تأثیر ماده سطح‌فعال PS-PVP در تهیه آلومینا نانومتخلخل و بررسی آن به‌عنوان نانوحامل در دارورسانی کورکومین

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار، تهران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

3 استاد، پژوهشکده کاتالیست، پژوشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

4 استاد، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوساختارهای جدید آلومینای مزوحفره در محیط اسیدی و بازی به روش خودآرایی تبخیر القایی تهیه شدند. منبع آلومینیم برای تهیه نمونه‌ها آلومینیم تری2-بوتوکسید بود. ماده‌های سطح‌فعال به‌عنوان جهت‌دهنده ساختار آلومینا شامل ترکیب مواد سطح‌فعال غیریونی PS-PVP و کاتیونی CTAB بودند. اثر نوع ماده سطح‌فعال، pH محیط و دمای کلسینه‌شدن در ویژگی‌های فیزیکی نمونه‌های تهیه‌شده موردبررسی قرار گرفت. نمونه‌های تهیه‌شده با روش‌های پراش پرتو ایکس (XRD)، جذب و واجذب نیتروژن و میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که استفاده از مخلوط دو ماده سطح‌فعال در محیط بازی، دارای بالاترین مساحت سطح (m2/g 407) و حجم حفره (cm3/g 96/0) در دمای کلسینه‌شدن 550 درجه سانتی‌گراد بود. داروی کم محلول کورکومین به‌عنوان داروی مدل انتخاب شد. این دارو با روش تلقیح بر نانوساختارهای آلومینا تهیه‌شده به نسبت 1 به 5 بارگذاری شد. مقدار رهایش دارو از نانوحامل‌های آلومینا به صورت برون‌تن در محیط شبیه‌سازی‌شده معده (SGF) و روده (SIF) بررسی شد. نتیجه این بررسی بیانگر این نکته بود که مقدار بیشینه رهایش دارو در pHهای اسیدی 90 % است. سرعت رهایش کورکومین در هر دو محیط شبیه‌سازی‌شده از مدل سینتیکی کورسمایر-پپاس پیروی می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


[1] Hu, Y.; Zhi, Z.; Zhao, Q.; Wu, C.; Zhao, P.; Jiang, H.; Jiang, T.; Wang, S.; Microporous and Mesoporous Materials 147, 94–101, 2012.
[2] Hu, Y.; Wang, J.; Zhi, Z.; Jiang, T.; Wang, S.; Journal of Colloid and Interface Science 363, 410–417, 2011.
[3] Chen, H.; He, J.; Tang, H.; Yan, C.; Chen, H.; Yan, C.; Controlled Release102, 5894–5900, 2008.
[4] Tarlani, A.; Abedini, M.; Khabaz, M.; Amini, M.M.; Journal of Colloid and Interface Science 292, 486–492, 2005.
[5] Tarlani, A.; Zarabadi , M.P.; Solid State Sciences 16, 76–80, 2013.
[6] Wu, Q.; Zhang, F.; Yang, J.; Li,Q.; Zhao, D.; Microporous and Mesoporous Materials 143, 406–412, 2011.
[7] Niesz, K.; Yang, P.; Somorjai, G.A.; Chemical Communications (Cambridge, England) 30, 1986–1987, 2005.
[8] Kapoor, S.; Hegde, R.; Bhattacharyya, A.J.; Journal of Controlled Release 140, 34–39, 2009.
[9] Hu, J.S.; Zhong, L.S.; Song, W.G.; Advanced Materials 20, 2977–2982, 2008.
[10] Li, Y.; Bastakoti, B.P.; Abe, H.; Alothman, Z.A.; Yamauchi, Y.; RSC Advance 5, 97928–97933, 2015.
[11] Tang, W.; Wu, X.; Chen, Y.; Materials Letters 168, 111–115, 2016.
[12] Du, X.; He, J.; Nanoscale 3, 3984-3995, 2011.
[13] Bloch, E.; Phan, T.; Bertin, D.; Llewellyn, P.; Microporous and Mesoporous Materials 112, 612–620,2008.
[14] Wang, S.; Zhang, M.; Wang, D.; Zhang, W.; Liu, S.; Microporous and Mesoporous Materials 139, 1–7, 2011.
[15] Zou, H.; Wu, S.; Shen, J.; Langmuir 24, 10453–10461, 2008.
[16] Lee, H.; Char, K..; ACS Applied Materials and Interfaces 1, 913–920, 2009.
[17] Fontanay, S.; Duval, R.; Lamouroux, E.; Canilho, N.; Pasc, A.; RSC Advances 6, 105578-105588,2015.
[18] Pereira, A.G.B.; Fajardo, A.R.; Nocchi, S.; Nakamura, C.V.; Rubira, A.F.; Carbohydrate Polymers 98, 711–720, 2013.
[19] El-Sherbiny, I.M.; Smyth, H.D.C.; Molecular Pharmaceutics 9, 269–280, 2012.
[20] Aggarwal, B.B.; Harikumar , K.B.; International Journal of Biochemistry and Cell Biology 41, 40–59, 2009.
[21] Kotcherlakota, R.; Barui, A.K.; Prashar, S.; Fajardo, M.; Briones, D.; Rodríguez-Diéguez, A.; Biomaterials Science 4, 448-459, 2016.
[22] Kim, S.; Philippot, S.; Fontanay, S.; Duval, R.E.; Lamouroux, E.; RSC Advance 5, 90550–90558, 2015.
[23] San Roman, S.; Gullón, J.; Martín, C.; Journal of Pharmaceutical Sciences 105, 2146–2154, 2016.
[24] Arco, M.; Martín, C.; Roman, S.S.; Gull, J.; Journal of Pharmaceutical Sciences 105, 1–9, 2016.
[25] Ottaviani, G.; Gosling, D.J.; Patissier, C.; Rodde, S.; Zhou, L.; European Journal of Pharmaceutical Sciences 41, 452–457, 2010.
[26] Marques, M.R.C.; Loebenberg, R.; Almukainzi, M.; Dissolution Technologies 18, 15–28, 2011.
[27] Han, D.; Li, X.; Zhang, L.; Wang, Y.; Yan, Z.; Liu, S.; Microporous and Mesoporous Materials 158,1–6, 2012.
[28] Sing, K.S.W.; Everett, D.H.; Moscou, L.; Rouquérol, J.; Siemieniewska, T.; Pure and Applied Chemistry 54 2201–2218,1982.
[29] Cai, W.; Hu, Y.; Yu, J.; Wang, W.; Zhou, J.; Jaroniec, M.; RSC Advances 5, 7066–7073, 2014.
[30] Li, J.; Xu, L.; Wang, H.; Yang, B.; Liu, H.; Pan, W.; Li, S.; Materials Science and Engineering: C 59710–716 , 2016.
[31] Chakravarty, R.; Ram, R.; Mishra, R.; Sen, D.; Mazumder, S.; Pillai, M.R.A.; Industrial and Engineering Chemistry Research 52, 11673–11684, 2013.
[32] Anitha, A.; Sreeranganathan, M.; Chennazhi, K.P.; Lakshmanan, V.K.; European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 88, 238-251, 2014.
[33] Anwar, M.; Ahmad, I.; Warsi, M.H.; Mohapatra, S.; Ahmad, N.; Akhter, S.; European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 96, 162–172, 2015.
[34] Mangolim, C.S.; Moriwaki, C.; Nogueira, A.C.; Sato, F.; Baesso, M.L.; Neto,, A.M.; Food Chemistry 153 361–370, 2014.
[35] Dos Santos, S.M.L.; Nogueira, K.A.B.; Lima, J.D.F.; Silva Júnior, I.J.; Microporous and Mesoporous Materials 180, 284–292, 2013.
[36] Javadzadeh, Y.; Bairami Atashgah, R.; Barzegar-Jalali, M.; Soleimani, F.; Mohammadi, G.; Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 116, 751–756, 2014.
[37] Peppas, N.A.; Sahlin, J.J.; International Journal of Pharmaceutics 57, 169–172, 1989.