بررسی مقدار حذف ایبوپروفن با نانوجاذب رس اصلاح‌شده و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محیط آبی در حضور نور UV

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی کاربردی، شهر قدس، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تصفیه فاضلاب‌های بیمارستانی و پساب کارخانه‌های داروسازی، اقدامی مهم برای کنترل و افزایش کیفیت آب آشامیدنی است. در چند سال اخیر، بیش‌ترین مقدار آلودگی دارویی، از راه فاضلاب بیمارستانی وارد آب‌های زیرزمینی می‌شود اقدامات مهمی در راستای حذف این مواد انجام گرفته است. در بررسی انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی هدف، مقایسه کارایی نانوجاذب رس اصلاح شده (نانوچندسازه تیتانیم دی‌اکسید/مونت موریلونیت) و نانولوله‌های کربنی چنددیواره (MWCNTs) برای حذف داروی ایبوپروفن، در حضور نور UV بوده است. نتایج حاکی از آن است که برای حذف ایبوپروفن با توجه به عملکرد بسیار ضعیف نانوجاذب رس اصلاح شده، استفاده از MWCNTs، قادر به جذب 98/95% از ایبوپروفن، در حضور 0/06 گرم بر لیتر از جاذب، دمای 25 درجه سانتی‌گراد، غلظت ایبوپروفن 15 میلی‌گرم بر لیتر، pH خنثی و در مدت دو ساعت، است. داده‌های آزمایش با الگوهای هم‌دما فرایند جذب مقایسه شد. نتایج این مقایسه نشانگر همخوانی بهتر داده‌های به‌دست آمده با الگوی جذب لانگمویر (0/9737= R2) نسبت به جذب تمکین (0/9554=R2) و فروندلیچ (0/9503=R2) است. در نتیجه، می‌توان برای حذف ایبوپروفن از فاضلاب‌های بیمارستانی و خانگی از این مطالعه بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the ability of modified nanoclays with multiwall carbon nanotubes in adsorption of ibuprofen from aqueous solutions in the presence of UV light

نویسندگان [English]

  • sajad sedaghat 1
  • pourya samiefar 2
  • mohamad attar 2
[1] Zarei, S.; Dehvari, M.; Jamshidi, B.; Sadani, M.; Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 13, 897-908, 2015.
[2] Sayadi, M.; Trivedy, R..; Pathak, R.; Control Pollution 26, 89-94, 1970.
[3] Oghazyan, A.; Yazdanbakhsh, A.; Eslami, A.; Asadi, A.; Journal of Health in the Field 4, 17-19, 2017.
[4] Heberer, T.; Toxicology Letters 131, 5-17, 2002.
[5] Moghbel, A.; Salimi, E.; Jundishapur Scientific Medical Journal 1, 98-99, 2009.
[6] Yong, C.S.; Oh, Y.K.; Jung, S.H.; Rhee, J.D.; Kim, H.D.; Kim, C.K.; Choi, H.G.; European Journal of Pharmaceutical Sciences 23, 347-353, 2004.
[7] Galichet, L.; Moffat, A.; Osselton, M.; Widdop, B.; "Clarke’s analysis of drugs and poisons", Pharmaceutical Press, London, 2004.
[8] Boynton, C.S.; Dick, C.F.; Mayor, G.H.; The Journal of Clinical Pharmacology 28, 512-517, 1988.
[9] Mestre, A.S.; Bexiga, A.S.; Proença, M.; Andrade, M.; Pinto, M.L.; Matos, I.; Fonseca, I.M.,Carvalho, A.P.; Bioresource Technology 102, 8253-8260, 2011.
[10] Bahamon, D.; Carro, L.; Guri, S.; Vega, L.F.; Journal of Colloid and Interface Science 498, 323-334, 2017.
[11] Mestre, A.S.; Pires, J.; Nogueira, J.M.; Parra, J.B.; Carvalho, A.P.; Ania, C.O.; Bioresource Technology 100, 1720-1726, 2009.
[12] Dutko, O.; Chovanec, O.; Mikeska, M.; Martynková, G.S.; Plachá, D.; Advanced Science Letters 22, 647-650, 2016.
[13] Guedidi, H.; Reinert, L.; Soneda, Y.; Bellakhal, N.; Duclaux, L.; Arabian Journal of Chemistry 10, S3584-S3594, 2017.
[14] Bhadra, B.N.; Ahmed, I.; Kim, S.; Jhung, S.H.; Chemical Engineering Journal 314, 50-58, 2017.
[15] Banerjee, P.; Das, P.; Zaman, A.; Das, P.; Process Safety and Environmental Protection 101, 45-53, 2016.
[16] Ali, I.; AL-Othman, Z.A.; Alwarthan, A.; Journal of Molecular Liquids 219, 858-864, 2016.
[17] Xia, D.; Lo, I.M.; Water Research 100, 393-404, 2016.
[18] Singh, K.P.; Singh, A.K.; Singh, U.V.; Verma, P.; Environmental Science and Pollution Research 19, 724-738, 2012.
[19] Hasan, H.A.; Abdullah, S.R.S.; Al-Attabi, A.W.N.; Nash, D.A.H.; Anuar, N.; Rahman, N.A.; Titah, H.S.; Separation and Purification Technology 157, 215-221, 2016.
[20] Bakr, A.R.;Rahaman, M.S.; Chemosphere 153, 508-520, 2016.
[21] Vergili, I.; Journal of Environmental Management 127, 177-187, 2013.
[22] Al-Hamadani, Y.A.; Chu, K.H.; Flora, J.R.; Kim, D.H.; Jang, M.; Sohn, J.; Joo, W.; Yoon, Y.; Ultrasonics Sonochemistry 32, 440-448, 2016.
[23] Al-Hamadani, Y.A.;Jung, C.; Im, J.K.; Boateng, L.K.; Flora, J.R.; Jang, M.; Heo, J.; Park, C.M.; Yoon, Y.; Chemical Engineering Science 162, 300-308, 2017.
[24] Adityosulindro, S.; Barthe, L.; González-Labrada, K.; Haza, U.J.J.; Delmas, H.; Julcour, C.; Ultrasonics Sonochemistry 39, 889-896, 2017.
[25] Su, C.-Y.; Xu, Y.; Zhang, W.; Zhao, J.; Tang, X.; Tsai, C.H.; Li, L.J.; Chemistry of Materials 21, 5674-5680, 2009.
[26] Varmazyar, A.; Sedaghat, S.; Khalaj, M.; RSC Advances 7, 37214-37219, 2017.