اثر پیوند عرضی بر سرعت و سینتیک رهایش داروی فلوکونازول از فیلم بسپاری پلی‌وینیل الکل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی،، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد مهندسی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی،، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار مهندسی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش، فیلم بسپاری پلی‌وینیل الکل (PVA) با روش محلول/قالب‌گیری ساخته و پس از ایجاد پیوند عرضی در آن با روش گرمایی در زمان‌های متفاوت، برای تهیه سامانه رهایش داروی فلوکونازول به‌کارگرفته شد. با طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، شکل‌گیری واکنش احتمالی بین بسپار و دارو بررسی و مشاهده شد که بین پلی‌وینیل الکل و فلوکونازول هیچ‌گونه واکنش شیمیایی انجام ‌نشده است. سرعت رهایش دارو در محلول بافر فسفات با روش طیف‌سنجی UV-Vis بررسی شد. مدت زمان گرمادهی برای ایجاد پیوند عرضی در فیلم پلی‌وینیل الکل 10 تا 20 دقیقه مناسب تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که سرعت رهایش دارو در فیلم با پیوند عرضی کمتر از نمونه بدون پیوند عرضی است، به‌طوری که در نمونه با پیوند عرضی حدود 95% از دارو در مدت 60 دقیقه آزاد می‌شود. در صورتی که در نمونه بدون پیوند عرضی، مدت رهایش به 30 دقیقه کاهش ‌یافته است. همچنین، آزمون XRD مشخص کرد که دارو به‌صورت بی‌شکل در فیلم PVA بارگذاری شده است. در ادامه، سازوکار و سینتیک رهایش نمونه‌های تهیه‌شده مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که سازوکار انتشار فلوکونازول از نمونه فیلم‌های پلی‌وینیل الکل در تمام موارد از نوع فیکی بوده و سرعت رهایش نیز از مدل درجه 1 پیروی می‌کند. از فیلم بسپاری تهیه‌شده می‌توان به‌منظور بارگذاری و رهایش فلوکونازول به‌صورت موضعی استفاده کرد و اثرات جانبی ناشی از مصرف خوراکی دارو را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ffect of cross-linking on the release rate and kinetics of fluconazole drug from polyvinyl alcohol film

نویسندگان [English]

  • mehran afrashi 1
  • dariush semnani 2
  • zahra talebi 3
1 M.Sc. student in Textile Engineering, Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Prof. of Textile Engineering, Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof. of Textile Engineering, Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
[1] Bhattarai, N.; Jonathan, G.; Miqin, Z.; Advanced drug delivery reviews 62(1), 83-99, 2010.
[2] Khoee, S.; Kardani, M.; Biomaterials 5, 16-27, 2013.
[3] Siepmann, J.; Ronald Alan, S.; Michael, J.; "Fundamentals and applications of controlled release drug delivery", Springer, New York, 2012.
[4] L.F.Pingarron Martin; Ph.D. Thesis, Universidad Autónoma de Madrid, 2013
[5] Kenawy, E.R.; Sherrington, D.C.; Akelah, A.; European polymer journal 28(8), 841-862, 1992.
[6] Wang, Q.; Yu‐min, D.; Li‐hong, Fan.; Journal of Applied Polymer Science 96(3), 808-813, 2005.
[7] Isfahani,F.; Rafieian, F.; Tavanai, H.; Morshed, M.; Fibers and Polymers 18(2), 264-271,2017.
[8] Franco, R.; Journal of Nanomaterial 27,110-120, 2012.
[9] Baker, M.; Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 100(5), 1451-1457, 2012.
[10] Afrashi, M.; Semnani, D.; Talebi, Z.; Dehghan, P.; Maherolnaghsh, M.; Journal of Non-Crystalline Solids 503, 186-193, 2019.
[11] Semnani, K.; Shams-Ghahfarokhi, M.; Afrashi, M.; Fakhrali, A.; Semnani, D.; Current drug delivery 15(6), 860-866, 2018.
[12] Semnani, D.; Afrashi, M.; Alihosseini, F.; Dehghan, P.; Maherolnaghsh, M.; Journal of Materials Science: Materials in Medicine 28(11), 175, 2017.
[13] Carroll, T.; Booker, N.A.; Meier-Haack, J.; Journal of membrane science 203(1-2), 3-13, 2002.
[14] Bolto, B.; Tran, T.; Hoang, M.; Xie, Z.; Progress in polymer science 34(9), 969-981, 2009.
[15] Katz, M.G.; Wydeven Jr, T.; Journal of Applied Polymer Science 27(1), 79-87, 1982.
[16] Taepaiboon, P.; Rungsardthong, U.; Supaphol, P.; Journal of Applied Polymer Science 17(9), 2017-2025, 2006.
[17] Jafari, M.; Kaffashi, B.; Nanomedicine Research Journal 1(2), 90-96, 2016.
[18] Moghimipour, E.; Salimi, A.; Eftekhari, S.; Advanced pharmaceutical bulletin 3(1), 63-72, 2013.
[19] Brannon-Peppas, L.; Medical Plastics and Biomaterials Magazine, 1997.
[20] Baumgartner, S.; Kristl, J.; Vrečer, F.;Vodopivec, P.; Zorko, B.; International journal of pharmaceutics 195(1-2), 125-135, 2000.
[21] Jiang, H.; Hu, Y.; Zhao, P.; Li, Y.; Zhu, K.; Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 79(1), 50-57, 2006.
[22] Alkhamis, K.A.; Obaidat, A.A.; Nuseirat, A.F.; Pharmaceutical development and technology 7(4), 491-503, 2002.
[23] Han, X.; Chen, S.; Hu, X.; Desalination, 240(1-3), 21-26, 2009.