بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت با به‌کارگیری نانوذره‌های مغناطیسی اصلاح‌شده و طیف‌سنجی جذب اتمی شعله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

2 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

چکیده

در این پژوهش، جاذب جدیدی با پوششدادن نانوذره مغناطیسی آهن با تترااتیل‌اورتوسیلیکات، سدیم دودسیل‌سولفات و دی‌متیل‌گلی‌اکسی (Fe3O4@SiO2@SDS/DMG) به‌عنوان یک روش ساده، ارزان، سریع، برای بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز پالادیم در نمونه‌های آبی تهیه شد. در این روش پیشنهادی، یون بازداری شده بر سطح فاز جامد، با محلول تیواوره - هیدروکلریک اسید شسته و غلظت آن با طیف‌سنجی جذب اتمی شعله اندازه‌گیری شد. عامل‌های مؤثر بر فرایند استخراج مانند pH محلول، زمان استخراج، نوع و حجم شوینده، مقدار فاز جاذب بر درصد بازیابی یون پالادیم با استفاده از روش ناپیوسته بررسی شد. تحت شرایط بهینه، عامل تغلیظ، حدتشخیص، گستره خطی و انحراف استاندارد نسبی به ترتیب 250، μgl-1 0/49،  125 تا  μgl-1 3750 و 26/2 % به‌دست آمد. درنهایت این روش با موفقیت برای بازیابی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت به‌کار گرفته شد. این روش ساده، سریع، با حساسیت و گزینش‌پذیری خوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal, pre-concentration and determination of palladium from different environmental water samples using modified magnetic nanoparticles prior to flame atomic absorption spectrometry

چکیده [English]

In this study, a new sorbent based on dimethylglyoxim/sodium dodecyl sulfate - immobilized on TEOS-coated magnetic nanoparticles (Fe3O4@SiO2@SDS/DMG) was prepared as a simple, inexpensive, and fast method for pre-concentration and determination of trace amounts of palladium. In the proposed approach, the analytes retained on the sorbent are effectively eluted with thiourea– HCl solution and the absorbance of analyte was determined by flame atomic absorption spectrometry. The effects of different parameters on extraction efficiency such as effect of pH, extraction time, type and amount of eluent, and amount of absorbent phase were investigated and optimized by batch procedures. Under the optimum experimental conditions, the preconcentration factor, detection limit, linear range, and relative standard deviation (RSD) of palladium (II) ions were 250, 0.49 μgl-1, 125-3750μ gl-1, and 2.26 % (for 125μ gl-1, n=6), respectively. Finally, the method was successfully applied to the evaluation of Pd2+ in different environmental water samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palladium
  • Modified magnetic nanoparticles
  • Flame atomic absorption spectrometry
  • Water samples
[1] Khazaeli, S.; Tamadoni Jahromi, B.; Applied Catalysis A 433, 188-196, 2012.
[2] Sorouraddin, M.H.; Khoshmaram, L.; Journal of the Chinese Chemical Society 57, 1346-1353, 2010.
[3] Heydari, F.; Ramezani, M.; Separation Science and Technology 52, 1643–1651, 2017.
[4] Shegefti, S.; Mehdinia, A.; Shemirani F.; Microchimica Acta183, 1963–1970, 2016.
[5] Han, K.N.; Yu, B.Y.; Kwak, S.; Journal of Membrane Science 396, 83–91, 2012.
[6] Ge, F., Li, M M., Ye, H., Zhao, B.X.; J. Hazard. Mater. 211– 212, 366– 372, 2012.
[7] Giakisikli, G.; Anthemidis, A.N.; Analytica Chimica Acta 789, 1–16, 2013.
[8] Tahmasebi, E.; Yamini, Y.; Microchimica Acta 181, 543–551, 2014.
[9] Karimi, M.A.; Hztefi-Mehrjardi, A.; Kafi, M.; Journal of the Chilean Chemical Society 59, 2248- 2251, 2014.
[10] Karimi, M.A.; Kafi, M.; Arabian Journal of Chemistry 8, 812-820, 2011.
[11] Rofouei, M.K.; Rezaei, A.; Masteri-Farahani, M.; Khani, H.; Analytical Methods 4, 959-966, 2012
[12] Tokalıoglu, S.;Oymak, T.; Kartal, S.; Analytica Chimica Acta 511, 255–260, 2004.
[13] Chen D.; Deng J.; Liang J.; Analytical Methods 5, 722-728, 2013.
[14] Ashkenani, H.; Dadfarnia, S.; Haji Shabani, A.M.; Jaffari, A.A.; Behjat, A.; Journal of Hazardous Materials 161, 276-280, 2009.
[15] Bakircioglu, D.; Environmental Science and Pollution Research 19, 2428–2437, 2012.