شناسایی و اندازه‌گیری مقادیر کم مترونیدازول با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی اصلاح‌شده با بسپار قالب مولکولی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دکترا شیمی نساجی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 دانشیار دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

 پادزیست‌ها از نظر مصرف وسعت جهانی داشته و پس از استفاده به شیوه‌های متفاوتی به منابع آبی راه می‌یابند. وجود مقادیر کم از این ترکیبات در آب و پساب می‌تواند باعث برهم‌زدن نظم دگرگشتی بدن جانداران ساکن در بوم‌سازگان شود. درنتیجه شناسایی و تشخیص مقادیر بسیار کم این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، یک حسگر الکتروشیمیایی برپایه بسپار قالب مولکولی و نانولوله‌های کربنی چنددیواره برای شناسایی و اندازه‌گیری پازیست مترونیدازول (MTN) در نمونه‌های حقیقی طراحی و ساخته شد. در طی این بررسی، اثر عوامل متفاوت شامل زمان اقامت حسگر در محلول پیش‌تغلیظ و pH آن بررسی شد. همچنین، تأثیر مقدار بسپار قالب‌مولکولی و مقدار نانولوله‌های کربنی چنددیواره در ساخت حسگر مورد بررسی قرار گرفت. شرایط عملیاتی بهینه برای ساخت حسگر شامل 105/0گرم بسپار قالب‌مولکولی، 0033/0 گرم نانولوله‌های کربنی چنددیواره، pH محلول پیش‌تغلیظ برابر با 0/8 و مدت فرایند پیش‌تغلیظ MTN در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با بسپار قالب‌مولکولی برابر با 26 دقیقه تعیین شد. حد تعیین  nM 6/55 و گستره خطی 50 تا nM 1200 برای اندازه‌گیری مترونیدازول در سطح الکترود ساخته‌شده به‌دست آمد. الکترود اصلاح‌شده با بسپار قالب‌مولکولی و نانولوله‌های کربنی به صورت موفقیت‌آمیز برای جداسازی و سنجش MTN در نمونه‌های حقیقی مورداستفاده قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


[1] Yazdanbakhsh, A.R.; Manshouri, M.; Sheikhmohammadi, A.; Sardar, M.; Water. Wastewater 23, 22-29, 2012.
[2] Zhang, H.; Liu, P.; Feng, Y.; Yang, F.; Mar. Pollut. Bull. 73, 282-290, 2013.
[3] Cheng, H.; Hong, P.Y.; Environ. Sci. Technol. 51(21), 12200–12209, 2017.
[4] Nasuhoglu, D.; Rodayan, A.; Berk, D.; Yargeau, V.; Chem. Eng. J. 189, 41-48, 2012.
[5] Manjunath, S.V.; Kumar, S.V.; J. Environ. Sci. Health. A 52, 1269-1283, 2017.
[6] Jafarzadeh, N.; Rezazadeh, H.; Ramezani, Z.; Jorfi, S.; Ahmadi, M.; Ghariby, H.; Barzegar, G.; Water Sci. Technol. 2017(2), 1-15, 2018.
[7] Shemer, H.; Kunukcu, Y.K.; Linden, K.G.; Chemosphere 63(2), 269-276, 2006.
[7] Raja, G.G.; Parthiban, R.; Pandian, K.; J. Innovat. Res. Sol. 1, 245-253, 2014.
[8] Wang, H.; Zhang, G.; Gao, Y.; Wuhan Univ. J. Natur. Sci.; 15(4), 345-349, 2010.
[9] Khan, M.H.; Jung, J.Y.; Chemosphere 72(4), 690-696, 2008.
[10] Harrelkas, F.; Paulo, A.; Alves, M.M.; ElKhadir, L.; Zahraa, O.; Pons, M.N.; Van Der Zee, F.P.; Chemosphere 72(11), 1816-1822, 2008.
[11] Álvarez, J.A.; Otero, L.; Lema, J.M.; Omil, F.; Bioresour. Technol. 101(22), 8581-8586, 2010.
[12] Klavarioti, M.; Mantzavinos, D.; Kassinos, D.; Environ. Int. 35(2), 402-417, 2010.
[13] Taokaenchan, N.; Tangkuaram, T.; Pookmanee, P.; Phaisansuthichol, S.; Kuimalee, S.; Satienperakul, S.; Biosens. Bioelectron. 66, 231-237, 2015.
[14] Kathriarachchi, U.L.; Vidhate, S.S.; Al-Tannak, N.; Thomson, A.H.; da Silva Neto, M.J.J.; Watson, D.G.; J. Chromatogr. B 1089, 78-83, 2018.
[15] Astasov.Frauenhoffer, M.; Braissant, O.; Hauser.Gerspach, I.; Weiger, R.; Walter, C.; Zitzmann, N.U.; Waltimo, T.; J. Periodont. 85, 349-357, 2014.
[16] Shirole, N.L.; Shirole, R.L.; Ansari, R.; Patil, R.B.; Global J. Pharm. Edu. Res. 6, 42-47, 2017.
[17] Huanga, J.; Shena, X.; Wanga,R.; Zeng, Q.; Wang, L.; RSC Adv. 7, 535-542, 2017.
[18] Ammar,H.B.; Brahim, M.B.; Abdelhédi, R.; Samet,Y.; Mater. Sci. Eng. C 59, 604-610, 2017.
[19] Yuan, L.; Jiang, L.; Hui, T.; Jie, L.; Bingbin, X.; Feng, Y.; Yingchun, L.; Sens. Actuat. B- Chem. 206, 647-652, 2015.
[20] Liu, P.; Zhang, X.; Xu, W.; Guo, C.; Wang ,S.; Sens. Actuator. B-Chem. 163, 84-89, 2012.
[21] Kong, L.; Jiang, X.; Zhou, Y.T.; Shi, G.; Sens. Actuator. B- Chem. 185, 424-431, 2013.
[22] Jafari, S.; Dehghani, M.; Nasirizadeh, N.; Akrami, H.R.; Microchim. Acta 184, 4459–4468, 2017.
[23] Jafari, S.; Nasirizadeh ,N.; Dehghani, M.; J. Electroanal. Chem. 802, 139–146, 2017.
[24] Rao, H.; Chen, M.; Ge, H. Z.; Lu, X.; Liu, P.; Zou, X.; Wang, H.; He, X.; Zeng, Y.; Biosens. Bioelectron. 87, 1029-1035, 2017.
[25] Shojaei, S.; Nasirizadeh, N.; Entezam, M.; Koosha, M.; Azimzadeh, M.; Food Anal. Method. 9, 2721–2731, 2016.
[26] Dehghani, M.; Nasirizadeh, N.; Yazdanshenas, M.E.; Mater. Sci. Eng. C. 96, 654–660, 2019.
[27] Azimzadeh, M.; Rahaie, M.; Nasirizadeh, N.; Ashtari, K.; Naderi-Manesh, H.; Biosens. Bioelectron. 77, 99–106, 2016.
[28] Wu, Y.; Food Chem. 121, 580-584, 2010.
[29] Gholivand, M. B.; Torkashvand, M.; Talanta 84 (3), 905-912, 2011.
[30] Alamo, L.S.T.; Tangkuaram, T.; Satienperakul, S.; Talanta 81, 1793-1799, 2010.
[31] Wong, A.; de Oliveira, F. M.; Tarley, C. R. T.; Sotomayor, M.D.T.; React. Func. Poly. 100, 26-36, 2016.
[32] Azeem, W.; John, P.; Nazar, M.F.; Khan, I.U.; Riaz, A.; Sharif, S.; J. Mol. Liq. 244, 135-140, 2017.
[33] Aeinehvand, R.; Zahedi, P.; Kashani-Rahimi, S.; Fallah-Darrehchi, M.; Shamsi, M.; Polym. Adv. Technol. 28, 828–841, 2017.
[34] Huang, J.; Shen, X.; Wang, R.; Zeng, Q.; Wang, L.; RSC Adv. 7, 535-542, 2017.
[35] Mao, A.; Li, H.; Yu, L.; Hu, X.; J. Electroanal. Chem. 799, 257-262, 2017.
[36] Chen, D.; Deng, J.; . Liang, J.; Xie, J.; Hu, C.; Huang, K.; Sens. Actuators B, 183, 594-600, 2013.
[37] Tursynbolat, S.; Bakytkarim, Y.; Huang, J.; Wang, L.; J. Pharm. Anal. 8, 124-130, 2018.
[38] Peng, J.; Hou, Hu, C.X.; Sens. Actuators B-Chem., 169, 81-87, 2012.
[39] Piech, R.; Smajdor, J.; Paczosa-Bator, B.; Rumin, M.; J. Serbian Chem. Soc. 82, 879-890, 2017.