materials 161, 276-280, 2009.
[15] Bakircioglu, D.; Environmental Science and Pollution Research 19, 2428–2437, 2012.