تهیه نانوذرات هیدروکسیآپاتیت فلوئوره و امکانسنجی به‌کارگیری آن برای دارورسانی ایبوپروفن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دارویی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشیار شیمی معدنی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی و بهینه‌سازی در علوم و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار نانو شیمی، گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، ابتدا نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیـت تهیه و با استفاده از اتم‌های فلوئور با درصدهای متفاوت استخلاف شدند. سپس، بارگذاری و رهایش ایبوپروفن به‌عنوان یک داروی مدل بر نانوذرات تهیه‌شده در محیط شبیه‌سازی شده با بدن، موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، سمیت نانوذرات با آزمون دی‌متیل‌تیازول برمیددی‌فنیل‌تترازولیم (MTT) بررسی شد. به منظور شناسایی و تعیین ریز ساختار نمونه‌ها از روش‌های طیف‌سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) و برای بررسی بارگذاری و رهایش دارو، روش‌های تجزیه وزن‌سنجی گرمایی (TGA) و طیف‌سنجی مرئی- فرابنفش
(UV-Vis) به‌کارگرفته شد. برپایه نتایج، افزایش مقدار فلوئور در ساختار باعث افزایش اندازه بلورها از حدود 35 تا 53 نانومتر، اندازه ذرات از حدود 50 تا 77 نانومتر و نیز مقدار بارگذاری دارو و آزادسازی می‌شود. هیدروکسی آپاتیت و فلوئور هیدروکسی آپاتیت به‌تقریب سمیت ندارند. هرچند که با افزایش فلوئور مقدار سمیت اندکی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


[1] Yu, J.; Chu, X.; Cai, Y.; Tong, P.; Yao, J.; Mater. Sci. Eng. C 37, 54-59, 2014.
[2] Mucalo, M.; "Hydroxyapatite for Biomedical Applications, Wood head Publishing series in Biomaterials, Cambridge", UK, 143-159, 2015.
[3] Liu, Q.; Huang, S.; Matinlinna, J.P.; Chen, Z.; Pan, H.; Biomed. Res. Inter. 20, 1-13, 2013.
[4] Hermann-Muñoz, J.A.; Rincón-López, J.A.; Clavijo-Mejía, G.A.; Giraldo-Betancur, A.L.; Muñoz-Saldaña J., Surf. Coat. Technol., 353, 299-307, 2019.
[5] Peng, F.; Veilleux, E.; Schmidt, M.; Wei, M.; J. Nanosci. Nanotechnol. 12(3), 2774-2782, 2012.
[6] Šupova, M.; Ceram. Int. 41, 9203-9231, 2015.
[7] Kolmas, J.; Groszyk, E.; Kwiatkowska-Różycka, D.; Biomed. Res. Inter. 178, 1-14, 2014.
[8] Sassoni, E.; Materials 11(4), 557-604, 2018.
[9] Vrinda, T.; Mhir, J.; Int. J. Appl. Ceram. Technol. 15, 148–160, 2018.
[10] Karthik, A.; Vinita, V.; Gobi, S.; IOP Publishing Ltd Ma. Res. Exp., 5-12, 2018.
[11] Ginebra, M.P.; Canal, C.; Pastorino, M.D.; Montufar, E.B.; Adv. Drug Deliv. Rev. 64, 1090-1110, 2012.
[12] Bose, S.; Tarafder, S.; Edgington, J.; Bandyopadhyay A. JOM 63(4), 93-98, 2011.
[13] He, Q.; Pan, L.; Wang, Y.; Meldrum, F.C.; Cryst. Growth. Des. 15, 723-731, 2015.
[14] Bosco, R.; Iafisco, M.; Tampieri, A.; Jansen, J.A.; Leeuwenburgh, S.C.G.; Appl. Surf. Sci. 328, 516-524, 2015.
[15] Li, D.; Zhu, Y.; Liang, Z.; Mater. Res. Bull. 48, 2201-2204, 2013.
[16] Kolmas, J.M.; Sobczak, E.; Olędzka, G.; Nałęcz-Jawecki, C.; Int. J. Mol. Sci. 15, 16831-16847, 2014.
[17] Marques, A.; Ficai, J.M.F.; Ferreira, D.; Int. J. Nanomed. 9(1), 2713-2725, 2014.
[18] Venkatesan, R.; Pallela, I.; Bhatnagar, S.K.; Int. J. Biol. Macromol. 51(5), 1033-1042, 2012.
[19] Betsiou, G.; Bantsis, I.; Zoi, C.; Ceram. Int. 38, 2719-2724, 2012.
[20] Watanabe, Y.; Nishio, R.; Makiura, A.; Nakahira, C.; Int. J. Pharm. 446,81-86, 2013.
[21] Hoffman, R.; Amoh, Y.; Prog. Mol. Bio. Trans. Sci. 160, 23-28, 2018.
[22] Yu, K.; Zhou, Z.; Li, D.; Mater. Sci. Eng. C 45, 306-312, 2014.
[23] Guo, T.; Long, W.; Chen, C.Q.; Ning, Z.A.; Mater. Sci. Eng. C 33, 3583-3591, 2013.
[24] Belcarz, A.; Zima, G.L Int. J.Pharm. 454, 285-295, 2013.
[25] Loca, M.; Sokolova, J.; Locs, A.; Smirnova, Z.; Mater. Sci. Eng. C 49, 106-113, 2015.
[26] Jiang, Y.F.; Li, T.L.; Fang, J.; Zhou, X.L.; Li, Y.C.; Wang, J.; Inflamm. Res. 61, 207-215, 2012.
[27] Zhang, C.; Wang, J.; Wang, Y.; Qu, G.; Drug Deliv. 19, 264-269, 2012.
[28] Yu, X.; Chu, Y.; Cai, P.; Tong, J.; Mater. Sci. Eng. C. 37, 54-59, 2014.
[29] Martinez-Vazkez, M.V.; Cabanas, J.L.; Paris, D.; Lozano, M.; Acta Biomater. 15, 200-209, 2015.
[30] Ebrahimi, R.; Nasiri-Tabrizi, B.; Chami, A.; Sol. State Sci. 12, 1645-1651, 2015.
[31] Hyehyun, K.; Sudip, M.; Bian, J.; Junghwan, O.; Ceram. Int. 44, 20490-20500, 2018.
[32] Pastorino, C.; Canal, M.P.; Acta Biomater. 12, 250-259, 2015.