دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1390 
2. ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها

صفحه 13-26

ابوالقاسم مقیمی؛ حسین آقابزرگ؛ مژگان فلاح؛ شبنم ششمانی؛ مهرداد محمودی


4. تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO

صفحه 35-45

حمیدرضا آقابزرگ؛ سیده نسترن تقدیمی پور؛ حسین آقابزرگ


7. تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها

صفحه 80-87

شبنم ششمانی؛ مرضیه عرب فشاپویه؛ بیتا عابدی راد؛ سمیه نوری قورتولمش؛ مسعود میرزایی؛ حسین آقابزرگ


8. کاربرد جدید کاتالیتیکی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی

صفحه 75-78

مسعود میرزایی؛ شبنم ششمانی؛ مرضیه عرب فشاپویه؛ حسین اشتیاق حسینی؛ حسین آقابزرگ