تهیه، شناسایی و بهبود ویژگی گرمایی و مکانیکی پوشش‌های آکریلیکی با نانوذرات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده، فنی- مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار شیمی آلی، بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار شیمی آلی، گروه مهندسی معدن، موسسه آموزش عالی زرند، زرند، ایران

4 استاد مهندسی شیمی بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی- مهندسی و عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

بستر بسپاری در نانوچندسازه‌های هیبریدی آلی- معدنی موجب انعطافپذیری و سبکی وزن می‌شود و نانوذرات معدنی وظیفه استحکام گرمایی بالا و بهبود ویژگی مکانیکی را عهدهداراند. در این پژوهش، هم­بسپار متیل‌متاکریلات بوتیل‌آکریلات (BA-MMA) به روش بسپارش تعلیقه رایج، با درصد تبدیل 15/96 % تهیه شده است.برای ساخت نانوچندسازه، از نانوذرات نقره، تیتانیم دیاکسید، آهن اکسید (Fe3O4)، سیلیکا اصلاحنشده و نیز سیلیکا اصلاحشده با اصلاحکننده‌های 3-(تریمتوکسیسیلیل)پروپیل‌ متاکریلات (MPS) و   دی­­کلرومتیلوینیلسیلان (DMVS) استفاده شد. برپایه نتایج آزمون وزن‌سنجی گرمایی، نانوچندسازه حاصل از هم­بسپار BA-MMA حاوی 3/0 گرم سیلیکای اصلاحشده با 183/0 میلی‌لیتر اصلاحکننده‌ دیکلرومتیلوینیل­سیلان بالاترین مقدار پایداری گرمایی را نشان داد. مقاومت مکانیکی این نمونه نسبت به خراش نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که این پوشش با ضریب اصطکاک پایین با مقدار 724/0 و ضریب خراش پایین با مقدار N-1/2 267/، نسبت به خراش، مقاومت بالایی دارد. برای تأیید ساختارهای شیمیایی طیف­سنجی فروسرخ تبدیل فوریه بهکارگرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, identification and improvement of thermal and mechanical properties of acrylic coatings by nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Shokoufeh Bagheri 1
  • Maryam Kalantari 2
  • Somayeh Fozooni 3
  • Hasan Hashemipour Rafsanjani 4
1 M.Sc. student of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Prof. of Organic Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Science, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran.
3 Associate Prof. of Organic Chemistry, Department of Mining Engineering, Higher Education Complex of Zarand, Zarand, Kerman, Iran.
4 Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The polymer matrix in the organic-mineral hybrid nanocomposites is flexible and lightweight, and inorganic nanoparticles are responsible for high thermal stability and improved their mechanical properties. In this study, Methyl Methacrylate-Butyl Acrylate copolymer (BA-MMA) was synthesized by conventional emulsion polymerization with conversion percentage of 96.15%. In order to synthesize nanocomposite, nanoparticles of silver, titanium dioxide, iron oxide (Fe3O4), unmodified silica, and modified silica with 3-(tri-methoxysilyl) propyl methacrylate (MPS) and dichloromethyl vinylsilane (DMVS) modifiers were used. Based on the results of the thermal gravimetric analysis, nanocomposite prepared from BA-MMA copolymer-containing 0.3 g of modified silica with 0.183 milliliters of chloro-methyl vinyl-silane modifier showed the highest thermal stability. Mechanicl resistance of this sample in terms of the scratch was investigated by nano-scratch instrument and the results showed that, the coating with the lower friction coefficient 0.724 and lower scratch coefficient 0.267  has high scratch resistance. Chemical structure of synthesized compounds were confirmed by Fourier transform infrared spectroscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coatings
  • nanocomposite
  • Emulsion polymerization
  • thermal stability
  • Scratch resistance
[1] Romo-Uribe, A.; Arcos-Casarrubias, J.; Reyes-Mayer, A.; Guardian-Tapia, R.; European Polymer Journal 76, 170-87, 2016.
[2] Romo-Uribe, A.; Arcos-Casarrubias, J.A.; Hernandez-Vargas, M.L.; Reyes-Mayer, A.; Aguilar-Franco, M.; Bagdhachi, J.; Progress in Organic Coatings 97, 288-300, 2016.
[3] Ramos-Fernández, J.; Guillem, C.; Lopez-Buendía, A.; Paulis, M.; Asua, J.; Progress in Organic Coatings 72(3), 438-42, 2011.
[4] Sirapanichart, S.; Monvisade, P.; Siriphannon, P.; Nukeaw, J.; Iran Polym J. 20(10), 803-811, 2011.
[5] Liu, R.; Winnik, M.A.; Stefano, F.D.; Vanketessan, J.; Macromolecules 34, 7306-14, 2001.
[6] Liu, Y.; Schroeder, W.; Soleimani, M.; Lau, W.; Winnik, MA.; Macromolecules 43(15), 6438-49, 2010.
[7] Tomba, J.P.; Portinha, D.; Schroeder, W.F.; Winnik, M.A.; Lau, W.; Colloid Polym Sci. 287, 367-378, 2009.
[8] Pishvaei, M.; Journal of Color Science and Technology2, 159-169, 2008.
[9] Afghani, T.; Bagheri, R.; Nehzat, M.; Iranian Journal of Polymer Science and Technology19(4), 255-264, 2006.
[10] Sayer, C.; Lima, E.; Pinto, J.; Arzamendi, G.; Asua, J.; Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 38(2), 367-75, 2000.
[11] Seyed mohaghegh, M.; Nekomaneshe haghighi, M.; Iranian Journal of Polymer Science and Technology10(1), 21-27, 1997.
[12] Hong, S.; Soleimani, M.; Liu, Y.; Winnik, MA.; Polymer 51(14), 3006-13, 2010.
[13] Qi, D.M; Bao, Y.Z; Weng, Z.X; and Huang, Z.M.; Polymer 47, 4622-4629, 2006.
[14] Abbasian, M.; Razavi, L.; Jaymand, M.; Ghasemi Karaj-Abad, S.; Scientia Iranica 26(3), 1447-1456, 2019.
[15] Bee, S.L.; Abdullah, M.A.A.; Bee, S.T.; Sin, L.T.; Rahmat, A.R.; Progress in Polymer Science 85, 57-82, 2018.
[16] Dashtizadeh, A; Abdouss, M; Mahdavi, H; and Khorassani, M; Applied Surface Science 257, 2118-2125, 2011.
[17] Amerio, E; Fabbri, P; Malucelli, G; Messori, M; Sangermano, M; and Taurino, R; Progress in Organic Coatings  62, 129-133, 2008.
[18] Sangermano, M; Gaspari, E; Vescovo, L; Messori, M; Progress in Organic Coatings 72, 287-291, 2011.
[19] Bauer, F; Flyunt, R; Czihal, K; Buchmeiser, M. R; Langguth, H; Mehnert, R; macromolecular Materials and Engineering 291, 493-498, 2006.
[20] Sadeghi, H.; Master Thesis in Chemical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, 2012.
[21] Mohammadi, M.; Moradi, Sh.; Waziri, S.A.; Nozari, M.; Journal of Applied Research in Chemistry (JARC), 9(4), 51-62, 2015.
[22] Thakur, S.; & Arotiba, O.; Adsorption Science & Technology, 36(1-2), 458-477, 2018.
[23] Ali Beigi, S.; Master Thesis, Payame Noor University, Kerman, 2015.
[24] Motlagh, A.L; Bastani, S; Hashemi, M; Progress in Organic Coatings 77, 502-511, 2014.
[25] Mahdavian, A.R; Sehri, Y; Salehi-Mobarakeh, H; European polymer journal 44, 2482-2488, 2008.
[26] Yang, Y; Mahdavian, A.R; Daniels, E.S; Klein, A; El-Aasser, M.S; Journal of Applied Polymer Science 127, 3768-3777, 2013.
[27] Guin, D; and Manorama, S.V; Materials letters 62, 3139-3142, 2008.
[28] Loste, J.; Lopez-Cuesta, J. M.; Billon, L.; Garay, H.; & Save, M.; Progress in Polymer Science 89, 133-158, 2019.
[29] Javan Nikkhah, S; Hojati, H; and Moghbeli, M; Polymer-Plastics Technology and Engineering 53, 268-277, 2014.
[30] Shen, W; Sun, J; Liu, J; Mao, W; Nordstrom, J.D;  Ziemer, P.D; Journal of Coatings Technology and Research 1, 117-125, 2004.
[31] Wong, J.S; Sue, H.J; Zeng, K.Y; Li, R.K; Mai, Y.W; Acta Materialia 52, 431-443, 2004.
[32] Yazdimamaghani, M; Pourvala, T; Motamedi, E; Fathi, B; Vashaee, D; Tayebi, L; Materials 6, 3727-3741, 2013.
[33] Diaconu, G; Paulis, M; Leiza, J.R;  Polymer 49, 2444-2454, 2008.
[34] Mohamadpour, S; Pourabbas, B; Fabbri, P; Scientia Iranica. 18, 765-771, 2011.
[35] Hamidian, H; Tavakoli, T; Carbohydrate polymers 144, 140-148, 2016.
[36] Sayer, C; Lima, E.L; Pinto, J.C; Arzamendi, G; Asua, J.M; Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 38, 1100-1109, 2000.
[37] Zhang, W; Mu, L; Wang, Y; Lin, S; Pan, Q; Journal of Applied Polymer Science 131, 39991-7, 2014.
[38] Krupička, A;  Johansson, M; Hult, A; Progress in Organic Coatings 46, 32-48, 2003.
[39] Yahyaei, H;  Mohseni, M;  Tribology International 57, 147-155, 2013.
[40] Gauthier, C; Durier, A.L; Fond, C; Schirrer, R; Tribology International 39, 88-98, 2006.
[41] Sangermano, M; Messori, M, Macromolecular Materials and Engineering 295, 603-612, 2010.
[42] Gauthier, C; Schirrer, R; Journal of Materials Science 35, 2121-2130, 2000.
[43] Naimi‐Jamal, M; Kaupp, G; in Macromolecular symposia 274, 72-80, 2008.