پژوهش های کاربردی در شیمی (JACR) - نمایه نویسندگان