دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1391 
5. حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند

صفحه 41-46

محمد حسین رسولی فرد؛ معصومه خانمحمدی؛ هدیه هاتفی؛ سیدمحمدمهدی دوست محمدی؛ اعظم حیدری


6. سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل

صفحه 47-55

زهرا طاهریان؛ مردعلی یوسف پور؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ علی نعمتی؛ مهناز عنایتی