تهیه و بررسی چارچوب آلی-فلزی UiO-66-NH2 و HKUST-1 به‌عنوان حامل های دارویی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران

چکیده

ر این پژوهش، چارچوب‌های آلی-فلزی UiO-66-NH2 و HKUST-1 با روش حلال‌گرمایی تهیه شدند. سپس، بارگذاری داروهایی مانند استامینوفن، آموکسی‌سیلین و ایبوپروفن در چارچوب فلز-آلی UiO-66-NH2 و داروهای ارگوتامین و استامینوفن در چارچوب فلز-آلی HKUST-1 به‌عنوان مدل‌های دارویی انجام شد. در ادامه، عملکرد این دو ترکیب به‌عنوان حامل این چهار دارو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، ساختمان بلوری این نانوذرات با روش‌های طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، پراش پرتو ایکس(XRD)  و تجزیه وزن‌سنجی گرمایی (TGA) مشخص شد. در نهایت، به منظور اندازه‌گیری آزادسازی داروها از روش طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی0/5میلی‌گرم و درصد انتشار آن‌ها در مدت ۲ روز به‌ترتیب، ۲۵، ۲۸ و ۴۳ درصد به‌دست آمد. همچنین، بارگیری ارگوتامین و استامینوفن در HKUST-1 به ترتیب 1/07 و 0/98 میلی‌گرم و مقدار آزادسازی آن‌ها به ترتیب ۳۵  و ۴۳ درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Yang, Y.W.; Advanced Materials 29, 1606134-1606154,‏ 2017.
[2] Farha, O.K.; Chemistry of Materials 29, 1357-1361, 2017.
[3] Zou, R.; CrystEngComm 22, 1337-1353, 2010.  
[4] Zuo, J.L.; Inorganic chemistry 58, 3698-3706, 2019.
[5] Lillerud, K.P.; Chemistry of Materials 12, 6632-6640, 2010.
[6] Bon, V.; Nanoporous Materials for Gas Storage 137-172, 2019
[7] Sholl, D.S.; The Journal of Physical Chemistry C 12, 20396-20406, 2017.
[8] Li, L.; Journal of Nanoscience and Nanotechnology 16, 242-245, 2016.
[9] Liang, W.; Dalton Transactions 44, 1516-1519, 2015.
[10] D'Alessandro, D.M.; Dalton Transactions 44, 1516-1519, 2015
[11] Lin, K.S.; International Journal of Hydrogen Energy 37, 13865-13871, 2012.
[12] Loera-Serna, S.; Journal of Alloys and Compounds 540, 113-120, 2012.
[13] Lillerud, K.P.; Chemistry of Materials 22, 6632-6640, 2010.
[14] Zhang, Z.H.; RSC Advances 40, 30221-30224, 2014.
[15] Zhao, D.; CrystEngComm 17, 7124-7129, 2015.