مطالعه اثرات زیستی و سمیت نانوذرات آلومینای آغشته به جیوه در سول‌های سرطانی هلا و سلول‌های بنیادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار زیست شناسی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

3 استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

 در این مقاله، نانوذرات γ-آلومینای آغشته به جیوه با روش آغشته‌سازی نانوذرات γ-آلومینا با جیوه استات در محلول آب و ایزوپروپانول و به دنبال آن آبکافت، شستشو، صاف و خشک‌کردن در دمای اتاق، تهیه شدند. ساختار این نانوذرات با الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) تأیید شد. از الگوی XRD برای تأیید پیوند بین نانوذرات آغشته به جیوه و باز آلی تیمین در DNA سلول هدف نیز استفاده شد. اثرات زیستی و سمی نانوذرات γ-آلومینا و γ-آلومینای آغشته به جیوه بر سلول‌های سرطانی هلا (Hella) و سلول‌های بنیادی مغز استخوان با آزمون MTT بررسی شد. برپایه نتایج به‌دست آمده، سمی‌بودن نانوذرات γ-آلومینای آغشته به جیوه بر سلول‌های سرطانی هلا بیشتر از سلول‌های بنیادی بود. به عبارت دیگر، نانوذرات γ-آلومینای آغشته به جیوه تأثیر قابل‌توجهی در از بین بردن سلول‌های سرطانی هلا داشتند. همچنین، مشخص شد نانوذرات γ-آلومینای خالص در غلطت‌های پایین نسبت به آلومینای آغشته به جیوه کمتر سمی هستند.

کلیدواژه‌ها


[1]*
* نصیری، رها؛ زارع کاریزی، شهره؛ حیاتی‌رودباری، نسیم؛ فرهادیار، نازنین؛ مجله سلول و بافت، شماره 3، 294-302، 1396.
[2] Hembruff, S.L.; Cheng, N.; Cancer Therapy 7, 254–267, 2009.
[3] Golfinopoulos, V.; Pentheroudakis, G.; Pavlidis, N.; Cancer Treatment Reviews 1, 1-8, 2006.
[4] Ediriwickrema, A.; Saltzman, W.M.; ACS Biomaterials Science & Engineering 2, 64-78, 2015.
[5] Ghaz-Jahanian, M. A.; Abbaspour-Aghdam, F.; Anarjan, N.; Berenjian, A.; Jafarizadeh-Malmiri, H.; Molecular Biotechnology 3, 201-218, 2015.
[6] Das, S.; Dowding, J. M.; Klump, K.E.; McGinnis, J.F.; Self, W.; Seal, S.; Nanomedicine 9, 1483-1508, 2013.
[7] Celardo, I.; Pedersen, J. Z.; Traversa, E.; Ghibelli, L.; Nanoscale 4, 1411-1420, 2011.
[8] Fujishima, F.; A Revolution in Cleaning Technology 12, 14-21, 1999.
[9] Huang, N.P.; Min-hua, X.; Yuan, C.W.; Rui-rong, Y.; Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2-3, 229-233, 1997.
[10] Zhang, A. P.; Sun, Y.P.; World Journal of Gastroenterology: WJG. 21, 3191, 2004.
[11]*
* سلیمانی درچه، صفورا؛ جلال، راضیه؛ کفشداری‌گوهرشادی، الهه؛ چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین، دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی، 30 آذر لغایت 2 دی 1390.
[12] Fiorillo, M.; Verre, A.F.; Iliut, M.; Peiris-Pagés, M.; Ozsvari, B.; Gandara, R.; Cappello, A.R.; Sotgia, F.; Vijayaraghavan, A.; Lisanti, M.P.; Oncotarget 6, 3553-3562, 2015.
[13] Dong, E.; Wang, Y.; Yang, S.T.; Yuan, Y.; Nie, H.; Chang, Y.; Wang, H.; Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9, 7848-7856, 2011.
[14] Tabesh, S.; Davar, F.; Loghman-Estarki, M.R; Journal of Alloys and Compounds 730, 441-449, 2018.
[15] Liu, Y.; Cen, W.; Feng, G.; Chu, Y.; Kong, D.; Yin, H.; Applied Surface Science 313, 424-431, 2014.
[16] Louwerse, M. J.; Rothenberg, G.; ACS Catalysis 7, 1545-1554, 2013.
[17] Mager-Maury, C.; Chizallet, C.; Sautet, P.; Raybaud, P; ACS Catalysis 7, 1346-1357, 2012.
[18] Geng, L.; Han, L.; Cen, W.; Wang, J.; Chang, L.; Kong, D.; Feng, G; Applied Surface Science 30-37, 2014.
[19] Deng, H.; Yu, Y.; Liu, F.; Ma, J.; Zhang, Y.; He, H.; ACS Catalysis 8, 2776-2784, 2014.
[20] Zamani, M.; Dabbagh, H. A.; Iranian Journal of Catalysis 4, 345-353, 2016.
[21] Zamani, M.; Delfani, A.M; Jabbari, M.; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 201, 288-299, 2018.
[22] Wang, Y.; Santos, A.; Kaur, G.; Evdokiou, A.; Losic, D.; Biomaterials 21, 5517-5526, 2014.
[23] Wagenknecht, H.A.; Angewandte Chemie International Edition 28, 3204-3206, 2007.
[24] Scharf, P.; Müller, J.; Chem. Plus. Chem. 1, 20-34, 2013.
[25] Morris, D.L.; Biomolecular Concepts 5, 397-407, 2014.
[26] Steffensen, I.L.; Mesna, O.J.; Andruchow, E.; Namork, E.; Hylland, K.; Andersen, R.A.; General Pharmacology: The Vascular System. 8, 1621-1633, 1994.