تثبیت نانوذره‌های نقره بر نانوچندسازه‌های بسپاری مگنتیت-کیتوسان و بررسی ویژگی ضد میکروبی آن‌ها

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شیمی آلی، پژوهشگر پسادکتری، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد تمام بخش شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

بسپارهای مغناطیسی به‌عنوان یک تثبیت‌کننده مناسب برای تهیه نانوذره‌های گوناگون استفاده شده‌اند. نانوذره‌های تهیه‌شده با این روش، می‌توانند بسیار مقاوم در برابر توده‌ای‌شدن باشند و درنتیجه کارایی بهتری در کاربردهای گوناگون داشته باشند. در این پژوهش، نانوچندسازه‌ی بسپاری مغناطیسی کیتوسان – مگنتیت (Fe3O4-CS) به روش هم‌رسوبی یون‌های آهن (II) و آهن (III) در حضور بسپار کیتوسان تهیه شد و با انواع روش‌های شناسایی موردبررسی قرار گرفت. سپس، نانوذره‌های نقره به روش کاهش شیمیایی نقره نیترات با سدیم بورهیدرید، بر نانوچندسازه‌ها تثبیت شد. مشخصه‌یابی نانوساختارها با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و مغناطیس‌سنجی نمونه‌ی ارتعاشی (VSM) انجام شد. سپس، فعالیت ضد میکروبی نانوذره‌های نقره تثبیت‌شده برای انواع ریزاندامگان مانند باکتری‌های گرم– مثبت، گرم– منفی و قارچ‌ها به روش انتشار در آگار موردبررسی قرار گرفت و نتایج رضایت‌بخشی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


[1] Suryanarayana, C.; Al-Aqeeli, N.; Progress in Materials Science 58. 383-502, 2013.
[2] Haldoraia, Y.; Shima, J.J.; Limc, K.T.; Journal of Supercritical Fluids 71, 45-63, 2012.
[3] Armentano, I.; Dottori, M.; Fortunati, E.; Mattioli, S.; Kenny, J.M.; Polymer Degradation and Stability 95, 2126-2146, 2010.
[4] Medeiros, S.F.; Santos, A.M.; Fessi H.; Elaissari, A.; International Journal of Pharmaceutics 403, 139-161, 2011.
[5] Oh, J.K.; Park, J.M.; Progress in Polymer Science 36, 168-189, 2011.
[6] Thanigai Arul, K.; Manikandan, E.; Murmu, P.P.; Kennedy, J.; Henini, M.; Journal of Alloys and Compounds 720, 395-400, 2017.
[7] Shete, P.B.; Patil, R.M.; Thorat, N.D.; Prasad, A.; Ningthoujamb, R.S.; Ghosh S.J.; Pawar, S.H.; Applied Surface Science 288, 149-157, 2014.
[8] Cao, C.; Xiao, L.; Chen, C.; Shi, X.; Cao, Q.; Gao, L.; Powder Technology 260, 90-97, 2014.
[9] Devi, R.; Pundir, C.S.; Sensors & Actuators, B: Chemical 193, 608–615, 2014.
[10] Zarnegar Z.; Safari, J.; RSC Advances 4, 20932-20939, 2014.
[11] Shariatinia, Z.; Nikfar, Z.; International Journal of Biological Macromolecules 60, 226-234, 2013.
[12] Zarnegar Z.; Safari, J.; RSC Advances 4, 20932-20939, 2014.
[13] Zarnegar Z.; Safari, J.; New Journal of Chemistry 38, 4555-4565, 2014.
[14] Kim, S.C.; Kim, S.M.; Yoon, G.J.; Nam, S.W.; Lee, S.Y.; Kim, J.W.; Current Applied Physics 14, S172-S179, 2014.
[15] Davoodbasha, M.; Lee, S.Y.; Kim S.C.; Kim, J.W.; RSC Advances 5, 35052–35060, 2015.
[16] Biao, L.; Tan, S.; Wang, Y.; Guo, X.; Fu, Y.; Xu, F.; Zu, Y.; and Liu, Z.; Materials Science and Engineering: C 76, 73–80, 2017.
[17] Tudose, M.; Culita, D.C.; Musuc, A.M.; Somacescu, S.; Ghica, C.; Chifiriuc, M.C.; Bleotu, C. Materials Science and Engineering: C 79, 499-506, 2017.
[18] Tsai, Y.K.; Fung, C.P.; Lin, J.C.; Chen, J.H.; Chang, F.Y.; Chen, T.L.; Siu, L.K.; Antimicrob Agents Chemother 55, 1485-93, 2011.
[19] Murray, P.R.; Baron, E.J.; Pfaller, M.A.; Tenover, F.C.; and Yolke, R.H.; “Manual of clinical microbiology” (7th ed.; pp. 1773), ASM, Washington, 1995.
[20] Gulluce, M.; Sokmen, M.; Sahin, F.; Sokmen, A.; Adiguzel, A.; Ozer, H.; Journal of the Science of Food and Agriculture 48, 735-741, 2004.
[21] Sondi, I.; Salopek-Sondi, B.; Journal of Colloid Interface Science 275, 177–182, 2004.
[22] Sharma, V.K.; Yngard, R.A.; Lin, Y.; Advanced Colloid Interface Science 145, 83–96, 2009.
[23] Yang, H.; Liu, Y.; Shen, Q.; Chen, L.; You, W.; Wang, X.; Sheng, J.; Journal of Matereial Chemistry 22, 24132–24138, 2012.
[24] Naik, B.; Desai, V.; Kowshik, M.; Prasad, V.S.; Fernando, G.F.; Ghosh, N.N.; Particuology 9, 243–247, 2011.
[25] Egger, S.; Lehmann, R.P.; Height, M.J.; Loessner, M.J.; Schuppler, M.; Applied and Environmental Microbiology 75, 2973–2976, 2009.
[26] Wang, Y.; Wang, Y.; Su, L.; Luan, Y.; Du, X.; Zhang, X.; Journal of Alloys and Compounds 783, 136-144, 2019.