تهیه، شناسایی ساختار و ویژگی ضدباکتری نانوچندسازه‌های پلی(آنترانیلیک اسید)/نقره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نانوچندسازه‌ها نیز به‌عنوان یکی از شاخه‌های این فناوری، اهمیت بسیاری یافته‌اند. در پژوهش حاضر، نانوچندسازه‌های پلی(آنترانیلیک اسید)/نانوذره‌های نقره با روش بسپارش اکسایشی درجا با ویژگی ضدباکتری تهیه شد. ساختار نانوچندسازه‌های تهیه‌شده با روش‌های طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDS)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپی الکترونی عبوری (TEM) و تجزیه وزن‌سنجی گرمایی (TGA) موردبررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که میانگین اندازه نانوذره‌های نقره تهیه‌شده به‌تقریب 20 نانومتر است. با روش‌های متنوع دستگاهی، تهیه نانوچندسازه‌های پلی‌آنترانیلیک اسید و تشکیل نانوذرات نقره اثبات شد. در ادامه، بررسی ویژگی ضدباکتری نانوچندسازه تهیه‌شده نیز مطابق با روش انتشار صفحه انجام شد. برپایه این روش، ناحیه بازدارندگی رشد باکتری‌ها (قطر هاله) برای نانوچندسازه‌ها، از 6/1 تا 5/4 میلی‌متر به‌دست آمد. نتایج نشان داد که نانوچندسازه‌های پلی‌آنترانیلیک اسید از ویژگی ضدباکتری قابل قبولی برخوردار است. به‌طور خلاصه، نتایج به‌دست آمده نشان داد که نانوچندسازه‌های تهیه‌شده با ویژگی ضدباکتری می‌توانند در کاربردهای پزشکی و همچنین، تصفیه آب و پساب‌های صنعتی به‌کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


[1] Hossain, M.S.A.; Yamauchi, Y.; Wu, K.C.W.; J. Nanosci. Nanotechnol. 19, 3673-3685, 2019.
[2] Wang, B.; Zhang, P.; Williams, G.R.; Branford-White, C.; Quan, J.; Nie, H.; Zhu, L.; J. Mater.
Sci. 48, 3991-3998, 2013.
[3] Rehana, D.; Haleel, A.K.; Rahiman, A.K.; J. Chem. Sci. 127, 1155-1166, 2015.
[4] Pandey, A.K.; Pandey, P.C.; Agrawal, N.R.; Das, I.; J. Appl. Polym. Sci. 135, 45705-4571,
2017.
[5] Kumar-Krishnan, S.; Prokhorov, E.; Hernández-Iturriaga, M.; Mota-Morales, J.D.; Vázquez-
Lepe, M.; Kovalenko, Y.; Sanchez, I.C.; Luna-Bárcenas, G.; Europ. Polym. J. 67, 242-251, 2015.
[6] Deshmukh, S.P.; Patil, S.M.; Mullani, S.B.; Delekar, S.D., Mater. Sci. Eng. C 97, 954-965,
2019.
[7] Ye, H.; Cheng, J.; Yu, K.; Int. J. Biolog Macromol. 121, 633-642, 2019.
[8] Kaur, A.; Preet, S.; Kumar, V.; Kumar, R.; Kumar, R.; Colloids Surf B Biointerfaces 176, 62-
69, 2019.
[9] Celebioglu, A.; Topuz, F.; Yildiz, Z.I.; Uyar, T.; Carbohyd. Polym. 207, 471-479, 2019.
[10] Song, H.Y.; Ko, K.K.; Oh, I.H.; Lee, B.T.; Europ. Cells Mater. 11, 58-62, 2006.
[11] Sharma, V.K.; Yngard, R.A.; Lin, Y.; Adv. Colloid Interface Sci. 145, 83-96, 2009.
[12] Zapata, P.A.; Tamayo, L.; Paez, M.; Cerda, E.; Azocar, I.; Rabagliati, F.M.; Europ. Polym. J.
47, 1541-1549, 2011.
[13] ShahIzhar, A.; Murtaza, G.H.; Int. J. Biolog Macromol. 116, 520-529, 2018.
[14] Rai, M.; Yadav, A.; Gade, A.; Biotechnol. Adv. 27, 76-83, 2019.
[15] Shrivastava, S.; Bera, T.; Singh, S.K.; Singh, G.; Ramachandrarao, P.; Dash, D.; ACS Nano
1357, 2009.
[16] Asharani, P.V.; Hande, M.P.; Valiyaveettil, S.; BMC Cell Biol. 10, 65-79, 2009.
[17] Nadworny, P.L.; Wang, J.; Tredget, E.E.; Burrell, R.E.; Nanomedicine 4, 241-251, 2008.
[18] Gurunathan, S.; Lee, K.J.; Kalishwaralal, K.; Sheikpranbabu, S.; Vaidyanathan, R.; Eom,
S.H.; Biomaterials 30, 6341-6350, 2009.
[19] Kaur, P.; Choudhary, A.; Thakur, R.; Int. J. Sci. Eng. Res. 4, 869-872, 2013.
[20] You, J.; Zhao, C.; Cao, J.; Zhou, J.; Zhang, L.; J. Mater. Chem. A. 2, 8491-8499, 2014.
[21] Wu, J.; Zheng, Y.; Song, W.; Luan, J.; Wen, X.; Wu, Z.; Carbohyd. Polym. 102, 762-771,
2014.
[22] Xu, W.; Jin, W.; Lin, L.; Zhang, C.; Li, Z.; Li, Y.; Carbohyd. Polym. 101, 961-967, 2014.
[23] Eid, M.; El-Arnaouty, M.B.; Salah, M.; Soliman, E.S.; Hegazy, E.S.; J. Polym. Res. 19, 1-10,
2012.
[24] Rao, P.; Chandraprasad, M.S.; Lakshmi, Y.N.; Rao, J.; Aishwarya, P.; Shetty, S.; Int. J.
Multidiscip. Curr. Res. 2, 165-169, 2014.
[25] Sadeghi, B.; Rostami, A.; Momei, S.S.; Spectrochim. Acta A, Mol. Biomol. Spectrosc. 134, 326-332,
2015.
[26] Roucoux, A.; Schulz, J.; Patin, H.; Chem. Rev. 102, 3757-3778, 2002.
[27] Liu, J.; Li, X.; Zeng, X.; J. Alloy Compd. 94, 84-87, 2010.
[28] Zhang, J.; Geddes, C.D.; Lakowicz, J.R.; Anal. Biochem. 332, 253-260, 2004.
[29] Liu, Y.; Chen, S.; Zhong, L.; Wu, G.; Radiat. Phys. Chem. 78, 251-255, 2009.
[30] Wei, D.; Sun, W.; Qian, W.; Ye, Y.; Ma, X.; Carbohyd. Res. 344, 2375-2382, 2009.