استخراج نقره از محلول عکاسی با استفاده از جاذب نانومتخلخل SBA-15 عامل‌دار شده با تری‌آمین‌فلوئورن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده علوم، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد شیمی تجزیه، مرکز عالی الکتروشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

 در این پژوهش، سیلیکای نانومتخلخل SBA-15 با 3-[2-(2-آمینواتیل آمینو) اتیل‌آمینو] پروپیل‌تری‌متوکسی‌سیلان اصلاح شد. سپس، با پیوند مشتقی از فلوئورن بر سطح داخلی آن، سیلیکای نانومتخلخل SBA-15 عامل‌دار شده با مشتق تری‌آمین فلوئورن تهیه شد. برای شناسایی نمونه‌ها روش‌های پراش پرتو ایکس (XRD)، جذب - واجذب گاز نیتروژن و طیف‌سنجی FTIR به‌کار گرفته شدند. سپس،  قابلیت این ترکیب در استخراج کاتیون‌های نقره از محلول‌های آبی موردبررسی قرار گرفت. طیف‌سنجی جذب اتمی شعله‌ای برای تعیین غلظت یون‌ها در محلول به‌کار گرفته شد. اثر متغیرهایی مانند مقدار جاذب، زمان تماس، pH، غلظت یون فلزی و حضور یون‌های دیگر در محیط بررسی شدند. یون‌های نقره با استفاده از mg‌10 میلی‌گرم جاذب و پس از10 دقیقه هم‌خوردن، به‌طور کامل استخراج شدند. داده‌های جذب با هم‌دماهای لانگمویر و فرندلیچ تجزیه و تحلیل و مشخص شد فرایند جذب از مدل هم‌دمای لانگمویر پیروی می‌کند. بیش‌ترین ظرفیت جاذب (8/1±)14/357 میکروگرم نقره به ازای هر میلی‌گرم جاذب SBA-15 عامل‌دار شده به‌دست آمد. درنهایت، جاذب به‌طور موفقیت‌آمیزی در استخراج نقره از محلول عکاسی به‌کار برده شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Modi, A.; Shukla, K.; Pandya, J.; Parmar, K.; J. Emerg. Tech. and Adv. Engin. 2, 599-606, 2012.
[2] Hosoba, M.; Oshita, K.; Katarina, R.K.; Takayanagi, T.; Oshima, M.; Motomizu, S.; Anal. Chim. Acta. 639, 51-56, 2009.
[3] Mehboob, M.; Ali, M.; Ahmed, I.; Wasay, A.; Raza, R.; Ramzan, S.; Ahmed, F.; J. of Sci. Technol. 6(2), 79-81, 2016.
[4] Ajiwe, V.I.E.; Anyadiegwu, I.E.; Sep. Purif. Technol. 18, 89-92, 2000.
[5] Okorosaye, K.O.; Jack, I.R.; Am. J. Sci. Ind. Res. Sci. 3, 390-394, 2012.
[6] Lakshmi, B.K.M.; Hemalatha K.P.J.; Front. Environ. Microbio. 2(6), 45-48, 2016.
[7] Galarpe, V.R.K.R.; Leopoldo, G.D.; Eng. Technol. Appl. Sci. Res. 7(5), 2094-2097, 2017.
[8] Liu, Y.; Liang, P.; Guo, L.; Talanta 68, 25-30, 2005.
[9] Pourreza, N.; Rastegarzadeh, S.; Larki, A.; J. Industrial. Eng. Chem. 20, 127-132, 2014.
[10] Huang, W.; Liang, Y.; Deng, Y.; Cai, Y.; He2, Y.; Microchim. Acta. 46, 4671-4677, 2017.
[11] Ganjali, M.R.; Daftari, A.; Hajiaghababaei, L.; Badaei, A.R.; Saberyan, K.; Ziarani, G.M.; Moghimi, A.; Water Air Soil Pollut. 173, 71-80, 2005.
[12] Salmani, M.; Ehrampoush, M.; Jahromi, M.; Askarishahi, M.; J. Environ. Health. Sci. Eng. 11, 21-27, 2013.
[13] Ganjali, M.R.; Hajiaghababaei, L.; Norouzi, P.; Pourjavid, M.R.; Badaei, A.R.; Saberyan, K.; Ghannadi maragheh, M.; Salavati-Niasari, M.; Ziarani, G.M.; Anal. Lett. 38, 1813-1821, 2005.
[14] Jamshidi Ghadikolaei, N.; Bahramifar, N.; Ashrafi, F.; Res. J. App. Sci. Eng. Tech. 6, 26-32, 2013.
[15] Li, X.; Wang, Y.; Cui, X.; Lou, Z.; Shan, W.; Xiong, Y.; Hydrometallurgy 176, 192-200, 2018.
[16] Othman, N.; Mata, H.; Goto, M.; J. Membr. Sci. 282, 171-177, 2006.
[17] Petrova, T.M.; Karadjova, V.A.; Fachikov, L.; Hristov, J.; Int. Rev. Chem. Eng. 4, 373-378, 2012.
[18] Jalilian, N.; Ebrahimzadeh, H.; Akbar Asgharinezhad, A.; Molaei, K.; Microchim. Acta. 184, 2191-2200, 2017.
[19] Hyunjung, K.; Jaikoo, P.; Hanyang University, International Conference on Biology, Environment and Chemistry IPCBEE, 24, 2012.
[20] Ebrahimzadeh, H.; Shekari, N.; Tavassoli, N.; Amini, M.M.; Adineh, M.; Sadeghi, O.; Microchim. Acta. 170, 171-178, 2010.
[21] *
* دادور، فائضه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، (1395).
[22] Zhao, D.; Huo, Q.S.; Feng, J.L.; Chmelka, B.F.; Stucky, G.D.; J. Ar. Chem. Soc. 120, 6024-6036, 1998.
[23] Badiei, A.; Goldooz, H.; Ziarani, G.M.; Appl. Surf. Sci. 257, 4912-4918, 2011.
[24] Hamoudi, S.A.; Nemr, E.; Belkacemi, K.; J.Collo. Inter. Sci. 343, 615-620, 2010.
[25] Sampey, J.R.; Reid, E.E.; J. Am. Chem. Soc. 69, 234-235, 1947.
[26] Zhao, D.; Feng, J.; Huo, Q.; Melosh, N.; Fredickson, G.H.; Chmelka, B.F.; Stucky, G.D.; Science 279, 548-552, 1998.
[27] Kruk, M.; Jaroniec, M.; Ko, C.H.; Ryoo, R.; Chem. Mater. 12, 1961-1968, 2000.
[28] Socrates, G.; “Infrared and raman characteristic group frequencies” New York, USA; John Wiely, 3rd ed., 2004.
[29] Langmuir, I.; J. Am. Chem. Soc. 38, 2221-2295, 1916.
[30] Freundlich, H.M.F.; Z Phys. Chem. 57, 385-471, 1906.
[31] Lam, K.F.; Chen, X.; Fong, C.M.; Yeung, K.L.; Chem. Commun. 7, 2034-2036, 2008.