بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ایاره، ندا [1] کارشناس ارشد گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • ایازی، زهرا [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • ابری، عبدالرضا [1] استادیار، گروه شیمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • ابراهیمی، داود [1] کارشناس ارشد شیمی فیزیک، پژوهش نفت ایرانول، تهران، ایران
 • ابراهیمی، رجبعلی [1] استادیار شیمی فیزیک، دانشکده علوم، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • ابراهیمی، علی [1] استاد شیمی فیزیک، گروه شیمی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ابراهیمی، محمود [1] سازمان شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، ایران
 • ابراهیمی، مهنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ابوالقاسمی، حسین [1] دانشیار مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابوالقاسمی ملکشاه، محبوبه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • اتابکی، فریبرز [1] استادیار دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
 • اثنی عشری اصفهانی، منظربانو [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • اجمدی، امیرناصر [1] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران، تهران، ایران
 • احتشامی، علی اصغر [1] کارشناس شیمی کاربردی، گروه شیمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تهران، ایران
 • احتشامی، مهدی [1] شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پژوهش فناوری پتروشیمی
 • احسانی، علی [1] استادیار شیمی‌فیزیک، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم، ایران
 • احمدی، آتوسا [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احمدی، سید جواد [1] استادیار شیمی تجزیه، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران
 • احمدی، سید جواد [1] استاد شیمی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران
 • احمدی، سید حمید [1] دانشیار، پژوهشکده فناوری‌های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، سید حمید [1] دانشیار شیمی تجزیه، پژوهشکده فناوری‌های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، سید علی [1] استادیار شیمی آلی، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست‌ها و تهیه آلی، گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد کرمان، ایران
 • احمدی، شروین [1] استادیار پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، نگار [1] کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • احمر، حمید [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • اختیاری ینگجه، شهلا [1] کارشناسی ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • اخگر، محمدرضا [1] دانشیار شیمی آلی، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست‌ها و تهیه آلی، گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد کرمان، ایران
 • ادیب، بهروز [1] دانشکده شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال،تهران، ایران
 • ایراندوخت، اکبر [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه پژوهش مهندسی واکنش‌های کاتالیستی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • اردستانی جوادی، احسان [1] دکترای شیمی آلی، گروه شیمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تهران، ایران
 • ارشادی، مهشید [2] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه زنجان، ایران
 • ایروانی، عفت [1] استادیار شیمی معدنی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران
 • اروج زاده، نسرین [1] گروه صنایع معدنی و کاتالیستها، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • ارومیه اى، عبدالرسول [1] پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, تهران, ایران
 • ایزدیاری، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشکده فنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایزدیار آغمپونی، آزاده [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی ، آمل، ایران
 • ایزدمنش، یحیی [1] دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اسدی، زهرا [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • اسدپور، لیلا [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
 • اسعدی کردشولی، قاسم [1] مربی گروه فیزیک، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسفندیاری، مرتضی [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • اسکندری، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، پژوهش نفت ایرانول، تهران، ایران
 • اسکوئیان، قاسم [1] پژوهشگر دانشکده شیمی، مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • اسلامی، مونا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسلامپور، رضا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • اسلامی مقدم، محبوبه [1] استاد یار شیمی معدنی، مکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • اسماعیلی، اکبر [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • اسماعیلی، حسن [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • اسمعیل‌زاده، شیدا [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، داراب، فارس، ایران
 • اسمعیل زاده رستمی، مهشید [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، گروه شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسمعیل نژاد، شیما [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • اشتیاق حسینی، حسین [1] دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • اصغری، المیرا [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم [1] استادیار زمین شناسی- مهندسی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اصلانی، مهشید [1] دکترای شیمی معدنی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • افتخاری، علی‌اکبر [1] شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پژوهش فناوری پتروشیمی
 • افراشی، مهران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی،، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • افشاری، نازنین [1] کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • افشارپور، مریم [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی معدنی، پژوهشکده توسعه فرایندهای شیمیایی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • افضلی، ثریا [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر
 • افضلی، جمال الدین [1] کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد، پارک علم و فناوری، کردستان، ایران
 • اقبال زاده فر، حامد [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • اکبری، ایمان [1] دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اکبری، بابک [1] دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • اکبری، روح افزا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه پیام نور ،تهران ، ایران
 • اکبری، فاطمه [1] کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه پیام نور ،تهران، ایران
 • اکبرزاده، ابوالفتح [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • اکبرزاده، عظیم [1] استاد بخش پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
 • اکبرزاده خیاوی، عظیم [1] استاد گروه نانوبیوتکنولوژی، انسیتو پاستور ایران، تهران، ایران
 • الصاق، اکبر [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • الماسیان، آرش [1] دانشجوی دکترا، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران
 • الماسی فر، داریوش [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر
 • الماسی فر، داریوش [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
 • اله قلی قصری، محمدرضا [1] استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امام وردی، سیمین [1] کارشناسی مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
 • امام وردی، مهرداد [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • امانی، محمد علی [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 • امیری، علیرضا [1] دکترای شیمی آلی، پژوهشکده فناوری نانو ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
 • امیر آبادی فراهانی، مهدی [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی (بیومتریال)، آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران
 • امیرمقدم، هدی [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • امینی، راحله [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، تهران، ایران
 • انارکی فیروز، اعظم [1] دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی ، تهران، ایران
 • انصاری، نرگس [1] استادیار فیزیک، گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • انگاشته واحد، علی اصغر [1] کارشناس ارشد شیمی و فن آوری اسانس، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
 • ایو دران، جان [1] استاد مهندسی نساجی، آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی نساجی، دانشگاه هاوت آلزاس، مولوز، فرانسه

ب

 • بابایی، زهرا [1] کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • بابایی، سعید [1] دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده‌ی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • بیابانی، طیبه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • باختری، خسرو [1] واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باریکانی، مهدی [1] استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم، گروه پلی یورتان و پلیمرهای پیشرفته، تهران، ایران
 • باستانی، داریوش [1] استاد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باغشاهی، سعید [1] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، گروه مهندسی مواد، قزوین، ایران
 • باقری، حمیدرضا [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • باقری، مهسا [1] کارشناسی ارشد گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • باقری، نزهت [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باقری جاغرق، مجتبی [1] گروه مهندسی و فرایند لاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • بائی لاشکی، تهمینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • بختیاری دوست، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تهران، ایران
 • بداغی فرد، محمد علی [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
 • بدراقی، جلیل [1] استادیار، گروه پژوهشی فیزیک، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • بدیعی، علی [1] استاد شیمی معدنی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بدیعی، علیرضا [1] استاد شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بدلی، فاطمه [1] کارشناس ارشد شیمی فیزیک، گروه شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • برادران، زهرا [1] دانشجوی دکتری گروه صنایع معدنی و کاتالیست‌ها، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • بریجانیان، حسین [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی فناوری‌های گاز، پژوهشکده توسعه فناوری‌های فراورش و انتقال گاز پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • بردبار، مریم [1] استادیار شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، ایران
 • بردباری، مریم [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران
 • برزین، جلال [1] دانشیار مهندسی پلیمر، پژوهشکده مهندسی نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • برقعی، مهدی [1] استاد مهندسی محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • بزرگی، بابک [1] شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، تهران، ایران
 • بزرگ زاده، حمیدرضا [1] استادیار شیمی فیزیک، پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • بزرگ زاده، حمیدرضا [1] دانشیار شیمی، پژوهشکده نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • بزرگ زاده، حمیدرضا [1] دانشیار، شیمی‌فیزیک، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • بشارتی سیدانی، عباس [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • بیگ دلی، تانیا [1] دانشکده شیمی، دانشکده آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران و باشگاه پژوهشگران جوان
 • بلیانی، سحر [1] دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
 • بنیادی، سپیده [1] دانشجوی دکترای شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • بنی‌اسدی، محمد [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیو مواد، پردیس علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • بنائی، اقدس [1] استادیار، گروه پژوهشی فیزیک، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • بنائی، علیرضا [1] دانشگاه پیام نور، واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 • بهادر بیگی، روح ا.. [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • بهرامی، زهره [1] استادیار دانشکده نانوفناوری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • بهرامی، محمدجواد [1] استادیار شیمی‌فیزیک، گروه علوم، دانشگاه فرهنگیان کرمان، کرمان، ایران
 • بهرامیان، علیرضا [1] دانشیار دانشگاه صنعتی همدان، گروه مهندسی شیمی، همدان، ایران
 • بهرام نژاد، بهارک [1] دانشجوی دکتری، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست‌ها و تهیه آلی، گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد کرمان، ایران
 • بهروز، سمیه [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
 • بهمنی، منوچهر [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهمئی، منوچهر [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • بهمئی، منوچهر [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

پ

 • پارسافر، ناهید [1] استادیار پژوهشی، گروه پژوهشی فیزیک، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی (ACECR)، تهران، ایران
 • پارسافر، ناهید [1] مربی پژوهش، گروه پژوهشی فیزیک، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • پاسدار، هدی [1] دانشیار شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پاسدار، هدی [2] دانشیار شیمی معدنی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پاشائی، فاطمه [1] دکتری مهندسی پلیمر، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • پاکدامان، سعید [1] کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • پیری، سمیه [1] دکترای شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پیری، فریده [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، ساختمان شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پیرکرمی، اعظم [1] دانشجوی دکترای مهندسی رنگ، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
 • پروین زاده، مازیار [1] گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • پروین زاده گشتی، مازیار [1] استادیار مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران
 • پوراحمد، افشین [1] دانشیار شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
 • پورانفرد، عبدالرسول [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • پورحجت، فائقه [1] دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • پورخلیل، مهناز [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه توسعه فناوری نانو و کربن، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • پورخلیل، مهناز [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه توسعه فناوری نانو و کربن، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • پورصابری، طاهره [1] استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • پورصابری، طاهره [1] استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران
 • پورصابری، طاهره [1] اعضای هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
 • پورفیاض، فتح الله [1] دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پور مرتضوی، سید مهدی [1] دانشیار شیمی، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • پورمند، ساناز [1] دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

ت

 • تاج آبادی، مریم [1] استادیار مهندسی پزشکی- بیو مواد، مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
 • تارین، مجتبی [1] دانشجوی دکتری شیمی‌معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • تبار حیدر، کورش [1] دانشیار، پژوهشکده فناوری‌های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • تبار حیدر، کورش [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی تجزیه، پژوهشکده فناوری‌های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • تبارکی، رضا [1] دانشگاه ایلام
 • تجری، الهه [1] کارشناس ارشد شیمی‌فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • تحریری، مرجان [1] دانشجوی دکتری، شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
 • تحریری، مژگان [1] دکتری شیمی معدنی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • تحویلداری، کامبیز [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد شمال تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تحویلداری، کامبیز [2] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تحویلداری، کامبیز [1] دانشیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ترکیان، لیلا [1] استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ترکیان، لیلا [3] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ترکیان، لیلا [1] گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشیار شیمی معدنی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی و بهینه‌سازی در علوم و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • ترکستانی، سید کامران [1] اعضای هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
 • تقی پور، سهراب [1] مربی شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • تقدیمی پور، سیده نسترن [1] دانشکده شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • تقی گنجی، کریم مسعود [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • تقی گنجی، مسعود [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تقوی، پیمان [1] لیسانس، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • تقوایی، سعید [1] استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقوایی، سعید [1] استاد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقوایی، سعید [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تقوایی، سعید [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • تقوایی گنجعلی، سعید [2] استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقوایی گنجعلی، سعید [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقوایی گنجعلی، سعید [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی،‌ واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران، ایران
 • تقوایی گنجعلی، سعید [1] استاد شیمی آلی، گروه شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقوایی گنجه‌علی، سعید [1] استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقوی نیا، نیما [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • توانگر روستا، سعید [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • توفیق، عاطفه [1] کارشناس ارشد فیزیک، گروه پژوهش تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • توفیقی، جعفر [1] استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • توکلی، میترا [2] استادیار مهندسی صنایع پلیمر، گروه مهندسی شیمی و پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

ث

 • ثروتی، زهرا [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ج

 • جامه بزرگی، سعید [1] دانشیار شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان
 • جانی تبار درزی، سیمین [1] سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، تهران، ایران
 • جدیری، نعیمه [1] استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • جعفری، سعید [1] کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • جعفری جوزانی، خیرالله [1] پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • جعفرزاده، مجتبی [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جعفرقلی‌نژاد، علیرضا [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفرقلی‌نژاد، علیرضا [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفری نصر، محمدرضا [1] استاد مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • جعفری نصر، محمدرضا [1] دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفری نصر، محمدرضا [1] دانشیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفری نصر، محمد رضا [1] استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جعفری نصر، محمد رضا [1] شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پژوهش فناوری پتروشیمی
 • جلالی، مهدی [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
 • جلالی فراهانی، محمدرضا [1] مربی شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • جلالی فراهانی، محمد رضا [1] مربی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • جلیلی جهانی، ناصر [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران
 • جمال الدین، رضوان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی‌فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • جهانشاهی، محسن [1] استاد مهندسی شیمی- نانوبیوتکنولوژی، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
 • جهانگیری، سمیرا [1] گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • جهان لتیباری، احمد [1] دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
 • جوانی، زهرا [1] استادیار شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، ایران

چ

 • چاری زئی، وحیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • چقازردی، مصیب [1] گروه الکتروشیمی و مواد بازدارنده، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • چکین، فرشته [1] دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی ، آمل، ایران
 • چگنی، مهدیه [1] استادیار شیمی آلی،گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
 • چهاردولی، غلامعباس [1] دانشیار گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • چهکندی، بهزاد [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 • چهکندی، محمد [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

ح

 • حاجی آقا بابایی، لیلا [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاجی آقاجانی، زهرا [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
 • حاج علی گوگانی، جواد [1] کارشناس ارشد، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاجی فتحعلی، حسن [1] گروه شیمی، دانشکاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • حاجی قاسم شربت دار، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‌ایران
 • حاجی محمد جوادی، مرجان [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاضری، نور الله [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • حاضری، نور الله [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • حبیبی، محبوبه [1] دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • حجار، زینب [1] استادیار مهندسی شیمی، مرکز فناوری‌های نانو، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • حجامی، مریم [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • حجامی، مریم [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایران
 • حیدری، اعظم [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • حیدری، حنانه [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده شیمی‌فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • حیدری، رضا [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • حیدری، صابر [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • حیدری، علی [1] گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • حیدری، هادی [1] دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • حیدرپور، رامین [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • حیدری دزفولی، سارا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، ایران
 • حیدری کشل، سعید [1] استادیار گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران
 • حیدری نسب، امیر [1] دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حرزالله، عمر [1] دانشیار مهندسی نساجی، آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی نساجی، دانشگاه هاوت آلزاس، مولوز، فرانسه
 • حسیبی، الهام [1] دانشجوی دکتری شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسینی، زهرا [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، ساختمان شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دانشیار شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسینی، سید قربان [1] استادیار شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • حسینی، سید قربان [1] دانشیار شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • حسینی، سیدمحمدعلی [1] استاد شیمی‌فیزیک، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • حسینی، سید مرتضی [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسینی، سیده فاطمه [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حسینی، میر قاسم [1] استاد شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • حسینی، مریم [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • حسینی، مهدی [1] استادیار شیمی تجزیه،گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
 • حسینی، مهدی [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
 • حسینی، مهدی [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران
 • حسینی اسفندانی، سید کمیل [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
 • حسینیان، اکرم [1] استادیار شیمی معدنی، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسین پور، مرتضی [1] دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسن خانی، اسداله [1] دانشیار شیمی آلی، گروه پژوهشی مواد نو، پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران
 • حسن زاده، بهمن [1] دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • حسن زاده، مهدی [1] استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • حسین زاده، حسین [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • حسین زاده، سوده [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، ایران
 • حسن زاده افروزی، فرشته [1] دانشجوی دکتری، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • حسنی سعدی، مصطفی [1] استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران
 • حسنی سعدی، مصطفی [1] اعضای هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
 • حسینی صدر، موید [1] استاد شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • حسینی صدر، موید [1] استاد شیمی معدنی گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسینی علی آبادی، مریم [1] استادیار پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • حضرتی، حسین [1] استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • حضی زاده، بهزاد [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • حقیقی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • حقیقی، محمد [1] استاد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • حقیقی، محمد [1] استاد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • حقیقی، محمد [2] دانشیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • حقیقی، محمد [1] دانشیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • حقیقی اصل، علی [1] دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • حکمتی، امیرهوشنگ [1] استادیار مهندسی نساجی، گروه طراحی لباس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • حکمت ناظمی، علی [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • حکمت ناظمی، علی [1] دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • حمیدی، مریم [1] کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

خ

 • خاتمیان، معصومه [1] استاد شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • خادمی، زهرا [1] کارشناسی ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • خاکپور، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کاوش، محمودآباد، ایران
 • خالقی مقدم، ماهرو [1] دکتری شیمی آلی، پژوهشکده شیمی وپتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • خانی، زهرا [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایران
 • خانی، شیوا [1] کارشناسی ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • خانچی، علیرضا [1] استاد شیمی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران
 • خانمحمدی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان،
 • خانمحمدی خرمی، محمد رضا [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • خبری، وحید [1] دانشجوی دکتری شیمی کاربردی،‌ دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ‌تهران، ایران
 • خدادادی، بهار [1] استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران
 • خدادادی، بهار [1] استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران
 • خدادادی، زهرا [1] دکترای شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خدادادی، عباسعلی [1] استاد مهندسی شیمی، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خرازی ها، مهشید [1] گروه بیومتریال، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خردمند، مریم [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده علوم، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خرم نژاد، مجتبی [1] گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • خسروی، مرتضی [1] استاد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خسروی، مرتضی [1] استاد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خسروی، مرتضی [1] استاد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خسروی، مرتضی [1] استاد، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
 • خسروانی، سارا [2] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه زنجان، ایران
 • خسروی مارندگان، مسلمه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • خضری، خضراله [1] دانشجوی دکترای پلیمر، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خلج، علی [1] دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • خلخالی، مریم [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • خلفی، مهناز [1] استادیار آمار، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • خلیل‌زاده، محمدعلی [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • خلیل مقدم، شیوا [1] استادیار زیست شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری، ایران
 • خواجه‌زاده، عبدالرضا [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، داراب، فارس، ایران
 • خواجه کاظمی، رضوان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
 • خوشحال، عباس [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خوشرو رودبارکی، عیسی [1] دانشجوی دکترای مهندسی انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

د

 • دارابی، معصومه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دبیر آموزش و پرورش کمیجان، اراک، استان مرکزی، ایران
 • دامن افشان، میلاد [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دیده‌بان، خدیجه [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • درخشی، پیروز [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • درخشی، پیروز [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • درین، عفت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • درویش، مریم [1] دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • دقیقی اصلی، مریم [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دقیقی اصلی، مریم [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دقیقی اصلی، مریم [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دقیقی اصلی، مریم [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دقه، هبه [1] کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، گروه پلاستیک، پژوهشکده فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • دلریش، الهام [1] کارشناس ارشد شیمی، بخش نانو افتالمولوژی، بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران و دانشکده شیمی، واحد شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دین محمدپور، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی تجزیه، پژوهشکده فناوری‌های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • دهقان، سمیه [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • دهقان، نسیم [1] کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران
 • دهقانی، روح اله [1] استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • دهقانی، محمد [1] دکترا شیمی نساجی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • دهقانی اشکذری، محمود [1] استادیار زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اشکذر- یزد، ایران
 • دهقانی مبارکه، مصطفی [1] استادیار شیمی گروه پژوهش بهینه‌سازی انرژی، پژوهشکده توسعه و بهینه سازی فناوریهای انرژی
 • دهواری، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا، گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • دیوبند، بهارک [1] دکتری شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دوست محمدی، سیدمحمدمهدی [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • دولتشاهی، نادره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
 • دولو، مهران [1] دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دولو، مهران [1] دانشیار شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دولو، مهران [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران،ایران
 • دولو، مهران [1] دانشیار شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • دولو، مهران [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

ذ

 • ذکریا، سید امیرعباس [1] کارشناس ارشد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذکریا، سید امیر عباس [1] کارشناس ارشد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذکریا، سیده بهاره [1] کارشناس ارشد گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذوالقدر، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

ر

 • رادور، مهران [1] کارشناس ارشد دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
 • راه نورد‌کیسمی، زهرا [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • راوری، فاطمه [1] استادیار شیمی‌فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • ربانی، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • رجب زاده، قدیر [1] دانشیار شیمی آلی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • رجب زاده، قدیر [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • رحیمی، الهام [1] دانشجوی دکترا، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • رحیمی، مهدی [1] کارشناس ارشد شیمی فیزیک، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • رحیمی، مهناز [1] شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پژوهش فناوری پتروشیمی
 • رحمانی، فرهاد [1] استادیارگروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه کردستان
 • رحمانی، فرهاد [1] دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • رحمانی، ماشاالله [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • رحمانیان، رضا [1] دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، آزمایشگاه نانو فناوری و لایه نازک، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • رحمانیان، رضا [1] دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • رحمانی فر، محمد صفی [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • رحیمی زیناب، علیرضا [1] گروه الکتروشیمی و مواد بازدارنده، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رخشان، قیس [1] کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، گروه شیمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تهران، ایران
 • رزاقیان، فروزنده [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، گروه شیمی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رزمی، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رستگار، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • رستمی، آرزو [1] کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • رستمی، فرشید [1] کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران
 • رستمی زاده، محمد [1] استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • رستمی ورتونی، اکبر [1] استادیار شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، ایران
 • رسولی، فریبا [1] آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رسول‎زاده، مریم [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران و باشگاه پژوهشگران جوان
 • رسولی فرد، محمدحسین [1] دانشیار شیمی کاربردی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رسولی فرد، محمد حسین [1] استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رشیدی، حامد [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • رشیدی، علیمراد [1] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI)، ایران
 • رشیدی، علیمراد [1] استاد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات فناوری‌نانو و کربن، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رشیدی، علیمراد [1] پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رشیدی، علیمراد [2] دانشیار مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران
 • رشیدی، علیمراد [2] دانشیار مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رشیدی، علیمراد [1] دانشیار مهندسی شیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رشیدی، علیمراد [2] دانشیار مهندسی شیمی، گروه توسعه فناوری نانو و کربن، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رشیدی، علیمراد [1] 3- استاد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات نانو، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رشیدی رنجبر، زهره [1] استادیار شیمی معدنی، بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رشنو، آرش [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
 • رضایی، محمدرضا [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
 • رضاپور، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رضاپور، مرتضی [1] اعضای هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
 • رضایت، سید مهدی [1] استاد گروه نانو فناوری پزشکی، دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و استاد گروه فارماکولوژی- سم شناسی، دانشکده داروسازی، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رضایی راد، علیرضا [1] گروه الکتروشیمی و مواد بازدارنده، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رضازاده تلوکلائی، نسیم [1] کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد، گروه فیزیک، واحد علوم تحقیقات مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
 • رضایی کاردر، فائزه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده فیزیک - شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • رضایی وحیدیان، هادی [1] دکتری شیمی کاربردی، پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران
 • رضوی، سیده محبوبه [1] دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رضوی، نرجس السادات [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • رضوان نژاد، الهام [1] استادیار بیوتکنولوژی دامی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی ماهان، کرمان، ایران
 • رفیعی، فاطمه [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده فیزیک - شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • رفیعی، مرجان [1] استادیار گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رمضانی، علی [2] استاد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه زنجان، ایران
 • رمضانی، مجید [1] دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران
 • رمضانی، مجید [1] دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • رمضانی، نبی اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران
 • رنجبر، محمد [1] استاد مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • رنجبر، مریم [1] دانشیار شیمی معدنی پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • رنجبری، مهدی [1] کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
 • رنجینه خجسته، رویا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • رهبر شمس کار، کبری [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات نانو، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • رهبر کلیشمی، احمد [1] دانشیار مهندسی شیمی، فرآیندهای جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رهنمای لاکمه سری، کعبه [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • روزبهانی، احمد [1] مربی شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • روستاییان، عبدالحسین [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران
 • روستان، زهره [1] دانشجوی دکتری گروه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • روستائیان، عبدالحسین [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران
 • روشنی، مینا [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • رئوفی کیان، عباس [1] دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

ز

 • زادمرد، رضا [1] استادیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‌، تهران، ایران
 • زادمرد، رضا [1] دانشیار، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • زادمرد، رضا [2] دانشیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • زادمرد، رضا [1] دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • زادمرد، رضا [1] دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • زادمرد، رضا [1] دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ، تهران، ایران
 • زادمرد، رضا [1] دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، تهران، ایران
 • زادمرد، رضا [1] دانشیار، گروه شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • زارع، کریم [1] استاد شیمی‌فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زارعی، داریوش [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • زارعی، علیرضا [1] دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • زارعی، گلدسته [1] استادیار گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارعی دهنوی، مرضیه [1] دانشجوی دکترا، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زردان، رویا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • زرگوش، کیومرث [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • زرین قلم مقدم، عبدالصمد [1] استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • زرنگار، زهره [1] پسادکتری نانوفناوری (شیمی آلی)، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • زرنگار، زهره [1] دکتری شیمی آلی، پژوهشگر پسادکتری، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • زیلوئی، حمید [1] استادیار بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • زمانی، مهدی [1] استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • زمانی فریزهندی، احمدرضا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • زنده نام، اکبر [1] دانشیار فیزیک اتمی مولکولی، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • زهرایی، زهره [1] استادیار بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

س

 • سبزواری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سپاهی، دلارام [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سپیده دم، سید محمدجواد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
 • سجادی، سماحه [1] استادیار پژوهشکده پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • سخائی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری نانوشیمی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین‌دشت کرج، ایران
 • سید افقهی، سید سلمان [1] استادیار مرکز علم و فناوری مواد پیشرفته و نانوفناوری، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • سید حسینی، مریم [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران.
 • سدرپوشان، علیرضا [1] استادیار گروه صنایع آلی و دارویی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • سید سجادی، سیدابولفضل [1] دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سید سجادی، سید ابولفضل [1] استاد شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سید سجادی، سید ابولفضل [1] دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سراوانی، حمیده [1] دانشیار شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • سرحدی، جواد [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • سرخه، کبری [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, اهواز, ایران
 • سرشتی، حسن [1] دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سرگردان آرانی، محسن [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سعادتی، فریبا [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • سعیدی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، واحد شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سعیدی پور، الهام [1] کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • سعیدی فر، مریم [1] دانشکده تکنولوژی نانو و مواد پیشرفته، مرکز تحقیقات انرژی مواد، کرج
 • سیف محدثی، سید رضا [1] فوق لیسانس، مسئول طرح، واحد مهندسی واکنش‌های کاتالیستی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • سیف محدثی، سید رضا [1] مربی مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • سلطانی، رضوان [1] دانشجوی دکترا گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • سلطانی، صدیقه [1] گروه مهندسی و فرایند لاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • سلطانیان فرد، محمدجعفر [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس، ایران
 • سلطانی‌راد، محمد نوید [1] استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
 • سلطان علی، سعید [1] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • سلطانیه، محمد [1] استاد مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سلیمی، رضا [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه کوئیزلند، استرالیا
 • سلیمانی، حسام [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
 • سلیمانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران
 • سلیمانی، موسی [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
 • سلیمانی لشکانری، محمد [1] استادیار مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی پیل‌سوختی و مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران
 • سمسارزاده، محمد علی [1] استاد مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سمیعی فر، پوریا [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • سمنانی، داریوش [1] استاد مهندسی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی،، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سهرابی، بهشته [1] استادیار شیمی فیزیک، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سهرابی، بهشته [1] استادیار شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سهرابی، بهشته [1] دانشیار دانشکده شیمی، گروه شیمی فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سهرابی، بهشته [1] دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سهرابی، بهشته [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی ، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح، تهران، ایران
 • سهرابی، محمدرسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سهرابی، محمودرضا [1] استاد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • سهرابی، محمودرضا [1] استاد شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • سهیلی ارشدی، ناهید [1] کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • سهولی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

ش

 • شاکری، زهرا [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه شیمی، قائم شهر، ایران
 • شاکری، علیرضا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران
 • شاکری، محمد [1] کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شاهی، رباب [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شاه­ آبادی، ولی زارع [1] دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران
 • شاهقلیان، نرگس [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • شاه کرمی، فاطمه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شاه‌ولایتی، اشرف السادات [1] دانشیار شیمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی شهررری، ایران
 • شجاعی، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران
 • شجاعی، رضوان [1] کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران
 • شیخیان، لیلا [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی، کازرون، ایران
 • شیخ پور، علی [1] دکتری شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • شیخ حسینی، عنایت الله [1] استادیار شیمی آلی، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست‌ها و تهیه آلی، گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد کرمان، ایران
 • شیخ حسینی، عنایت اله [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
 • شیخ محسنی، محمد علی [1] استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شیخ ممو، حسن [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا [1] آزمایشگاه زیست‌مواد، آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا [1] استادیار، آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران
 • شیری، فرشته [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شیری، لطفی [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شیرزاد، معصومه [1] دکتری تخصصی شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • شریعتی، شهاب [1] دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم پایه، رشت، ایران
 • شریعتی نیا، زهرا [1] دانشیار شیمی معدنی، گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • شریف، امیر عبداله مهرداد [1] گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • شریف، مهری [1] کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • شریفی، عبدالکریم [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه پژوهشی محیط زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
 • شریفی، علی [1] پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • شریفی، علی [1] دانشیار شیمی آلی، پژوهشکده شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • شریفی، علی [1] دانشیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • شریفی تشنیزی، مرضیه [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران و مرکز نوآوری، پارک علم و فناوری یزد، یزد، ایران
 • شریفی راد، صدیقه [1] دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه زنجان، تهران، ایران
 • شریف زاده بائی، مازیار [1] دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران
 • شیروان، سید صدیف الله [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، ایران
 • ششمانی، شبنم [1] دانشیار گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ششمانی، شبنم [3] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران
 • ششمانی، شبنم [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران
 • ششمانی، شبنم [1] دانشیار شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، تهران، ایران
 • شفیعی، شیما [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شفیعی، عباس [1] دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • شفیعی، کوروش [1] استادیار مهندسی شیمی، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • شفیعی، محمد [1] کارشناس ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • شفیعی، مهین [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • شکیبانیا، رحمت الله [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • شکری، عارف [1] دکتری تخصصی شیمی کاربردی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک، ایران
 • شکرالهی، آرش [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران
 • شکرانی، رضا [1] دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • شکرریز، مرضیه [2] استادیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • شکوری، زهرا [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر، مربی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران
 • شکوری، زهرا [1] مربی مهندسی صنایع پلیمر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران
 • شکوه سلجوقی، امیر [1] دانشیار گروه شیمی‌معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شه بخش، یاسر [1] کارشناس ارشد شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • شهیدی زندی، مهدی [2] استادیار شیمی‌فیزیک، دانشکده علوم، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • شهدوستی، پروین [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • شوشی زاده، محمد رضا [1] دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی، گروه شیمی داروئی
 • شوشی زاده، محمد رضا [2] گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ص

 • صابری، حسین [1] دکترای شیمی تجزیه، پژوهشکده آبزی‌ پروری، شیلات بندرانزلی، گیلان، ایران
 • صابر تهرانی، ماندانا [1] استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • صابر تهرانی، ماندانا [1] استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صابری مقدم، علی [1] دانشیار دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • صیاحی، هانی [1] استادیار شیمی فیزیک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • صادقی، محمد [1] دانشیار شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، ایران
 • صادق حسنی، صدیقه [1] کارشناس ارشد و مربی شیمی تجزیه، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • صادق زاده اهری، جعفر [1] استادیار، مهندسی شیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • صادقی قاری، هدایت اله [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر، مربی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران
 • صادقی قاری، هدایت اله [1] مربی مهندسی صنایع پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران
 • صارمی، المیرا [1] دانشجوی کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صالحی، پروین [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • صالحی، سمیع [1] پژوهشگر پسادکتری شیمی‌معدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • صالحی، مریم [1] دانشکده نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • صالحی، مژگان [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • صالحی ابر، پروین [1] کارشناس ارشد شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • صالحی راد، فتح الله [1] استادیار شیمی فیزیک، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • صباغ نصب، الهه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
 • صبور، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
 • صداقت، سجاد [1] استاد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی کاربردی، شهر قدس، ایران
 • صداقت، سجاد [1] دانشیار شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، ملارد، ایران
 • صداقت، سهیلا [1] استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صدیقی، سپهر [2] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • صدیقی، سپهر [1] دکتری، مسئول پروژه، واحد مهندسی واکنش‌های کاتالیستی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • صدیقی، سپهر [1] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • صفری، جواد [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • صفری، جواد [1] استاد تمام بخش شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • صلاحی، اسماعیل [1] استاد سرامیک، گروه سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین‌دشت کرج، ایران
 • صمدی، سهیلا [1] دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صمدی، سوسن [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صمدی، سوسن [1] استادیار گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صمدانی لنگرودی، نرگس [1] استادیار شیمی‌فیزیک، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • صمدی زاده، مرجانه [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • صمدی زاده، نسرین [1] گروه بیو تکنولوژی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • صولتی هشجین، مهران [1] آزمایشگاه نانوبیومتریال، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

ط

 • طالب، عطیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • طالبی، زهرا [1] استادیار مهندسی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • طالبی، ساناز [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • طاهری، ابوذر [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
 • طاهری، مونا [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور ،تهران ، ایران
 • طاهری، مونا [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور تهران‌شمال، تهران، ایران
 • طاهریان، زهرا [1] گرایش سرامیک، دانشکده‌ی مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • طاهریان، زهرا [1] کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد و سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • طاهرزاده لاری، طاهره [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری, تهران, ایران
 • طاووسی، فریبا [1] کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز قم، ایران
 • طیبی، شکوفه [1] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوری‌های پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • طباطبایی، معصومه [1] استاد شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • طباطبائیان، خلیل [1] استاد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
 • طرلانی، علی اکبر [1] پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، تهران، ایران
 • طرلانی، علی اکبر [1] دانشیار، تهران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • طرلانی، علی اکبر [1] دانشیار شیمی معدنی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران
 • طلایی، نوشین [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • طلایی، نوشین [1] دکترای شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ایران
 • طهماسبی، بهمن [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • طورانی، سمیه [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

ظ

ع

 • عابدی، آنیتا [1] دانشیار دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عابدی، آنیتا [1] دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عابدی، آنیتا [1] دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • عابدی، بیتا [1] دانشجوی دکتری شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک
 • عابدی راد، بیتا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران
 • عابدینی، رضا [1] استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • عابدینی‌خرمی، سعید [1] دانشیار شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عابدین درکوش، فرید [1] دانشیار شیمی دارویی، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • عالم، معصومه [1] دانشجوی دکتری، گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
 • عامل، نصیر [1] استادیار زمین شناسی- پترولوژی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عبایی، محمد سعید [1] استاد شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • عباسی­ تبار، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
 • عباسزاده گملی، پوریا [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، پژوهشکده علوم و فناوری های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‌، تهران، ایران
 • عبائی، محمدسعید [1] استاد شیمی آلی، آزمایشگاه شیمی آلی کاربردی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • عبائی، محمد سعید [1] پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • عبائی، محمد سعید [1] دانشیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‪های پیشرفته، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • عبدالحسینی، صالح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
 • عبدالملکی، امیر [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • عبدالملکی، عباس [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • عبدالملکی، عزیزه [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران
 • عبدالهی، محمد [1] دانشجوی دکترای گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیک‌بخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • عبدالهی فر، مظفر [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • عبدالهی‌فر، مظفر [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • عبدی سرتنگ، عمران [1] دانشگاه ایلام
 • عبدوس، مجید [1] استاد شیمی آلی، گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • عبدوس، مجید [1] استاد شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • عبدوست، مجید [1] استاد شیمی آلی، گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • عجمین، حسین [2] دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • عرب فشاپویه، مرضیه [2] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران
 • عرب فشاپویه، مرضیه [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، تهران، ایران
 • عزت زاده، الهام [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • عزیزی، اصغر [1] دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • عزیزی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، دانشکده‌ی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • عیسی زاده، سحر [1] دانشگاه آزاد
 • عصاره، هادی [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • عطار، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عطار، حسین [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عطار، محمد [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • علیا، محمدابراهیم [1] استادیار گروه رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
 • علیا، محمدابراهیم [1] استادیار مهندسی شیمی فرایند، گروه رنگ و محیط‌زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
 • علیا، محمدابراهیم [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران
 • علیا، محمدابراهیم [1] دانشیار مهندسی شیمی، گروه پژوهشی محیط زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
 • علی اکبری ممقانی، وحید [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علائی، مهشاد [1] استادیار شیمی معدنی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • علائی، مهشاد [1] استادیار شیمی معدنی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI)، ایران
 • علائی، مهشاد [2] استادیار شیمی معدنی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران
 • علی تهرانی، رامین محمد [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • علیزاده، پروین [1] دانشیار مهندسی مواد، گروه مواد و سرامیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • علیزاده، رضا [1] استادیار گروه محیط زیست، مرکز علوم و فناوری پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی، کرمان، ایران
 • علیزاده، رضا [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران
 • علیمحمدی، الهام [1] کارشناس ارشد شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • علی‌محمدی، سمیه [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • علمدار میلانی، سعید [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران
 • علمدار میلانی، سعید [1] دانشیار مهندسی شیمی ، پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران
 • علی مردان، زهرا [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، ایران
 • علمی زاده، حمیده [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • علوی، ابوالحسن [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علوی‌قره‌باغ، عبدالرضا [1] مربی، دانشجوی دکترای برق، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • علوی نیکجه، میرمحمد [2] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • علوی نیکجه، میر محمد [1] گروه شیمی، دانشکاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • علوی نیکجه، میر محمد [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • عمرانی، اسماعیل [2] دانشجوی دکترای شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عمرانی، اسماعیل [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام حسین(ع)
 • عنایتی، مهناز [1] کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد و سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • عنایتی جزی، مهناز [1] گرایش سرامیک، دانشکده‌ی مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • عنایتی نوک، مجتبی [1] دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

غ

 • غریبه، سودابه [2] دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروز کوه
 • غضنفری، دادخدا [1] استادیار شیمی آلی، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست‌ها و تهیه آلی، گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد کرمان، ایران
 • غلامی، زهره [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • غلامحسینی، مارال [1] دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • غلامحسینی، مارال [1] دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامحسین‌زاده، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای شیمی‌فیزیک، دانشکده علوم، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

ف

 • فاضلی، سارا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • فاضلی، سیدمرتضی [1] دانشجوی دکتری شیمی‌فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • فاطمی نسب، فخرالسادات [1] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران، تهران، ایران
 • فتاحی، فرنوش [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • فتاح‌پور، مریم [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • فتحی، شهلا [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی ، آمل، ایران
 • فتح الهی، احسان [1] دانشگاه گلستان
 • فتح الهی، منوچهر [1] استادیار شیمی فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • فتحی نژاد جیرندهی، حسن [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران
 • فریادرس، مجتبی [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • فرامرزی، محمد علی [1] گروه بیو تکنولوژی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • فراهانی، نسرین [1] دانشکده شیمی، دانشکده آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • فربودی، مریم [1] استادیار گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • فربودی، مریم [1] دانشگاه آزاد
 • فرجی، منیره [1] استادیار شیمی‌فیزیک، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرج اله، ریحانه [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • فرجمند، بهمن [1] استادیار شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • فرج وند، محمد [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • فرخ پور، حسین [1] دانشیار، شیمی‌فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فریدن، اشکان [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه ،گروه شیمی، واحدیادگارامام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فردوسی، قدسیه السادات [1] دانشجوی دکترای شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • فریدونی، لیلا [1] دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد شمال تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرشچی تبریزی، فرشاد [1] دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فرهبد، فرشاد [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ فارس، ایران
 • فرهمند نژاد، محمد امین [1] گروه نانو تکنولوژی، پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران
 • فروتن کودهی، معصومه [1] دکتری شیمی، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • فیروز، کوروش [1] دانشجوی دکتری شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرومدی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات طراحی و توسعه دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • فیضی، فریبا [1] دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • فضایلی، رضا [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فضلی، رکسانا [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فضلی‌پور، ایمان [1] کارشناس ارشد شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فعال همدانی، نغمه [1] استادیار شیمی معدنی، دانشکده ولیعصر (عج)، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران
 • فقیهی ثانی، محمد علی [1] دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • فکری، نسرین [1] کارشناس ارشد مهندسی مواد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • فکور یزدان آباد، مهین [1] دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلاح، جابر [1] کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فلاح، مژگان [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • فلاح شجاعی، عبدالله [1] استاد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران

ق

 • قایدی، عبدالمحمد [1] دانشیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران
 • قادرمزی، محمد [1] دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • قاسمی، انسیه [1] استادیار شیمی تجزیه، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قاسمی، بانو [1] کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • قاسمی، بهروز [1] استادیار مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • قاسمی، محمدرضا [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قاسمی، محمدرضا [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 • قاسمی، محمد رضا [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • قاسمی، محمد رضا [1] دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • قاسمی، مهدی [1] کارشناس ارشد خوردگی، شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، تهران، ایران
 • قاسم زاده، حسین [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • قاسم زاده محمدی، حسین [1] استادیار شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • قاضی طباطبایی، زهره [1] دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، مربی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قانی، کمال [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران
 • قانع کیاکلایه، حسن [1] دانشگاه صنعتی شریف، مرکز آب و انرژی، تهران، ایران
 • قائدی، عبدالمحمد [1] گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، سمنان، ایران
 • قائمی، احد [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه طراحی فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • قدس الهی، طیبه [1] استادیار نانوتکنولوژی، پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران، ایران و شرکت نانو مبنا ایرانیان، تهران، ایران
 • قربانی، حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
 • قربانی، محمدحسین [1] استادیار شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قربانی چقامارانی، آرش [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایران
 • قربانی چقامارانی، آرش [2] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • قربانلو، معصومه [1] دانشیار شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • قربانی نایینی، فرشته [1] دکتری شیمی فیزیک، پژوهش نفت ایرانول، تهران، ایران
 • قریشی، الهام سادات [1] کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • قریشی، سید محمد [1] استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قریشی، سید مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه امام رضا، مشهد، ایران
 • قریشی، میرحمیدرضا [1] پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • قریشی، میرحمیدرضا [1] گروه مهندسی و فرایند لاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • قره خانی، الهه [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران و گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران
 • قزلو، امیر [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • قلعه اسدی، محمد [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • قلم‌باز، محمد [1] استادیار مهندسی مکانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
 • قلیوند، خدایار [1] استاد شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قمری، المیرا [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • قمری، شهرام [1] دانشگاه ایلام
 • قنبری، بهرام [1] دانشیار شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • قنبری، خدیجه [1] استادیار دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده فیزیک و شیمی، گروه شیمی،تهران، ایران
 • قنبری پاکدهی، شهرام [1] دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده‌ی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • قنبری پاکدهی، شهرام [1] دانشیار مهندسی شیمی، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • قنبرنژاد، سولماز [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی مواد، تهران، ایران
 • قنوعی، نیما [1] پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • قنوعی، نیما [1] دانشجوی دکترای شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • قهرمانی نژاد، محبوبه [1] دکترای تخصصی شیمی آلی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
 • قورچیان، آرش [1] دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ک

 • کارآموزیان، محمد [1] دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • کارخانه، آیناز [1] کارشناس ارشد گروه شیمی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کیارستمی، وحید [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کیارستمی، وحید [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کیارستمی، وحید [1] دانشکده شیمی، دانشکده آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • کیارستمی، وحید [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • کارگرراضی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • کارگر راضی، مریم [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کارگشا، کاظم [1] استاد شیمی تجزیه، پژوهشکده فناوری‌های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • کازرونی، حنیف [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
 • کیاست، علیرضا [1] استاد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • کیاست، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, اهواز, ایران
 • کاسه‌گری، حسین [1] دکتری شیمی،‌ مدیریت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت شرکت پاکسان، تهران، ایران
 • کاظمی، الهام [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس، ایران
 • کاظمی، عباس [1] استادیار شیمی پلیمر، پژوهشکده علوم و فناوری پلیمر، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • کاظمی، مسعود [1] استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
 • کاظمی، مسعود [1] گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم, قم, ایران
 • کاظمی زاده، زهرا [1] استادیار پژوهشی گروه پژوهشی فیزیک، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی (ACECR)، تهران
 • کاظمینی، سیده یاسمین [1] کارشناسی ارشد فیتوشیمی، گروه شیمی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران
 • کاظم نژادی، میلاد [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز
 • کامیابی، محمد علی [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه زنجان، تهران، ایران
 • کیانی، مونا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • کیانپور، وحید [1] پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران
 • کیان مهر، ابراهیم [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • کیان مهر، ابراهیم [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کائدی، فائزه [1] دانشجوی کارشناس ارشد تکنولوژی و علوم پلیمر، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، داراب، فارس، ایران
 • کبیر، فائزه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
 • کبیری فرد، حسن [1] استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کتباب، علی اصغر [1] استاد گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • کتباب، علی اصغر [2] استاد مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • کیخوایی، مسعود [1] استاد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کیخوائی، مسعود [1] استاد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکدة علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کیخوائی، مسعود [1] استاد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کیخوائی، مسعود [1] دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کرابی، محمد [1] استاد رشته مهندسی پلیمر، پژوهشکده فرایند، گروه لاستیک، پژوهشگاه بسپار و پتروشیمی ایران، تهران
 • کردجزی، رحمان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • کرمی، اصغر [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تهران، ایران
 • کرمی، انسیه [1] فارغ التحصیل مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی همدان، گروه مهندسی شیمی، همدان، ایران
 • کریمی، اعظم [1] دانشجوی دکتری دانشکده شیمی، گروه شیمی فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • کریمی، پویا [1] استادیار شیمی فیزیک، گروه شیمی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کریمی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
 • کریمی، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریمی آشتیانی، حسین [1] کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی، گروه ارزیابی‌های تخصصی و استاندارد نفت خام، پژوهشکده پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران و گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • کریمی جابری، زاهد [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس، ایران
 • کریمی زند، الهام [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران
 • کشاورز، محمد حسین [1] استاد شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
 • کشاورزی، محمدرحیم [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • کشوردوست، مینا [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، ساختمان شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • کلیایی، ندا [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • کلاته، خدیجه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری, تهران, ایران
 • کلیدی، پرویز [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینوم ایران، خراسان شمالی، جاجرم، ایران
 • کمالی، آرزو [1] کارشناس ارشد نانوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • کمالی، مهدی [1] استادیار بیوتکنولوژی مولکولی- مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
 • کمانداری، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • کوثری، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کوزه گر کالجی، بهزاد [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • کوهستانی، حسن [1] استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

گ

 • گرجی، بنفشه [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گرجی، بنفشه [1] استادیار، گروه شیمی کاربردی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گرجی، بنفشه [1] استادیار، گروه شیمی کاربردی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گرگانی، مهتاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • گلبابازاده، تیرزاد [1] استادیار زمین شناسی- رسوب شناسی، واحد تالش، دانشگاه پیام نور، گیلان، ایران
 • گلستانی، قاسم [1] کارشناس‌ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • گلشنی، زهرا [1] کارشناس ارشد شیمی‌فیزیک، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • گنجعلی، محمدرضا [1] استاد شیمی تجزیه، مرکز عالی الکتروشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گودرزی، وهاب‌الدین [1] استادیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

ل

 • لاریجانی، کامبیز [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران
 • لبیکی، غزل [1] دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • لشکری، مجتبی [2] استادیار شیمی آلی، دانشکده علوم، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
 • لشکری مقدم، نسیم [1] مرکز تحقیقات نمک واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
 • لشنی زادگان، مریم [1] دانشیار شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • لطفی، احد [1] دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • لطفی، روشنک [2] دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

م

 • مافی، مرتضی [1] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده مهندسی نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • مافی، مرتضی [1] تهران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشکده مهندسی نفت
 • ماندگارزاد، سکینه [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی، گروه شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • مباشرپور، ایمان [1] استادیار سرامیک، گروه سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین‌دشت کرج، ایران
 • متحدین، پویا [1] دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان. ایران
 • مجتهدی، امیر [1] کارشناسی ارشد، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • مجتهدی، محمدمجید [1] استاد شیمی آلی، آزمایشگاه شیمی آلی کاربردی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • مجتهدی، محمد مجید [1] دانشیار شیمی شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، تهران، ایران
 • مجیدیان، نصراله [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مجیدیان، نصراله [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • محبی، روح اله [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
 • محجوب، علیرضا [1] استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی، تهران، ایران
 • محجوب، علیرضا [1] استاد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • محجوب، علیرضا [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران
 • محرابیان، ماه نوش [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز
 • محیسنی، نجات [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز
 • محمدی، زهرا [1] آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محمدی، زهرا [1] استادیار، آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران
 • محمدی، محمد [1] دانشگاه گلستان
 • محمدی، مهیا [1] کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمدیان، سمیه [1] استادیار رشته مهندسی پلیمر، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • محمدیان، سمیه [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
 • محمدیان، سمیه [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور تهران‌شمال، تهران، ایران
 • محمدپور، فرزانه [1] دانشجوی دکتری شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • محمدحسینی، مجید [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • محمدزاده، هانیه [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمدی زیارانی، قدسی [1] استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • محمد شفیعی، محمدرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده علوم، اصفهان، ایران
 • محمد علی تهرانی، رامین [2] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمدنژاد، معصومه [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • محمودی، محبوبه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده مهندسی پزشکی، یزد، ایران
 • محمودی، مهرداد [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام حسین(ع)
 • محمودی، مهرداد [1] گروه شیمی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 • محمودیان، مصطفی [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگر کارخانه آلومینیوم جاجرم، خراسان شمالی، جاجرم، ایران
 • محمودپور، مهدی [1] دانشگاه پیام نور، واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 • محمودی هاشمی، محمد [1] استاد شیمی آلی، دانشکده علوم، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمودی هاشمی، محمد [1] استاد شیمی آلی، گروه شیمی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مختارانی، بابک [1] دانشیار مهندسی شیمی، پژوهشکده مهندسی نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • مختاریه، امیرعباس [1] استادیار زیست شناسی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • مخلصی، محمد [1] دکترای گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • مراحل، فرزانه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه
 • مرادی، رضا [1] دکترای شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران
 • مرادی، شهرام [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرادی دهقی، شهرام [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرادی دهقی، شهرام [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرادی ‌دهقی، شهرام [1] دانشیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرادزادگان، آرش [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • مرادی نسب، شیدا [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • میران بیگی، علی اکبر [1] استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران
 • میران بیگی، علی اکبر [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه ارزیابی‌های تخصصی و استاندارد نفت خام، پژوهشکده پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • میران بیگی، علی اکبر [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه ارزیابی نفت خام، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • میران زاده، محمد باقر [1] استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • مرتضویان، اسما [1] تهران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشکده مهندسی نفت
 • مرتضوی نیک، سعید [1] دانشجوی دکتری شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرتضوی هشتجین، مهدیه [1] کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، پژوهشکده مهندسی نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • مرتهب، حمیدرضا [1] تهران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشکده مهندسی نفت
 • مرتهب، حمید رضا [1] دانشیار مهندسی پلیمر، پژوهشکده مهندسی نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • میرزا، بهروز [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده علوم، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
 • میرزا، بهروز [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • میرزایی، اکبر [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • میرزایی، مجتبی [1] استادیار شیمی آلی، پژوهشکده شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • میرزایی، مسعود [2] دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • میرزاآقایان، مریم [1] استاد شیمی آلی، پژوهشکده فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • میرزاآقایان، مریم [1] دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • میرزاده، حمید [1] استاد مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • میرزازاده، هدی [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • میرغفاری، نورالله [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • میرمقدم، مجید [1] دانشجوی دکترا شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • مرندی، قاسم [1] استادیار دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مرندی، مازیار [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • میر نظامی، سید یدالله [1] دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • میزانی، فرهنگ [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مستوفی، آذر [1] دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی، گروه شیمی داروئی
 • مسعودی، سولماز [1] کارشناسی ارشد فیتوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • مسعودیان طرقی، سید کمال [1] کارشناس مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • مسکین فام، معصومه [1] استادیار شیمی معدنی، دانشکده شیمی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • مسکین فام، معصومه [1] استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • مشمول مقدم، سید مجتبی [1] دانشجوی دکتری شیمی‌معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مصیبی، امیر [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران
 • مصدق، الهه [1] دانشیار شیمی آلی، گروه پژوهشی مواد نو، پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران
 • مطیعی، فرشته [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • مطیعی، فرشته [3] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مطیعی، فرشته [1] استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مطیعی، فرشته [1] دانشکده شیمی، دانشکده آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • مطیعی، فرشته [2] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مطیعی، فرشته [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • مطلبی، مهدی [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مطهریان، علی [1] دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • مطهریان، علی [1] دکترای شیمی تجزیه مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • مظاهری، اشرف [1] مربی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • مظفری، سید احمد [1] استادیار شیمی تجزیه، آزمایشگاه نانو فناوری و لایه نازک، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • مظفری، شیما [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی،‌ واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران، ایران
 • مظلومی نیا، مهرداد [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • مظلومی نیا، مهرداد [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • معتکف کاظمی، نگار [1] استادیار نانو شیمی، گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • معتمد سبزوار، عارفه [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
 • معروفخانی، مهشید [1] استادیار گروه مهندسی مواد و شیمی، دانشکده صنایع و مکانیک، مرکزآموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا، قزوین، ایران دکتری مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • معصومی، مجید [1] مربی مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوری‌های پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • معصومی، میر اسماعیل [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • معصومی، میراسمعیل [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‌ایران
 • معصومی، میر اسمعیل [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • معصومیان، احسان [1] دانشکده ی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • معلمی، مریم [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی ، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح، تهران، ایران
 • معلمی، مریم [1] کارشناس ارشد شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • معماری، پگاه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز
 • مغانلو، محمد [1] دانشجوی دکتری شیمی آلی، دانشکده علوم، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
 • مقدم برنا، میثم [1] کارشناس ارشد گروه شیمی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مقیمی، ابوالقاسم [2] استاد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • مقیمی، ابوالقاسم [1] دانشکده شیمی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران
 • مقیمی، ابوالقاسم [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام حسین(ع)
 • مقیمی، ابوالقاسم [1] گروه شیمی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 • مکوندی، پویان [1] دانشجوی کارشناس ارشد شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ملاحسینی، افسانه [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • میلانی حسینی، سید محمد رضا [1] دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • ملائکه نیکویی، بیژن [1] دانشیار علوم دارویی، مرکز تحقیقات نانوفناوری و گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ملکی، علی [1] دانشیار شیمی آلی، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • ملکی، مهین [1] استاد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • ملک زاده، مرسده [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ملک‌زاده، مرسده [1] استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ممهد هروی، مجید [1] استاد شیمی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • منافی، پدرام [1] دانشجوی دکترای مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ماهشهر، ایران
 • منافی، پدرام [1] دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ماهشهر، ایران
 • منافی، زهرا [1] کارشناس ارشد، واحد تحقیقات هیدرومتالورژی، امور پژوهش و توسعه، مجتمع مس سرچشمه، کرمان، ایران
 • منافی، زهرا [1] واحد تحقیقات هیدرومتالورژی امور تحقیق و توسعه مس سرچشمه
 • منافی، محمدرضا [2] استادیار تکنولوژی پلیمر، دانشکده علوم پایه، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مینائی، شهاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات رآکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران
 • منصف خوش‌حساب، زهرا [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران
 • منصوری، کاظم [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
 • منصوری ترشیزی، حسن [1] استادشیمی معدنی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • منفردزاده، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا، گروه شیمی دریا، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران
 • مینوفر، غزل [1] کارشناس ارشد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم، گروه پلی یورتان و پلیمرهای پیشرفته، تهران، ایران
 • مهان پور، کاظم [1] استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • مهدی پور عطایی، شهرام [1] پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • مهدی زاده، ربابه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهدی زاده، سیده سحر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشدفیتوشیمی، گروه شیمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • مهدی‌زاده، علی [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران، تهران، ایران
 • مهدوی، بهنام [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهدوی، حسین [2] دانشیار پلیمر، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهدوی، حسین [1] دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
 • مهدوی، محمد [1] استادیار، شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
 • مهدوی روچی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • مهرانی، خیراله [1] استادیار شیمی معدنی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مهرپویا، مهدی [1] استادیار گروه انرژی‌های تجدید پذیر و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهرپویا، مهدی [1] دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهرپور، امید [1] دانشیار مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • مهرکی، احسان [1] کارشناس ارشد شیمی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • مهکام، مهرداد [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • موسوی، زهرا [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • موسوی، سید مجتبی [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • موسوی، سیده سمیه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • موسوی، سید وحید [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • موسوی، سید وحید [1] کارشناس ارشد شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • موسوی خوشدل، سید مرتضی [1] استادیار شیمی فیزیک، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • موسوی فرد، الهام سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • مولا، داریوش [1] استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی،‌ دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ن

 • نادری، قاسم [1] گروه مهندسی و فرایند لاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • نادری قزوینی، طاهر [1] استادیار شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایرا
 • نیازی، علی [1] استاد شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک
 • ناصری، علی [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه ازدیاد برداشت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • ناصری، کبری [1] استادیار مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • ناظری، مریم [1] کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • ناقل دانایی، سپیده [1] کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نباتی احمدی، مروارید [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه شیمی، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران
 • نبات علی، شیدا [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نجاتی یزدی نژاد، مسعود [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نجاری، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا، گروه شیمی دریا، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران
 • نجارزاده، زهرا [1] دانشجوی کارشناس ارشد شیمی کاربردی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • نجارزاده، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نجفی، سعید [1] کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • نجفی، مصطفی [1] دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • نخجیری، مریم [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • نخستین پناهی، پروانه [1] استادیار شیمی کاربردی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نشاطی افخم، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصراصفهانی، اعظم [1] دانشجوی دکترا مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • نصیری زاده، نوید [1] دانشیار دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • نظامی‌فر، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران
 • نظرزاده زارع، احسان [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه
 • نعمتی، علی [1] دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • نعمتی، علی [1] دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • نعمتی، علی [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران، ایران
 • نعمت اللهی، پریسا [1] دانشکده‌ی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • نقاشی، آزیتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دارویی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیک آذر، منوچهر [1] استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • نیکفرجام، ناصر [1] استادیار شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
 • نیکنام شاهرک، مهدی [1] استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
 • نکویی، مهدی [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • نیکوفر، کبری [1] استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • نوابی، موسی [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نودهی، رضا [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی، فرایندهای جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • نوذری، مریم [1] دکترای شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوری، محمد [1] آزمایشگاه زیست‌مواد، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوربخش، سید محمد صادق [1] استادیار مهندسی پزشکی- بیو مواد، پردیس علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نوری قورتولمش، سمیه [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران
 • نوروزی، بنفشه [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران
 • نوروزی، بنفشه [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه شیمی، قائم شهر، ایران
 • نوروزی پسیان، نادر [1] دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نوروزی فر، میثم [1] استاد شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

و

 • واشقانی فراهانی، بهمن [1] دانشیار شیمی‌فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • واشقانی فراهانی، بهمن [1] دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • وحید، امیر [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه ارزیابی‌های تخصصی و استاندارد نفت خام، پژوهشکده پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • وحدتی خاکی، جلیل [1] استاد مهندسی مواد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • ورامش، اکبر [1] کارشناس ارشد (مربی) شیمی آلی، پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر، پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI)، ایران
 • ورزی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • وزیری، سید علی [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وزیری، سید علی [1] استادیار مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وشایی، داریوش [1] دانشیار دانشگاه کارولینای شمالی، دانشکده مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، کارولینای شمالی، آمریکا
 • وصالی، اسماعیل [1] استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • وفایی، مائده [1] دانشجوی دکترای مهندسی رنگ، گروه پژوهشی محیط زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
 • وفائی، اعظم [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران
 • وفائی، لیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروز کوه
 • وفائی، لیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فیروز کوه
 • وفائی جهان، مجید [1] استادیار مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • وکیلی، حسین [1] کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • وکیلی، فروزان [1] کارشناس ارشد محیط زیست، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • وکیلی، مریم [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ه

 • هاتفی، هدیه [1] دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • هادی، مجتبی [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران
 • هادی، مجتبی [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم، ایران
 • هادی، مینا [1] دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • هارونی برد شاهی، بهرنگ [1] کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران
 • هاشمی، به‌شاره [1] دکترای شیمی تجزیه دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • هاشمی، سید حسین [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • هاشمی، سید حسین [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی دریا، دانشکده‌ی علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • هاشمی، سید حسین [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی دریا، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • هاشمی، سید عبدالرسول [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
 • هاشمیان زاده، سید مجید [1] استادیار شیمی آلی، آزمایشگاه شبیه‌سازی و تحقیقاتی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • هاشمیان زاده، سید مجید [1] دانشیار شیمی فیزیک، آزمایشگاه شبیه‌سازی و تحقیقاتی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • هاشمیان زاده، سید مجید [1] دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • هاشمیان زاده، سید مجید [1] دانشکده ی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • هاشمپور، مارال [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هاشمی پور، حسن [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • هاشمی پور رفسنجانی، حسن [1] دانشیار مهندسی شیمی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • هاشمی نسب، کبرا سادات [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • هدایتی نسب، فاطمه [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • همتی، سالار [1] استادیار شیمی آلی، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • همت خواه، پیام [1] دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، پژوهشکده فناوری‌های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • همزه، یحیی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، البرز، ایران
 • هنرکار، هنگامه [1] استادیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم، گروه پلی یورتان و پلیمرهای پیشرفته، تهران، ایران
 • هوشیار، فرشته [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه ،گروه شیمی، واحدیادگارامام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هویه گر، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

ی

 • یحیی زاده ساروی، فاطمه [1] دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • یدالهی، رحیم [1] دانشجوی دکترای، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یزدانی، حمید [1] استادیار مهندسی پلیمر، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • یعقوبی، نکیسا [1] استادیار مهندسی شیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • یعقوبی مقدم، مهدی [1] دانشجوی دکترای مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یعقوب نژاد، صادق [1] دکترای شیمی تجزیه، پژوهشکده فناوری‌های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • یگانه فعال، علی [1] کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز قم، ایران
 • یوسفی، محمد [1] دانشیار شیمی معدنی گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یوسفی، محمد [1] گروه شیمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • یوسفی، مریم [1] دانشجوی دکتری شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • یوسف امندانی، شیما [1] کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
 • یوسفیان، زهره [1] استادیار شیمی، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • یوسف پور، مردعلی [1] استادیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • یوسف زاده، شهاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی- ژئوشیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

S

 • Salehi، Hojjatollah [1] Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI,P.O.Box 11365-8466, Tehran, Iran