سنتز و بررسی ویژگی هیبرید پلی‌یورتان پایه آبی/آکریلات با قابلیت کاربرد در روکش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم، گروه پلی یورتان و پلیمرهای پیشرفته، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم، گروه پلی یورتان و پلیمرهای پیشرفته، تهران، ایران

3 استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم، گروه پلی یورتان و پلیمرهای پیشرفته، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، پلی‌یورتان پایه آبی و هیبرید آن با بوتیل‌آکریلات (نسبت وزنی 70 به 30) بر پایه مرکز یونی نمک سدیم N وN- به یس(2-هیدروکسی‌اتیل)-2-آمینواتان‌سولفونیک‌اسید (BES) به روش پیش‌یسپار و در ادامه از طریق بسپارش رادیکالی سنتز شدند. برای اطمینان از سنتز پلی‌یورتان پایه آبی/ آکریلات و همچنین، بررسی تفاوت ویژگی نمونه پلی‌یورتان پایه آبی خالص و هیبرید پلی‌یورتان پایه آبی/ بوتیل‌آکریلات، آزمون‌های طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (HNMR)، تجزیه وزن‌سنجی گرمایی (TGA)، مقاومت در برابر پارگی (Tear)، مقاومت سایشی، مقاومت شیمیایی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) موردبررسی قرار گرفتند. بررسی گروه‌های عاملی ساختارهای شیمیایی به‌دست آمده را تأیید کرد. همچنین، نتایج نشان داد که نمونه هیبریدی مقاومت گرمایی، مقاومت پارگی، مقاومت سایشی و مقاومت شیمیایی مطلوبی نسبت به نمونه خالص دارد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی پخش مناسب و سازگاری بین دو فاز آکریلات و پلی‌یورتان را به‌خوبی نشان داد. با توجه به نتایج به‌دست آمده نمونه هیبریدی سنتز شده قابلیت کاربرد به‌عنوان روکش را دارد. 

کلیدواژه‌ها


[1] Peruzzo, P.J.; Anbinder, P.S.; Pardini, O.R.; Vega, J.; Costa, C.A.; Galembeck, F.; Amalvy, J.I.; Progress in Organic Coatings 72, 429-437, 2011.
[2] Sultan, M.; Bhatti, H.; Zuber, M.; Barikani, M.; Jamil, T.; Journal of the Chemical Society of Pakistan 36, 332-337, 2014.
[3] Zhang, T.; Wu, W.; Wang, X.; Mu, Y.; Progress in Organic Coatings 68, 201-207, 2011.
[4] Yi, T.; Ma, G.; Hou, C.; Li, S.; Zhang, R.; Wu, J.; Hao, X.; Zhang, H.; Journal of Applied Polymer Science 44488, 1-9, 2016.
[5] Honarkar, H.; Journal of Dispersion Science and Technology 39, 507-516, 2018.
[6] Sultan, M.; Bhatti, H.; Zuber, M.; Barikani, M.; Korean Journal of Chemical Engineering 30, 488-493, 2013.
[7] Chattopadhyay, D.K.; Webster, D.C.; Progress in Polymer Science 34, 1068-1133, 2009.
[8] Wu, D.; Qui, F.; Xu, H.; Zhang, J.; Yang, D.; Journal of Applied Polymer Science 119, 1683-1695, 2011.
[9] Yu-hua, G.; Shu-cai, L.; Gao-sheng, W.; Wei, M.; Zhen, H.; Progress in Organic Coatings 74, 248-256, 2012.
[10] Li, P.; Ren, H.; Qiu, F.; Xu, J.; Yu, Z.; Yang, P.; Xu, B.; Yan, J.; Yang, D.; Polymer-Plastics Technology and Engineering 53, 1408-1416, 2014
[11] Minoofar, G.; Honarkar, H.; Barikani, M.; Iran Polymer Technology, Research and Development 3, 65-74, 2018.
[12] Zheng, G.; Lu, M.; Rui, X.; Sun, Y.; Journal of Applied Polymer Science 135, 45783, 2018.
[13] Zheng, G.; Lu, M.; Rui, X.; Sun,Y.; Iranian Polymer Journal 26, 753-763, 2017.
[14] Yong, Q.; Nian, F.; Liao, B.; Guo, Y.; Liping, H.; Wang, L.; Pang, H.; Polymer Bulletin 74, 1061–1076, 2017.
[15] Scrinzi, E.; Rossi, S.; Deflorian.; Zanella, C.; Progress in Organic Coatings 72, 81-87, 2011.
[16] Huang, Z.G.; Shi, W.F.; European Polymer Journal 42, 1506–1515, 2006.
[17] Honarkar, H.; Barmar, M.; Barikani, M.; Journal of Dispersion Science and Technology 37, 1219-1225,
2016.
[18] Heping, X.; Dongya, Y.; Qing, G.; Yingying, W.; Wenling, W.; Fengxian, Q.; Polymer-Plastics
Technology and Engineering 51, 50-57, 2012.
[19] Barikani, M.; Honarkar, H.; Monatshefte fur Chemie- Chemical Monthly 141, 653-659, 2010.
[20] Yeh, J. M.; Yao, C.; Hsieh, Ch.; Lin, L.; Chen, P.; Wu, J.; Yang, H.; Wu, Ch.; European Polymer Journal
44, 3046-3056, 2008.
[21] Athawale, V.D.; Kulkarni, M. A.; Progress in Organic Coatings 65, 392-400, 2009.
[22] Mizra, K.; Ryszkowska, J.; Polymer Degradation and Stability 132, 21-31, 2016.
[23] Patil, D.M.; Phalak, G.A.; Mhaske, S.T.; Designed Monomers and Polymers 20, 269-282, 2017.