دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1392 
8. کاربرد کامپوزیت Fe2O3-CuO برای حذف یون‌های سرب (II) از محلول‌های آبی

صفحه 83-90

وحید کیارستمی؛ سید جواد احمدی؛ المیرا صارمی؛ مرتضی حسین پور