تهیه و بررسی چارچوب آلی-فلزی UiO-66-NH2 و HKUST-1 به‌عنوان حامل های دارویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران

چکیده

ر این پژوهش، چارچوب‌های آلی-فلزی UiO-66-NH2 و HKUST-1 با روش حلال‌گرمایی تهیه شدند. سپس، بارگذاری داروهایی مانند استامینوفن، آموکسی‌سیلین و ایبوپروفن در چارچوب فلز-آلی UiO-66-NH2 و داروهای ارگوتامین و استامینوفن در چارچوب فلز-آلی HKUST-1 به‌عنوان مدل‌های دارویی انجام شد. در ادامه، عملکرد این دو ترکیب به‌عنوان حامل این چهار دارو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، ساختمان بلوری این نانوذرات با روش‌های طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، پراش پرتو ایکس(XRD)  و تجزیه وزن‌سنجی گرمایی (TGA) مشخص شد. در نهایت، به منظور اندازه‌گیری آزادسازی داروها از روش طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی0/5میلی‌گرم و درصد انتشار آن‌ها در مدت ۲ روز به‌ترتیب، ۲۵، ۲۸ و ۴۳ درصد به‌دست آمد. همچنین، بارگیری ارگوتامین و استامینوفن در HKUST-1 به ترتیب 1/07 و 0/98 میلی‌گرم و مقدار آزادسازی آن‌ها به ترتیب ۳۵  و ۴۳ درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and study of the metal-organic frameworks UiO-66-NH2 and HKUST-1 as drug carriers

چکیده [English]

In this study, the synthesis of Metal-organic frameworks UiO-66-NH2 and HKUST-1 were performed using the solvothermal method. Then, Acetaminophen, Amoxicillin, and Ibuprofen were loaded in UiO-66-NH2 and Ergotamine, Acetaminophen were loaded in HKUST-1 as pharmaceutical models. Subsequently, the performances of these two compounds were evaluated as carrier of these four drugs. Also, the crystalline structures of these nanoparticles were characterized by substrate spectroscopy, X-ray diffraction, and. thermogravimetric analysis. Finally, UV-vis spectroscopy was used to measure the release of the drugs. The results showed that ibuprofen, acetaminophen, and amoxicillin were loaded in UiO-66-NH2 at 1.2, 0.7 and 0.5 mg, respectively, and their release rates during two days were 25, 28 and 43 %, respectively. Also, ergotamine and acetaminophen loaded in HKUST-1 were observed to be 1.07 and 0.98 mg, respectively, and their release rates were 35 and 43%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal-organic framework
  • UiO-66-NH2
  • HKUST-1
  • Drug release
[1] Yang, Y.W.; Advanced Materials 29, 1606134-1606154,‏ 2017.
[2] Farha, O.K.; Chemistry of Materials 29, 1357-1361, 2017.
[3] Zou, R.; CrystEngComm 22, 1337-1353, 2010.  
[4] Zuo, J.L.; Inorganic chemistry 58, 3698-3706, 2019.
[5] Lillerud, K.P.; Chemistry of Materials 12, 6632-6640, 2010.
[6] Bon, V.; Nanoporous Materials for Gas Storage 137-172, 2019
[7] Sholl, D.S.; The Journal of Physical Chemistry C 12, 20396-20406, 2017.
[8] Li, L.; Journal of Nanoscience and Nanotechnology 16, 242-245, 2016.
[9] Liang, W.; Dalton Transactions 44, 1516-1519, 2015.
[10] D'Alessandro, D.M.; Dalton Transactions 44, 1516-1519, 2015
[11] Lin, K.S.; International Journal of Hydrogen Energy 37, 13865-13871, 2012.
[12] Loera-Serna, S.; Journal of Alloys and Compounds 540, 113-120, 2012.
[13] Lillerud, K.P.; Chemistry of Materials 22, 6632-6640, 2010.
[14] Zhang, Z.H.; RSC Advances 40, 30221-30224, 2014.
[15] Zhao, D.; CrystEngComm 17, 7124-7129, 2015.