دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1389 
1. مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود

صفحه 5-11

مجتبی باقری جاغرق؛ میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی


5. سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن

صفحه 37-45

مرجانه صمدی زاده؛ مریم نخجیری؛ عباس شفیعی؛ علیرضا فرومدی؛ علی خلج؛ محمد علی فرامرزی؛ نسرین صمدی زاده


7. به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها

صفحه 59-64

محمد رضا شوشی زاده؛ نجات محیسنی؛ آذر مستوفی


9. ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse

صفحه 73-82

زهرا آقاجانی؛ مسعود کاظمی؛ کامبیز لاریجانی؛ عبدالحسین روستائیان؛ وحید کیانپور