دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1391 
2. نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت

صفحه 15-27

مهناز عنایتی جزی؛ مهران صولتی هشجین؛ علی نعمتی؛ زهرا طاهریان


7. الگوی سازی فرایند کراکینگ کاتالیتیکی بستر سیال

صفحه 65-74

فاطمه یحیی زاده ساروی؛ محمد رضا قاسمی؛ علی حکمت ناظمی