اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون با حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات بسپار قالب مولکولی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای شیمی تجزیه مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن (CP) اصلاح‌شده با نانوذرات بسپار قالب مولکولی (MIP)، برای اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون (DZN) با روش ولتامتری موج مربعی (SWV) توسعه‌یافته است. ذرات بسپار قالب‌گیری شده و همچنین، بسپارهای قالب‌گیری نشده (NIP) با روش بسپارش رسوبی با نسبت مولی 1:6:30 (پیونددهنده عرضی: تکپار: مولکول هدف) سنتز شده و سپس، برای اصلاح الکترود خمیر کربن مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان دادند که الکترود اصلاح‌شده با MIP (MIP-CP) نسبت به حسگر مبتنی برNIP ا(NIP-CP) توانایی بسیار بیشتری را برای جذب DZN، از محلول نمونه دارد. پس از بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر پاسخ حسگر، منحنی واسنجی تحت شرایط بهینه رسم شد. منحنی به‌دست آمده در گستره 8-10×50/1 تا 6-10×25/1 مولار با غلظت دیازینون رابطه خطی (9905/0 = R2) نشان داد. همچنین، حد تشخیص (LOD) حسگر برابر با 9-10×43/5 مولار به‌دست آمد. مقدار انحراف استاندارد نسبی برای پنج بار اندازه‌گیری محلول 7-10× 25/1 مولار دیازینون برابر با 79/3% بود. حسگر تهیه‌شده به‌طور موفقیت‌آمیزی برای تعیین DZN در نمونه‌ی آب چاه با درصد بازیابی در گستره 60/98 تا 16/99% مورداستفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Karyab, H.; Mahvi, A.H.; Nazmara, S.; Bahojb, A.; Bull. Environ. Contam. Toxicol. 90, 126-131, 2013.
[2] Ahmadkhaniha, R.; Rastkari, N.; Asian J. Chem. Eng. 11, 893-900, 2016.
[3] Bazmandegan-Shamili, A.; Dadfarnia, S.; Shabani, A.M.H.; Saeidi, M.; Moghadam, M.R.; Food Anal. Methods. 9, 2621-2630, 2016.
[4] Albishri, H.M.; Aldawsari, N.A.; El‐Hady, D.A.; Electrophoresis. 37, 2462-2469, 2016.
[5] Maddah, B.; Javadi, S.S.; Mirzaei, A.; Rahimi-Nasrabadi, M.; J. Liq. Chromatogr. Related Technol. 38, 208-214, 2015.
[6] Bayat, M.; Hassanzadeh-Khayyat, M.; Mohajeri, S.A.; Food Anal. Methods. 8, 1034-1041, 2015.
[7] Bazmandegan-Shamili, A.; Dadfarnia, S.; Shabani, A.M.H.; Saeidi, M.; Moghadam, M.R.; Food Anal. Methods. 9, 2621-2630, 2016.
[8] Sanchez, M.; Mendez, R.; Gomez, X.; Martin‐Villacorta, J.; J. Liq. Chromatogr. Related Technol. 26, 483-497, 2003.
[9] Vijaya Bhaskar Reddy, A.; Yusop, Z.; Jaafar, J.; Bin Aris, A.; Abdul Majid, Z.; Umar, K.; Talib, J.; J. Sep. Sci. 39, 2276-2283, 2016.
[10] Farajzadeh, M.A.; Mogaddam, M.R.A.; Aghdam, S.R.; Nouri, N.; Bamorrowat, M.; Food Chem. 212, 198-204, 2016.
[11] Jafari, M.T.; Saraji, M.; Sherafatmand, H.; Anal. Chim. Acta. 814, 69-78, 2014.
[12] Menezes Filho, A.; dos Santos, F.N.; Pereira, P.A.D.P.; Microchem. J 96, 139-145, 2010.
[13] Jamshidi, B.; Mohajerani, E.; Jamshidi, J.; Meas. 89, 1-6, 2016.
[14] Azab, H.A.; Kamel, R.M.; J. Photochem. Photobiol., A: Chemistry 321, 33-40, 2016.
[15] Cao, H.; Nam, J.; Harmon, H.J.; Branson, D.H.; Dyes Pigm. 74, 176-180, 2007.
[16] Garces-Garcia, M.; Brun, E.M.; Puchades, R.; Maquieira, A.; Anal. Chim. Acta. 556, 347-354, 2006.
[17] Brun, E. M.; Garces-Garcia, M.; Escuin, E.; Morais, S.; Puchades, R.; Maquieira, A.; Environ. Sci. Technol. 38, 1115-1123, 2004.
[18] Zaruk, D.; Comba, M.; Struger, J.; Young, S.; Anal. Chim. Acta. 444, 163-168, 2001.
[19] Arvand, M.; Vaziri, M.; Zanjanchi, M.; J Anal Chem. 68, 429-435, 2013.
[20] Guziejewski, D.; Skrzypek, S.; Ciesielski, W.; Environ. Monit. Assess. 184, 6575-6582, 2012.
[21] Ly, S.Y.; Microchim. Acta. 163, 283-288, 2008.
[22] de Albuquerque, Y.D.T.; Ferreira, L.F.; Anal. Chim. Acta. 596, 210-221, 2007.
[23] Erdogdu, G.; J Anal Chem 58, 569-572, 2003.
[24] Mulchandani, P.; Chen, W.; Mulchandani, A.; Environ. Sci. Technol. 35, 2562-2565, 2001.
[25] Gaberlein, S.; Knoll, M.; Spener, F.; Zaborosch, C.; Analyst. 125, 2274-2279, 2000.
[26] Martinez, R.C.; Dominguez, F.B.; Mendez, J.H.; Martin, P.G.; Electroanalysis 2, 567-571, 1990.
[27] Uslu, B.; Ozkan, S. A.; Electrochim. Acta. 49, 4321-4329, 2004.
[28] Nigovic, B.; Simunic, B.; J. Pharm. Biomed. Anal. 31, 169-174, 2003.
[29] Motaharian, A.; Milani Hosseini, M.R.; Anal. Methods. 8, 6305-6312, 2016.
[30] Panahi, Y.; Motaharian, A.; Hosseini, M.R.M.; Mehrpour, O.; Sens. Actuators, B. 273, 1579-1586, 2018.
[31] Milani Hosseini, M.R.; Motaharian, A.; RSC Adv. 5, 81650-81659, 2015.
[32] Armaghan, M.; Amini, M.; Colloid J. 74 (4), 427-433, 2012.
[33] Katsumata, H.; Matsumoto, T.; Kaneco, S.; Suzuki, T.; Ohta, K.; Microchem. J. 88 (1), 82-86, 2008.
[34] Motaharian, A.; Motaharian, F.; Abnous, K.; Hosseini, M.R.M.; Hassanzadeh-Khayyat, M.; Anal. Bioanal. Chem.; 408 (24), 1-11, 2016.
[35] Everett, W.R.; Rechnitz, G.A.; Anal. Chem. 70 (4), 807-810, 1998.
[36] Khadem, M.; Faridbod, F.; Norouzi, P.; Rahimi Foroushani, A.; Ganjali, M.R.; Shahtaheri, S. J.; Yarahmadi, R.; Electroanalysis 29 (3), 708-715, 2017.
[37] Ghodsi, J.; Rafati, A.A.; J. Electroanal. Chem. 807, 1-9, 2017.
[38] Arvand, M.; Dehsaraei, M.; Ionics. 24 (8), 2445-2454, 2018.
[39] Pajooheshpour, N.; Rezaei, M.; Hajian, A.; Afkhami, A.; Sillanpaa, M.; Arduini, F.; Bagheri, H.; Sens. Actuators, B. 275, 180-189, 2018.