میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس مایع‌های یونی/ استخراج برگشتی همراه با سوانگاری مایع با کارایی بالا برای پیش‌تغلیظ و تعیین مقدار 3- ایندول‌بوتیریک اسید در نمونه‌های گیاه نخود

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی، کازرون، ایران

2 کارشناسی ارشد فیتوشیمی، گروه شیمی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران

چکیده

میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس مایع‌های یونی همراه با سوانگاری مایع با کارایی بالا برای استخراج، پیش‌تغلیظ و تعیین 3-ایندول‌بوتیریک اسید در نمونه‌های گیاه نخود به‌کاربرده شد. اثر بعضی از عامل‌ها مانند ساختار شیمیایی مایع یونی، قدرت اسیدی محلول نمونه، دما، مدت استخراج، مدت جداسازی با گریزانه، حجم مایع یونی و حجم محلول آبی نمونه حاوی 3-ایندول‌بوتیریک اسید بر مقدار استخراج موردبررسی قرار گرفتند. همچنین، استخراج برگشتی 3-ایندول‌بوتیریک اسید از فاز مایع یونی به محلول آبی بازی موردبررسی قرار گرفت. عامل پیش‌تغلیظ به‌دست آمده در این روش 40 بود. گستره خطی منحنی واسنجی از 2−10 ×4/30 تا 6/38 میلی‌گرم بر لیتر 3-ایندول‌بوتیریک اسید به‌دست آمد. حد تشخیص این روش 2−10 × 3/29 میلی‌گرم بر لیتر بود. انحراف استاندارد نسبی روش پیشنهادی موردنظر برای استخراج 3-ایندول‌بوتیریک اسید با غلظت 3/20 میلی‌گرم بر لیتر برابر با 8/1 % محاسبه شد. هر فاز مایع یونی به‌کاربرده شده برای استخراج 3-ایندول‌بوتیریک اسید حداقل برای سه مرتبه از فرایند استخراج و استخراج برگشتی قابل استفاده بود. روش پیشنهادشده در این پژوهش برای استخراج 3-ایندول بوتیریک اسید موجود در گیاه نخود به‌کاربرده شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Olsson, J.; Claeson, K.; Karlberg, B.; Nordström, A.C.; J. Chromatogr. A 824, 231–239, 1998.
[2] Kukreja, K.; Suneja, S.; Goyal, S.; Narula, N.; Agric. Rev. 25, 2004, 70–75.
[3] Cooper, W.C.; Plant physiol. 10, (1935) 789–794.
[4] Riov, J.; Yang, S.F.; J. Plant Growth Regul. 8, 131–141, 1989.
[5] Epstein, E.; Ludwig-Müller J.; Physiol. Plantarum 88, 382–389, 1993.
[6] Hartmann H.T.; Kester, D.E.; Davies, F.T.; Plant propagation: principles and practices. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990.
[7] Bayer, M.H.; Plant Physiology 44(2), 267–271, 1969.
[8] Ludwig-Muller, J.; Epstein, E.; J. Plant Growth Regul. 14, 7–14, 1994.
[9] Ludwig-Muller, J.; J. Plant Growth Regul. 32, 219–230, 2000.
[10] Sheikhian, L.; Bina, S.; J. Chromatogr. B 1008, 34–43, 2016.
[11] Barkawi, L. S.; Tam, Y.; Tillman, J.A.; Pederson, B.; Calio, J.; Al-Amier, H.; Emerick, M.; Normanly, J.; Cohen, J.D.; Anal. Biochem. 372, 177–188, 2008.
[12] Yin, X. B.; Guo, J.M.; Wei, W.; J. Chromatogr. A 1217, 1399–1406, 2010.
[13] Wang, Z.H.; Xia, J.F.; Han, Q.; Shi, H.N.; Guo, X.M.; Wang, H.; Ding, M.Y.; Chinese Chem. Lett. 24, 588–592, 2013.
[14] Gupta, M.K.; Jain, R.; Singh, P.; Ch, R.; Mudiam, M.K.R.; J. Anal. Toxicol. 39, 365–373, 2015.
[15] Meng, L.; Zhang, W.; Ming, P.; Zhu, B.; Zhang, K.; J. Chromatogr. B 989, 46 –53, 2015.
[16] Chu, S. P.; Tseng, W. C.; Kong, P. H.; Huang, C. K.; Chen, J.H.; Chen, P. S.; Huanga, S.D.; Food Chem. 185, 377–382, 2015.
[17] Farajzadeh, M.A.; Afshar Mogaddam, M.R.; Anal. Chim. Acta 728, 31–38, 2012.
[18] Alexovic, M.; Wieczorek, M.; Kozak, J.; Koscielniak, P.; Balogh, I.S.; Andruch, V.; Talanta 133, 127–133, 2015.
[19] Daneshvand, B.; Raofie, F.; J. Iran. Chem. Soc. 12, 1287–1292, 2015.
[20] Horstkotte, B.; Suárez, R.; Solich, P.; Cerda, V.; Anal. Chim. Acta 788, 52-60, 2013.
[21] Horstkotte, B.; Suárez, R.; Solich, P.; Cerdà, V.; Anal. Methods 6, 9601–9609, 2014.
[22] Sun, P.; Armstrong, D. W.; Anal. Chim. Acta 661, 1–16, 2010.
[23] Sheikhian, L.; Akhond, M.; Absalan, G.; J. Environ. Chem. Eng. 2, 137–142, 2014.
[24] Sheikhian, L.; Desalination Water Treat. 57, 8447-8453, 2016.
[25] Liu, C.; Liao, Y.; Huang, X.; Talanta 172, 23–30, 2017.
[26] Yang, X.; Qiao, K.; Liu, F.; Wu, X.; Yang, M.; Li, J.; Gao, H.; Zhang, S.; Zhou, W.; Lu, R.; Talanta 166, 93–100, 2017.
[27] Zhang, C.; Cagliero, C.; Pierson, S.A.; Anderson, J.L.; J. Chromatogr. A 1481, 1–11, 2017.
[28] Absalan, G.; Akhond, M.; Sheikhian, L.; Goltz, D.M.; Anal. Methods 3, 2354–2359, 2011.
[29] Freire, M.G.; Santos, L.M.N.B.F.; Fernandes, A.M.; Coutinho, J.A.P.; Marrucho, I.M.; Fluid Phase Equilibria 26, 449–454, 2007.
[30] Bağda, E.; Tüzen, M.; Food Chem. 232, 98-104, 2017.
[31] Yang, M.; Xi, X.; Wu, X.; Lu, R.; Zhou, W.; Zhang, S.; Gao, H.; J. Chromatogr. A 1381, 37–47, 2015.
[32] Sheikhian, L.; Akhound, M.; Absalan, G.; Goltz, D.M.; Separ. Sci. Technol. 48, 2372–2380, 2013.