پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز نقره با استخراج فاز جامد بر نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند2-(4و5-دی متیل-آمینوبنزیلیدین) رودانین (PDR) در نمونه‌های حقیقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

2 استادیار شیمی آلی،گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

3 استادیار شیمی تجزیه،گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

چکیده

در این پژوهش، روش توسعه یافته‌ای برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری یون نقره با روش استخراج فاز جامد به شیوه ناپیوسته به کمک ستون پرشده از نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند 4و5-دی متیل-آمینوبنزیلیدین رودانین (PDR) به‌عنوان فاز جامد استفاده شده است. فاز جامد با تجمع لیگاند PDR بر نانوآلومینا پوشش داده شده با ماده فعال در سطح سدیم دودسیل سولفات (SDS) تهیه شد. در روش ناپیوسته عامل‌های متفاوت و مؤثر بر فرایند نمانند pH محلول نمونه حاوی نقره، غلظت و مقدار لیگاند، دمای تهیه جاذب، مقدار جاذب، مدت تماس جاذب با محلول نمونه و مقدارSDS مطالعه و مقدارهای بهینه انتخاب شدند. به منظور بررسی رفتار جذبی نقره بر سطح جاذب، مدل‌های هم‌دما جذب سطحی فرندلیچ و لانگمویر بررسی شدند. همچنین، اثر مزاحمت یون‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. ارقام شایستگی روش شامل انحراف استاندارد نسبی روش (RSD) برای 9 اندازه‌گیری تحت شرایط بهینه 1/54 % و حدتشخیص روش (LOD) برابر 7/7µg l-1 به دست آمد. در روش ستونی متغیرهایی مانند نوع شوینده، غلظت شوینده، مقدار جاذب، تعداد دفعات استفاده از ستون، حجم شوینده، سرعت جریان نمونه شوینده، حجم بهینه نمونه و ظرفیت جاذب بررسی و بهینه شدند. مقدار RSD برای 8 اندازه‌گیری تحت شرایط بهینه، 35/2 % و LOD برابر  8/9µg l-1 به‌دست آمد. نتایج نشان داد که روش به‌کارگرفته شده به شیوه پیوسته و ناپیوسته، ساده و حساس، مناسب برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری نقره در نمونه‌های آبی و نمونه‌های حقیقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction, preconcentration and determination of trace amount of silver by solid phase modified nano-alumina with 4-dimethylaminobenzylidene rhodanine in real samples

نویسندگان [English]

  • nasim dehghan 1
  • mahdiyeh chegeni 2
  • mehdi hosseini 3
[1] Christopher, P.; Xin, H.; Linic, S.; Nat. Chem. 3, 467-472, 2011.
[2] Wu, H.; Kong, D.; Ruan, Z.; Hsu, P.; Wang, S.; Yu, Z.; Carney, T. J.; Hu, L.; Fan, S.; Cui, Y.; Nat.Nanotech. 8, 421-425, 2013.
[3] Chernousova, S.; Epple, M.; Angew. Chem. Int. Ed .52, 1636-1653, 2013.
[4] Celik, Z.; Gulfen, M.; Aydın, A. O.; J. Hazard. Mater. 174, 556–562, 2010.
[5] Purcell. T. W.; Peters, J. J.; Environ. Toxicol. Chem, 17, 539–546, 1998.
[6] Meian, E.; “Metals and Their Compounds in the Environment”, VCH, New York, 1991.
[7] Reddi, G.; Rao, C.; Analyst. 124, 1531-1540, 1999.
[8] Caroli, S.; Forte, G.; Iamiceli, A.; Galoppi, B.; Talanta 50, 327-336, 1999.
[9] Mcneil, F.E.; O’meara, J.M.; JCPDS-International Centre for Diffraction Data, 910-921, 1999.
[10] Mimendia, A.; Legin, A.; Merkoçi, A.; Del Valle, M.; Sensors and Actuators B: Chemical 146, 420-426, 2010.
[11] Ran, X.; Sun, H.; Pu, F.; Ren, J.; Qu, X.; Chem Commu. 49, 1079-1081, 2013.
[12] Gao, X.; Lu, Y.; Zhang, R.; He, S.; Ju, J.; Liu, M.; Li, L.; Chen, W.; J. Mater. Chem. C. 3, 2302-2309, 2015.
[13] Huang, S.; Qiu, H.; Zhu, F.; Lu, S.; Xiao, Q.; Microchimica Acta. 182, 1723-1731, 2015.
[14] Safavi, A.; Ahmadi, R.; Mohammadpour, Z.; Sensors and Actuators B: Chemical 242, 609-615, 2017.
[15] Chen, T.; Breuil, G.; Carrier, S.; TAPPI J. 77, 235-240, 1994.
[16] Barcelo, A.; Hennion, D.; Anal. Chim. Acta. 1, 318-341, 1995.
[17] Kolpin, D.W.; J. Env, Qual. 26, 1025-103, 1997.
[18] Pourreza, N.; Rastegarzadeh, S.; Anal. Chim. Acta. 437, 273-280, 2001.
[19] Arena, M.; Porter, M.; Fritz, J.; Anal. Chim. Acta, 482, 197-207, 2003.
[20] Pourreza, N.; Rastegarzadeh. Can, S.; J. Anal. Sci. Spect. 49, 314-319, 2004.
[21] Maa, Y.; Penga, Y.; Zhub, L.; Yin, J.; Hub, Q.; Chenb, J.; J. Chem. Sci. 58, 116-119, 2005.
[22] Afzali, D.; Mohadesib, A.R.; Bahadori Jahro, B.; Falah. M.; J. Hazard. Mat. 168, 1184-1187, 2009.
[23] Ding, Q.; Liang, P.; Song , F.; J. Sep. Sci. Technol. 41, 2723-2732, 2006.
[24] Araujo, S.; Vanessa. T.; Alves, N.; Hélen C. Rezende, Nívia M.M. Coelho., Microchem. J. 96, 82-85, 2010.
[25] Karimi, M.A.; Mohammadi, S.Z.; Mohadesi, A.; Hatefi-Mehrjardi. A.; Mazloum-Ardakani, M.; Sotudehnia Korani, L.; Askarpour Kabir, A.; Sci. Iran. 18, 790-796, 2011.
[26] Ezoddin, M.; Shemirani, F.; Abdi, Kh.; Khosravi Saghezchi, M.; Jamali, M.R.; J. Hazard. Mater. 178, 900-905, 2010.
[27] Hosseini, M.; Karimi, A.; Dastanra, K.; Turk. J. Chem. 34, 805 – 814, 2010.
[28] Dalali, N.; Farhangi, L.; Hosseini, M.; Indian J. Chem. Technol. 18, 183-187, 2011.
[29] Langmuir, I.; J. Am. Chem. Soc. 40, 1361-1403, 1918.